Capítol

%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

39.694.464,00

26,38

Capítol IV. Transferències corrents

76.012.516,97

50,51

Capítol V. Ingressos patrimonials

4.685.109,00

3,11

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 20,00

0,00

Capítol VII. Transferències de capital

28.750.575,00

19,10

Capítol VIII. Actius financers

80.025,00

0,05

Capítol IX. Passius financers

1.277.015,00

0,85

Total

150.499.724,97

100,00