Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

71.571.074,34

53,28

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

27.956.445,13

20,81

Capítol III. Despeses financeres

427.430,29

0,32

Capítol IV. Transferències corrents

7.394.818,43

5,51

Capítol VI. Inversions reals

23.075.564,72

17,18

Capítol VII. Transferències de capital

175.164,93

0,13

Capítol VIII. Actius financers

57.535,74

0,04

Capítol IX. Passius financers

3.659.932,09

2,72

Total

134.317.965,67

100,00