Una de les notícies més remarcables d’aquest curs a la UPF ha estat l’obtenció del Premi de Qualitat de la Internacionalització 2017, atorgat pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), en el marc del 30è. aniversari del programa Erasmus. La vicerectora va rebre el reconeixement de mans de Marcial Marín, secretari d’Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats; Pablo Martín González, director del SEPIE, i Vanessa Debiais-Santon, cap adjunta de la Unitat d’Educació Superior de la Direcció General d'Educació de la Comissió Europea.  

Aquest reconeixement confirma l’aposta que ha fet la Universitat per la internacionalització, i és fruit de la bona feina i la dedicació, no només del Servei de Relacions Internacionals, sinó també dels coordinadors de la mobilitat i del personal de suport a les facultats, així com dels professors que s'han implicat en accions de mobilitat i projectes europeus de cooperació educativa, com els que es descriuen en aquesta memòria.

Gràcies a ells, la UPF millora any rere any els seus indicadors d’internacionalització. Així, al curs 2016-2017, amb un 41,6% dels graduats de grau que havien fet una estada a l’estranger, es depassa la fita del 20% que marca la Unió Europea per al 2020 i la del 40% que es fixava la universitat al seu Pla Estratègic per al 2025. D'aquesta manera, es consolida l’experiència internacional com a tret diferencial dels graduats UPF. Es tracta d’una tendència sostinguda i en alça, ja que durant el curs 2017-2018, 943 estudiants han marxat a fora per estudiar, fer pràctiques o seguir l'aprenentatge-servei.

Per una altra banda, la UPF ha rebut 2.269 estudiants internacionals en mobilitat procedents de 45 països, que han arribat per mitjà de convenis d’intercanvi, acollint-se als programes internacionals o com a estudiants visitants, atrets per la reputació dels àmbits acadèmics de la Universitat. Amb un increment de més del 10% respecte al curs anterior, es continua creixent i s’aposta per nous models d’integració entre estudiants estrangers i locals que afavoreixin la internacionalització a casa. En aquest sentit cal entendre el llançament de la Barcelona International Summer School el 2018, que es vol posicionar com a punt de trobada entre nacionalitats i disciplines.

Aquests resultats són possibles gràcies a una acció i una presència internacionals compromeses i constants en diversos fòrums d’educació internacional, on es cultiven les relacions institucionals i es negocien nous convenis i oportunitats de col·laboració. Així, durant el curs 2017-2018, la UPF ha participat en les principals conferències anuals d’educació internacional de la mà del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), sota el paraigua “Study in Catalonia”: NAFSA a Filadèlfia, APAIE a Singapur i EAIE  (European Association for International Education) a Sevilla. La UPF juga un rol particularment actiu a l’EAIE a través de la seva directora del Servei de Relacions Internacionals, que n'ha estat reelegida com a membre del Consell de Direcció per al període 2018-2020.

Finalment, enguany es tanca el projecte de Campus d'Excel·lència Internacional, amb la consolidació de la política d'aliances estratègiques a través de la participació en les xarxes Europaeum i YERUN (Young European Research Universities Network) i de l’acció internacional conjunta amb l’Aliança 4 Universitats al sud-est asiàtic. El tancament del CEI enllaça amb l’obertura d’un procés de reflexió i de planificació estratègica que té com a objectiu definir de manera distintiva la internacionalització de la UPF que la situï de manera competitiva i eficaç en el context espanyol i internacional, per tal de continuar sent un referent.

Mobilitat

Durant el curs 2017-2018 creix i es diversifica la mobilitat, tant de sortida com d'entrada.

