La Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP), constituïda el 2014, amb la voluntat de contribuir a la millora, entre la comunitat UPF, dels estàndards ètics en projectes de recerca relacionats amb els éssers humans, ha intensificat la seva activitat, tal com queda palès en l’increment del nombre de sol·licituds revisades.

D’altra banda, per tal de reforçar el funcionament de la CIREP i donar resposta a les diverses necessitats detectades, es va acordar una modificació de les funcions i la composició de la Comissió, al Consell de Govern de l’11 d’abril del 2018.

Des del punt de vista formatiu, la CIREP ha fet dues sessions formatives adreçades al PDI i al PAS involucrat en activitats de recerca que han tingut una molt bona acollida.

Sol·licituds de revisió ètica i de protecció de dades

Al llarg de l’any 2017, la CIREP va registrar un total de 41 sol·licituds de revisió ètica de projectes que involucren éssers humans, tant individualment com agregada, en la recerca o que fan ús de dades de caràcter personal, d’àmbits acadèmics dels campus de la Ciutadella i del Poblenou. Això va suposar un increment d’un 8% respecte a l’any anterior.