Visualització del contingut web

Mínors

La normativa que regula els mínors de la Universitat Pompeu fabra, aprovada per acord del Consell de Govern de la UPF de 18 d'abril del 2018, defineix aquests estudis com una formació complementària dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra en una àrea del coneixement diferent de la que constitueix el nucli principal dels seus estudis.

Per cursar un mínor de la Universitat Pompeu Fabra s'ha d'estar matriculat en alguna de les titulacions oficials d'aquesta universitat o bé en el programa de Grau Obert.

Per obtenir un mínor s'ha de superar el mínim de crèdits que marqui cada programa, que pot tenir una càrrega lectiva d'entre 12 i 30.

La Universitat expedirà a l'estudiant un docent certificador amb la denominació corresponent.

Durant el curs 2017-2018 s'han dissenyat i s'han autoritzat per acord de la Comissió d'Ordenació Acadèmica, delegada del Consell de Govern de la UPF, els següents programes de mínor a la nostra universitat:

 • Mínor en Plurilingüisme
 • Mínor en Estudis de Gènere

Cada proposta de programa aprovada inclou la informació següent: 

 • Justificació i objectius
 • Descripció
 • Destinataris
 • Oferta formativa
 • Òrgan acadèmic responsable del mínor i unitat de gestió
 • Calendari d’implantació
 • Normativa de referència i difusió

Programa Law-Dret 

El Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 ha aprovat el programa Law-Dret, organitzat conjuntament entre la UPF i el King’s College de Londres, que persegueix vincular, per la via de reconeixement parcial de crèdits, dos graus ja existents, acreditats als respectius països d’origen:

 • Grau en Dret per la UPF
 • Law LLB

El programa tindrà una durada total de quatre anys d’estudi i els estudiants, un cop finalitzat, obtindran ambdues titulacions.

El nombre previst de places és d’un màxim de 25 per cohort, amb el benentès que el primer any de programa només se’n convoquen 12.

L’inici de la primera promoció conjunta tindrà lloc el proper curs 2018-2019.