Mobilitat sortint d’estudiants

A data de tancament de la memòria, 943 estudiants de la UPF han participat en els programes d’intercanvi i de mobilitat en 46 països diferents, segons la distribució següent:

 • Erasmus acadèmic (Europa, inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 657
 • Erasmus pràctiques (Europa): 55
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia i Oceania): 228
 • SICUE (Espanya): 11
 • Mobilitat en aprenentatge-servei (MApS estiu 2017): 7

La majoria dels estudiants de la UPF continuen optant per Europa i acollint-se al programa d’ajuts Erasmus+, que finança la mobilitat d’estudis i de pràctiques i que ha augmentat els ajuts per a estudiants en situacions desfavorables o amb necessitats especials, fet que determina en ocasions la decisió dels estudiants per aquest tipus de mobilitat. Progressivament, però, la mobilitat més enllà d’Europa creix i la UPF ha decidit incrementar les seves beques i ajuts per donar-hi més suport a la convocatòria 2018-2019.

Una bona gestió dels ajuts Erasmus atorgats a la UPF ha permès que tots els estudiants hagin marxat becats a estudiar a Europa i un 34% han obtingut ajuts per a mobilitat fora d'Europa, gràcies a les borses d'ajuts de viatge propis de la UPF (50 beques Aurora Bertrana, 10 beques Passaport al Món, 7 beques MApS i 14 beques Santander Iberoamérica), amb una dotació global de 122.500 euros a través de fons propis i de patrocinis. És a dir, que un 82% disposen d’algun tipus d’ajut, amb possibilitat de complementar amb MOBINT, com fan fins al 50% dels estudiants en mobilitat de la UPF. Tots els estudiants es beneficien d’exempció de pagament de matrícula a les universitats de destinació.

Pel que fa a la mobilitat Erasmus pràctiques, s’ha promogut dins de la campanya de mobilitat internacional, però també com a opció específica de pràctiques a l’estranger, acompanyada de tallers per a la recerca d’oportunitats i una convocatòria flexible que ha permès maximitzar els ajuts atorgats, amb projectes de la UPF i del consorci Campus Iberus.

A l’estiu del 2017 es va obrir la 2a. edició del programa MApS (mobilitat en aprenentatge-servei), que fusiona dues de les  principals línies de treball de la Universitat: d'una banda, la internacionalització i, de l'altra, la responsabilitat social. En aquesta edició, els participants van fer estades de mobilitat en països com l'Índia, el Perú, Mèxic i Indonèsia. Actualment, la UPF n’ha llançat la tercera convocatòria tot ampliant l’oferta a països, estudis i modalitats.

Mobilitat entrant d’estudiants

A data de tancament de la memòria, 2.269 estudiants de fora de la UPF vinguts de 45 països diferents han fet una estada acadèmica a la Universitat durant el curs 2017-2018, d’acord amb el detall següent:

 • Erasmus acadèmic (Europa, inclòs el programa bilateral amb Suïssa): 525
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia, Oceania): 159
 • SICUE (Espanya): 36
 • Visitants: 55
 • Erasmus Mundus i Erasmus+ internacional: 18
 • Programa d’Estudis per a Estrangers: 1.366
 • Escola d’Estiu Internacional: 110

El curs 2017-2018 ha vist un creixement en tots els programes, tot i que pel seu pes específic i l'aportació econòmica en matrícules, cal destacar els excel·lents resultats del Programa d’Estudis per a Estrangers. Per la diversificació que suposa, la mobilitat entrant de la dimensió internacional Erasmus també mereix menció especial, ja que han vingut estudiants dels Balcans, l'Índia, Sud-àfrica, Rússia i la Xina.

El treball de base de coordinació amb agents locals, com el grup del Node de Mobilitat per facilitar els tràmits d’estrangeria, i el Barcelona Centre Universitari per millorar l’oferta d’allotjament del col·lectiu internacional, ha permès oferir una informació acurada i uns serveis de qualitat als estudiants que han vingut. Trimestralment, s’han organitzat sessions d’acollida per garantir la seva integració a la UPF i a la ciutat. Com a part essencial d’aquesta, el col·lectiu internacional s’ha beneficiat de les activitats del Voluntariat Lingüístic i de l’oferta específica de cursos de català i de castellà, així com de l’oferta promoguda en el marc de la càtedra Pompeu Fabra. Des de l’Oficina de Mobilitat i Acollida s’ha coordinat la participació dels estudiants locals i de l’Erasmus Student Network en l’organització de programes de mentors i d’activitats socials i culturals.

