Accions relatives als estudiants

Representació dels estudiants

Consell d'Estudiants (CEUPF)

Enguany, el CEUPF ha mantingut la seva activitat, entre la qual destaca l'organització de la Fira d'Associacions i el Mercat Solidari d'objectes trobats al campus de la Ciutadella (5 de febrer del 2020), que consisteix en la venda d'objectes perduts en el campus. Aquests objectes han estat guardats durant tres mesos i, un cop passat aquest termini, es venen; els diners obtinguts van destinats al Programa d'Ajuts a l'Estudi de la UPF.

Aquest curs no s'ha publicat cap número de la revista Àgora. El Secretariat Tècnic del CEUPF manté reunions periòdiques mensuals amb el vicerector per a projectes de comunitat universitària. El CEUPF també ha designat estudiants representants per a diferents òrgans de govern.

Eleccions a delegats

En la convocatòria d’eleccions a delegats del curs 2019-20 s’han convocat un total de 163 eleccions, de les quals en 68 s’han proclamat directament els candidats, perquè el nombre d’estudiants presentats era igual o inferior al nombre de llocs que s'havien de cobrir; 83 no s’han celebrat per falta de candidats, i només s’han hagut de celebrar 12 eleccions amb sistema de votació electrònica, perquè en aquests casos el nombre de candidats presentats ha estat superior al nombre de llocs per cobrir.

El nombre de candidats presentats el curs 2019-2020 ha estat de 198, el que representa un augment important (25%) respecte al curs anterior. Dels 198 candidats, 142 han resultat escollits (un 72%). Hi ha hagut, en conseqüència, un augment de delegats electes d’un 13% respecte al curs 2018-2019 (135 delegats escollits). La proporció entre candidats homes i candidates dones es manté respecte a la del curs anterior; els candidats homes són un 18% més.

El sistema de vot electrònic en les eleccions a delegats està consolidat. La participació ha experimentat un augment respecte al curs anterior; en concret, ha estat del 46,80%, respecte al 41,57% del curs anterior.
 

Ajuts a l'estudi de la comunitat UPF

Són ajuts finançats amb aportacions voluntàries dels estudiants de la UPF, d'empreses i d'entitats privades i de la Universitat, adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF, matriculats en ensenyaments oficials de grau, que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder afrontar el pagament de la matrícula. Els ajuts en cobreixen l'import sencer o la part no coberta per les beques equitat. També cobreix les despeses per gestionar l'impagament.

40 sol·licituds presentades:

  • 24 concedides
  • 16 denegades

Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF

Els ajuts del programa UPF de beques salari estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb escassos recursos econòmics.

Se'n convoquen set places, de les quals cinc són de modalitat general i dues, de modalitat Prometeus (Institut Milà i Fontanals i Institut Miquel Tarradell).

Els ajuts tindran la durada dels anys del pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent, i consisteixen en una prestació econòmica de 600 euros mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, renovables durant els anys de durada d'un grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria.

94 sol·licituds presentades a la modalitat general:

  • 7 concedides
  • 87 denegades

4 sol·licituds presentades a la modalitat Prometeus:

  • 4 denegades

Altres ajuts

Beques equitat: acreditació del tram de renda familiar per minorar els preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2019-2020

Aquestes beques, convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), tenen l'objectiu d'afavorir al màxim l'accés dels estudiants als estudis universitaris, i cobreixen un percentatge de l'import dels crèdits matriculats per primer cop, segons el tram de renda acreditat.

Les beques equitat s'estructuren en sis trams, segons el nivell de renda familiar, els quals van des del tram més baix, 0 i 1, amb un nivell de renda més baix, fins al tram 6, aplicat als estudiants amb el nivell de renda familiar més alt, i per als quals les beques equitat no cobreixen cap import (excepte per als estudiants d'enginyeries).

2.994 sol·licituds presentades:

  • 1.904 concedides
  • 379 denegades
  • 711 excloses

Ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia

La convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia té com a objectiu facilitar la mobilitat dels estudiants d'aquest grau que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on es troba la seva universitat; i presta especial atenció als estudiants amb menys ingressos econòmics.

Aquests ajuts es financen amb els fons provinents del conveni signat entre l'Aliança 4Universitats i l'Obra Social "la Caixa", dotat amb 600.000 euros per als quatre anys d'implantació del grau, i compten amb dues modalitats: una modalitat general, amb ajuts de fins a 2.000 euros per estudiant, i una modalitat addicional, que arriba fins a 3.000 euros per estudiant.

81 sol·licituds presentades:

  • 51 concedides a la modalitat general
  • 30 concedides a la modalitat addicional

El grau en Filosofia, Política i Economia és una titulació conjunta entre la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Estadístiques