Capítol%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

37.540.432,42

26,78

Capítol IV. Transferències corrents

70.723.979,57

50,46

Capítol V. Ingressos patrimonials

4.585.178,71

3,27

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 9.038,59

0,01

Capítol VII. Transferències de capital

25.502.316,67

18,19

Capítol VIII. Actius financers

63.076,39

0,04

Capítol IX. Passius financers

1.746.886,31

1,25

Total

140.170.908,66

100,00