Mobilitat del personal 

Durant el curs acadèmic 2017-2018, a través del programa d’ajuts de mobilitat Erasmus+ Europa, 10 nous beneficiaris del PAS i 4 del PDI han pogut gaudir d’estades en diverses institucions d’educació superior d’Europa.

També en el marc del programa Erasmus+, es consoliden les oportunitats de mobilitat en països de fora de la Unió Europea, tant en nombre com en diversitat de destinacions: s’han atorgat ajuts a 22 docents que provenen d'universitats o que les visiten de la regió Àsia-Pacífic (Austràlia, Índia, Indonèsia, Xina), regió del Mediterrani (Israel, Sèrbia i Tunísia), Estats Units, Sud-àfrica, Iran i Rússia. 

Aquestes mobilitats permeten aprofundir les relacions de la UPF amb aquests països com a mercats d'estudiants globals i com a seu de centres universitaris de prestigi creixent amb qui establir relacions de col·laboració, oferint noves oportunitats d'estudi, de formació i de recerca a l'estranger per als joves investigadors i professors. Al mateix temps, aquests ajuts han permès organitzar a la UPF iniciatives de valor afegit per a tota la comunitat universitària, com la Global Week, adreçada a estudiants del grau en Estudis Globals, o seminaris monogràfics amb ponents internacionals que enriqueixen la docència i la recerca.

Cooperació acadèmica internacional

Participació en conferències i en xarxes

A més d’actives i extenses relacions bilaterals internacionals, la UPF aposta per la participació selectiva en xarxes d’universitats europees i per la presència articulada i constant en conferències i iniciatives dins l’àmbit de l’educació internacional.

Durant el curs 2017-2018 la UPF ha participat en:

 • Conferència anual de la European Association for International Education (EAIE), celebrada a Sevilla el setembre del 2017, amb una ponència sobre estratègies d’internacionalització.
 • 25è. aniversari de la xarxa Europaeum a Oxford a finals de setembre.
 • Seminari de Contacte organitzat pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) a Tunísia, l'octubre, per promoure col·laboracions amb universitats tunisianes.
 • Assemblea General de YERUN a Ulm, l’octubre, i a Bremen, el març.
 • Conferència anual del Forum on Education Abroad, celebrada a Boston, el març.
 • Conferència anual de l'Asia Pacific Association for International Education (APAIE), celebrada a Singapur, el març.
 • Conferència anual de NAFSA, d'Educació Internacional a Amèrica del Nord, que va tenir lloc a Filadèlfia a finals de maig.

En el context de la xarxa Europaeum i coincidint amb la celebració del seu 25è. aniversari, cal destacar el nou programa Europaeum Scholars de formació de futurs líders, que ofereix ajuts per a doctorands que treballen temes europeus. En aquesta primera edició han estat seleccionats tres candidats de la UPF dels doctorats en Dret i en Història. Paral·lelament, els joves investigadors de la UPF continuen aprofitant les oportunitats de formació i de col·laboració privilegiada amb les universitats d’Oxford, Leiden, Bolonya, Bonn, París I, Ginebra, Karlova de Praga, Hèlsinki i Jagiellonian de Cracòvia, participant en els seminaris i els tallers que promou la xarxa. A principis de maig del 2018, la UPF ha estat l’amfitriona del consell acadèmic de l’Europaeum, que s’ha reunit a Barcelona, i ha organitzat dues taules rodones al voltant de temes tan actuals i rellevants per a Europa com són el Brexit i les conseqüències sobre l’Espai Europeu de Recerca, i el paper de les universitats davant els populismes.

