Política de professorat

Durant el primer trimestre del curs 2017-2018 s’han resolt els concursos per a l’accés a catedràtic. Després de cinc anys sense cap possibilitat de promoció, l’any 2017 ha finalitzat amb la incorporació de 18 nous catedràtics: 14 catedràtics d’universitat (cos docent de funcionaris) i 4 catedràtics contractats (en règim laboral). Amb aquestes promocions la UPF ha arribat a un total de 109 catedràtics, xifra que ha superat per primera vegada els 102 als quals s’havia arribat el 2011. A partir d’aquest any el nombre havia anat disminuint a causa de les jubilacions, fins a arribar als 89 del curs passat.

El fet més destacable d’aquest curs 2017-2018 ha estat la consolidació del model de carrera acadèmica. En aplicació de l’acord del Consell de Govern de regulació del sistema tenure-track per captar i retenir talent, aquest curs s’han incorporat els primers professors tenure-track. Així mateix, s’han adaptat al nou contracte els investigadors d’aquells departaments que ja utilitzaven aquest sistema per a la captació. Una mostra del canvi és l’origen de la titulació d’aquests contractes. Dels 23 professors tenure-track, 15 han obtingut el doctorat en una universitat estrangera i només un a la UPF, tot i que ha estat desvinculat un període de cinc anys en una universitat nord-americana.

La introducció d’aquestes noves contractacions ha estat acompanyada per l’establiment d’un període transitori en el qual s’ha diferenciat entre les contractacions temporals que es poden transformar en places permanents i les que no. D’aquesta manera queden determinades les places que es convocaran a concurs en els pròxims anys, abans de les que procedeixen del nou sistema de selecció.

El Consell de Govern ha aprovat també un nou Reglament de catedràtics emèrits. Durant els pròxims anys s'anirà incrementant el nombre de jubilacions. Per això, s'ha d'establir una nova normativa que parteixi de la base que la condició d'emèrit no és una conseqüència necessària de la jubilació ni la manera habitual de prolongar l'activitat acadèmica. Així, la figura de catedràtic emèrit s'ha d'entendre com una distinció especial per als catedràtics amb un historial acadèmic molt rellevant i que hagin prestat serveis destacats a la universitat. El nomenament com a catedràtic emèrit ha de ser excepcional, en funció de mèrits molt notables, vetllant per tendir a la paritat entre catedràtics emèrits i catedràtiques. Finalment, aquest nou reglament ha de permetre que el nombre d'emèrits de la Universitat no superi el 3% de la plantilla docent.

Aquest any també s’ha posat en marxa el portal on es pot trobar el model de carrera acadèmica UPF, perquè tota la comunitat tingui clar quin és l’accés i la possible promoció a la nostra universitat.

Estadístiques