Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

71.024.884,25

50,67

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

30.253.260,41

21,58

Capítol III. Despeses financeres

308.198,79

0,22

Capítol IV. Transferències corrents

7.853.030,73

5,60

Capítol VI. Inversions reals

28.920.261,21

20,63

Capítol VII. Transferències de capital

25,00

0,00

Capítol VIII. Actius financers

80.015,00

0,06

Capítol IX. Passius financers

1.745.425,85

1,25

Total

140.185.101,24

100,00