Des de YERUN (Young European Research Universities Network) s’han desplegat accions de visibilitat i de posicionament davant la Unió Europea pel que fa al futur del programa marc de recerca, amb el llançament oficial de la xarxa a Brussel·les el novembre del 2017. S'hi van seleccionar projectes que mostressin l’impacte social de la recerca, i la UPF hi va ser representada a través del projecte KRISTINA (Knowledge-Based Information Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities). També s’han activat les primeres mobilitats d'investigadors i els primers tallers conjunts sobre Big Data (Essex, gener del 2018) i Migracions (Dublín, juny del 2018).

Com a membre de l’A4U, la UPF continua la fructífera col·laboració amb la UAB, la UAM i la UC3M amb el suport de l’ICEX també en l’àmbit internacional, establint noves relacions en països del sud-est asiàtic i cimentant les relacions iniciades en països emergents.

 • Execució dels projectes Erasmus+ amb Rússia, Sud-àfrica, Índia, Indonèsia i Iran, amb 28 mobilitats fetes i 100 més atorgades. En clau UPF, l’aprofitament ha estat màxim, amb 39 mobilitats, entre fetes i previstes, amb les principals universitats d’aquests països, que han de servir per consolidar col·laboracions.
 • Setmana internacional el desembre del 2017, en què la UPF va acollir representants d’universitats índies, indonèsies i iranianes.

Participació en projectes europeus i internacionals

Durant el curs 2017-2018, la UPF ha continuat promovent activament la presentació de propostes en convocatòries de programes de mobilitat i de cooperació educativa en el marc de programes europeus i internacionals, tot oferint a la comunitat nous serveis de difusió de les oportunitats, assessorament i suport tècnic al PDI que actuï com a coordinador o soci de projectes. Enguany, s’ha acompanyat la presentació de 20 propostes presentades, amb iniciatives procedents de tots els departaments.

Cinc projectes concedits durant el curs 2017-2018:

 • Erasmus+, KA107. Mobilitat internacional (Líban i Israel). Coordinador: Servei de Relacions Internacionals, 102.010 euros.
 • Erasmus+, KA107. Mobilitat internacional (Rússia, Sud-àfrica, Índia, Indonèsia, Iran i Malàisia). Coordinador: Aliança 4 Universitats, 275.050 euros.
 • Erasmus+, KA2. Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació escolar: “IlluminatED”. Coordinador: UPF, Davínia Hernández (TIC), 225.595 euros.
 • Erasmus+. Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut: “SLYMS”. Coordinador: Universitat de Thessaly (Grècia), 198.310 euros.
 • Responsable acadèmic UPF: Mònica Figueras (Comunicació).
 • Erasmus+, Erasmus Mundus Joint Master Degree: “European Master in Law and Economics”. Coordinador: Erasmus de la Universitat de Rotterdam. Responsable acadèmic UPF: Carlos Gómez (Dret).

Projectes presentats durant el curs 2017-2018 pendents de resolució:

3 Erasmus+, KA2. Aliances del coneixement:

 • “Social HUB”. Coordinador: Universitat de Florència (Itàlia). Responsable acadèmic UPF: Ester Oliveras (Economia).
 • “ASSESS”. Coordinador: UPF, Leo Wanner (TIC).
 • “EDU-PRENEURS”. Coordinador: NewSchool (Noruega). Responsable acadèmic UPF: Davínia Hernández (TIC).

Tres Erasmus+, KA2. Associacions estratègiques:

 • “SpotLighters”, en l’àmbit de l’educació escolar. Coordinadors: UPF, Marc Beardsley i Davínia Hernández (TIC).
 • “FESILS”, en l’àmbit de l’educació escolar. Coordinador: Universitat de Thessaly (Grècia). Responsable acadèmic UPF: Mònica Figueras (Comunicació).
 • “SCI P4”, en l’àmbit de l’educació superior. Coordinador: Meditarranean Institute for Life Sciences (Croàcia). Responsables acadèmics UPF: Núria Saladié i Gemma Revuelta (Salut).

Dos Erasmus+, KA2. Desenvolupament de capacitats:

 • “CAN Innovate”. Coordinador: Consejo Superior Universitario Centro Americano (Guatemala). Responsable acadèmic UPF: Manel Jiménez, CLIK.
 • “EBI-JET”. Coordinador Universitat de Magdeburg (Alemanya). Responsable acadèmic UPF: Mercè Roca (ESCI).

