Capítol

%

Edificis i altres construccions

539.787,02

26,16

Maquinària i instal·lacions

215.047,04

10,42

Elements de transport

8.750,00 0,42
Mobiliari i equipaments  

571.179,89

27,68

Equipaments per a procés de dades 509.857,21

24,71

Fons de Biblioteca

218.773,96

10,60

Total

2.063.395,12

100,00