Un Erasmus+, KA3. Suport per a la reforma de polítiques:

 • “AGILES”. Coordinador: Pluss Leadership AS (Dinamarca). Responsable acadèmic UPF: Ricard Zapata (Polítiques).

Quatre Erasmus+. Accions Jean Monnet:

 • “EU Governance” Jean Monnet Chair. Coordinador: UPF, Javier Arregui (Polítiques).
 • “CITWORD” Jean Monnet Network. Coordinador: UPF, Mariano Torcal (Polítiques).
 • “BACES” Jean Monnet Centre of Excellence. Coordinador: UPF, Alex Sáiz (Dret).
 • Manifestació d’interès de la UPF per acollir un Centre de Documentació Europea (CDE), designat per la CE. La proposta neix coordinadament de les tres càtedres Jean Monnet de la UPF (Dret, Ciències Polítiques i Economia), i acompanya el projecte “BACES”.

Dos Creative Europe. Programes de cooperació cultural:

 • “Future Songwriting”. Coordinador: Finnish Composers' Copyright Society Teosto (Finlàndia). Responsable acadèmic: UPF, Rafael Ramírez (TIC).
 • “Cast and Copies”. Coordinador: Calouste Gulbenkian Foundation (Portugal). Responsables acadèmics: UPF, Eva March i Tomas Macsotay (Humanitats).

Un Europe for Citizens

 •  “ARMF-EU”. Coordinador: Universitat Autònoma de Barcelona. Responsable acadèmic: UPF, Jordi Xifra (Comunicació).

Programa d'Estudis per a Estrangers (Education Abroad) i Barcelona International Summer School (BISS)

Programa d'Estudis per a Estrangers (Education Abroad)

1.366 estudiants han participat en el Programa d'Estudis per a Estrangers, 1.084 en cursos propis durant el curs acadèmic i 282 estudiants en programes a mida.

El Programa d’Estudis per a Estrangers (PEE) és la clau de volta de les relacions de la UPF amb les universitats nord-americanes, que fan possible els intercanvis en benefici dels estudiants UPF, alhora que suposa una important i creixent font d’ingressos per a la Universitat (el 2017 va facturar més de 2 milions d’euros), resultat d'un increment d'estudiants matriculats. Aquest creixement és imputable a un augment general de la demanda dels programes per a estrangers a Barcelona, però també a la fidelització de noves institucions sòcies, tant universitats com agències.

Com a programa de referència a Europa, el Programa d’Estudis per a Estrangers de la UPF participa en fòrums d’opinió sobre el sector, com el Forum on Education Abroad (Boston, març del 2018), on va presentar una taula rodona sobre treball amb el professorat.

Actualment, el programa ja està desplegat acadèmicament en totes les disciplines de la UPF i en col·laboració amb els centres del grup. L’actual catàleg de programes inclou: Legal Studies, International Business (en col·laboració amb ESCI), ICT Abroad, International Relations (en col·laboració amb l’IBEI) i Basic Biomedic Sciences. L’estratègia de desenvolupament curricular ha continuat durant el curs 2017-2018 refinant els programes temàtics i amb un major desenvolupament del programa d’aprenentatge basat en l’experiència (Experiential Learning Program), tot potenciant les pràctiques acadèmiques i l’opció de fer projectes de recerca dirigida per professors de la UPF. 

A través del PEE també es dóna resposta a les necessitats de cursos a mida que arriben de prestigioses universitats nord-americanes i d’altres parts del món, interessades a oferir programes curts amb docència de professorat UPF. Així, durant el curs s’organitzen cursos a mida per al Trinity College, la Universitat de Chicago i l’escola d’audiovisual ISCPA Toulouse. A l’estiu del 2018, la UPF acull grups de Georgetown, Northwestern, UCLA, Texas A&M, Universitat de Texas a Austin, Instituto Tecnológico Autónomo de México. Enguany, s’han organitzat nous cursos a mida per a l'Escola de Periodisme de la Universitat de Missouri, la Universitat de Maryland-Baltimore Countly, així com cursos i activitats acadèmiques per a la Universitat de Califòrnia, la Universitat de Colorado at Boulder (ISA) i Spanish Studies Abroad.

Barcelona International Summer School (BISS)

Actualment, han participat 110 estudiants internacionals a la Barcelona International Summer School 2018, als quals cal sumar-hi 90 estudiants UPF, amb una matrícula total de 200 estudiants.

L’estiu del 2018, amb 200 estudiants, l’Escola d’Estiu Internacional, ara Barcelona International Summer School (BISS), es consolida com un programa internacional de qualitat i de quart trimestre a la UPF. Enguany, s’ofereixen 21 assignatures, a més de cursos de llengua castellana adreçats al públic estranger. Amb un nou model modular i l’oferta docent ampliada, el programa BISS permet als estudiants de la UPF avançar en els seus estudis durant l’estiu i fer-ho en un ambient internacional, amb professors de la UPF, en grups de classe reduïts i amb enfocaments nous a les disciplines dels seus estudis, gràcies a la diversa procedència, geogràfica i cultural, d’estudiants de tot el món. Enguany, s’hi han acollit 90 estudiants de la UPF, que se sumen als 111 estudiants de fora de la UPF, provinents de 15 països diferents.

La renovació i l'ampliació de l’oferta del BISS ha estat determinant per complir l’objectiu que aquest sigui el programa de referència a l’estiu, tant per a estudiants internacionals com per a estudiants de la UPF. El novembre del 2017 es va fer una crida a l’expressió d’interès per presentar propostes de cursos per a aquest programa, a la qual va ser convidat tot el personal docent i investigador de la Universitat. La crida va presentar unes línies estratègiques clares convidant a propostes en totes les àrees de coneixement i expertesa de la Universitat i incentivant la col·laboració entre professors de diferents departaments, la creativitat i la innovació docent.

Els eixos articuladors de la crida van ser: Ciutats globals, Pensament en acció, Més enllà dels àmbits disciplinaris i Cursos aplicats d'important component metodològic. Alhora, s’obria l'oportunitat de connectar docència amb recerca mitjançant la tutela de treballs de recerca independent dirigida. Amb aquesta configuració, el BISS pretén consolidar-se com un espai d’internacionalització a casa, i ser un vector per a la innovació docent i el desenvolupament curricular.

La crida va rebre 122 propostes, cadascuna presentada per un o més professors, que representaven tots els àmbits de coneixement de la UPF. La Comissió del Programa d’Estudis per a Estrangers va fer-ne la valoració i en va seleccionar 55, les que millor s’adequaven a les línies de la crida, tot vetllant per la representació de totes les facultats i pel reconeixement curricular per als estudiants UPF. Aquests cursos, sumats als vuit que ja formaven part de l’oferta docent del programa d’estiu, constitueixen el catàleg de cursos del BISS: 63 assignatures que cobreixen àrees temàtiques com l’art i la cultura; l'economia i la innovació; les ciutats globals; la justícia i els drets; els mitjans de comunicació i el diàleg social; la metodologia i les dades; la ment, la vida i l’entorn; el pensament pràctic; l'anàlisi social, entre d’altres. Al llarg dels pròxims anys, s’anirà desplegant aquest catàleg de cursos.

Activitats

Visites rebudes

Austràlia: Universitat RMIT-Melbourne, Universitat de Queensland, Universitat de Sydney

Canadà: Universitat de Montreal

Cuba: cònsol general de Cuba a Barcelona

Dinamarca: Universitat Southern Denmark

Estats Units: Universitat Northwestern, Universitat de Missouri, Universitat de Califòrnia, Universitat Seattle Pacific (ISA), Universitat Bentley, Universitat de Wyoming (SSA), Universitat de Califòrnia a San Diego (ISA), Universitat de Cincinnati, Universitat de Tennessee (ISA), Universitat de Georgetown, Academic Studies Abroad (ASA), Spanish Studies Abroad (SSA), Universitat Drexel.

Índia: Indian Institute of Technology Mumbai, St. Xavier's College Mumbai, Universitat Jawaharlal Nehru.

Indonèsia: delegació integrada per representants de BINUS International University, Universitat Airlangga, Bandung Institute of Technology, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitat Telkom, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Iran: delegació integrada per representants de la Universitat Allameh Tabataba'i, Teheran i Tecnològica d’Amirkabir.

Israel: Universitat de Tel Aviv.

Itàlia: Universitat de Siena.

Japó: Universitat d’Osaka.

Mèxic: Instituto Tecnológico Superior de Monterrey.

Perú: Universitat de Lima.

Polònia: Universitat de Bielsko-Biala, Universitat dels Jagellons.

Regne Unit: Regent’s University London, Universitat de Leicester, Universitat d’Exeter, King’s College, Universitat de Roehampton, Universitat de Staffordshire.

Rússia: Higher School of Economics (HSE) de Sant Petersburg, Universitat Southern Federal.

Tailàndia: Universitat de Chulalongkorn.

Tunísia: Universitat de la Manouba.

Turquia: delegació interministerial per a la gestió del programa Jean Monnet, adreçada a nacionals turcs per cursar màsters a l’estranger.

Xina: Universitat de Beijing Foreign Studies, Universitat de Comunicació de la Xina, Universitat de Ciències Polítiques i Dret de la Xina, Universitat de la Xina de l'Est de Ciències Polítiques i Dret, Universitat Jinan.

Signatura de nous convenis

Durant el curs 2017-2018, la UPF amplia la seva xarxa d’universitats sòcies mitjançant la signatura de nous convenis de col·laboració, amb un criteri clar de qualitat i d'excel·lència, i aspira també a ampliar geogràficament les seves relacions internacionals en totes les disciplines.

Col·laboració acadèmica per a mobilitat d'estudiants i de personal:

 • Universitat Ernst-Moritz-Arndt (Alemanya)
 • Universitat de Kiel (Alemanya)
 • Universitat de Salzburg (Àustria)
 • Artesis Plantijn Hogeschool College d'Anvers (Bèlgica)
 • Hogeschool Gent (Bèlgica)
 • Universitat Nacional de Pusan (Corea del Sud)
 • Danish School of Media and Journalism (Dinamarca)
 • Universitat Tècnica de Dinamarca (Dinamarca)
 • Universitat de Copenhaguen (Dinamarca)
 • Universitat Drexler (Estat Units)
 • Universitat de Nantes (França)
 • ITT (Indian Institute of Technology), Bombay (Índia)
 • Universitat BINUS (Indonèsia)
 • Universitas Gadjah Mada (Indonèsia)
 • Universitat Estatal de Yogyakarta (Indonèsia)
 • Universitat de Teheran (Iran)
 • Universitat Hebrea de Jerusalem (Israel)
 • Universitat de Tel Aviv (Israel)
 • Universitat Americana de Beirut (Líban)
 • Universitat Loughborough (Regne Unit)
 • HSE, National Research University - St. Petersburg (Rússia)
 • Universitat de Belgrad (Sèrbia)
 • Yale-NUS College (Singapur)
 • KTH Royal Institute of Technology (Suècia)
 • Universitat Nord-occidental de Ciències Aplicades i Arts (Suïssa)
 • Universitat de Cartago (Tunísia)
 • Universitat de Monastir (Tunísia)
 • Universitat  de La Manouba (Tunísia)
 • Universitat de Comunicació de la Xina (Xina)

Titulacions i programes internacionals:

 • Aprovació del doble grau en Dret entre la UPF i la Dickson Poon School of Law - King’s College London (Regne Unit).
 • Incorporació de la UPF al European Master in Law and Economics (EMLE), en consorci amb universitats europees i internacionals.