Pla d’Actuacions 2018-2020

El mes de novembre del 2017 es va presentar al Claustre el document “Projectes del Consell de Direcció per al mandat 2017-2020”.

El Pla d’Actuacions 2018-2020 de la UPF va ser aprovat pel Consell de Direcció l’abril del 2018, i és un document de tipus operatiu que concreta, a través de 31 projectes i 75 actuacions, el document presentat al Claustre.

El document segueix l’estructura del Pla Estratègic de la UPF i s’organitza en els mateixos set eixos temàtics. Per tal de facilitar la gestió dels projectes, cada actuació consta d’un responsable polític (un membre del Consell de Direcció) i d’un responsable de gestió (un membre de l’equip de Gerència), i que s’acompanyen de les principals unitats que han d’estar implicades en el desenvolupament de cada actuació. Per garantir-ne el correcte seguiment, cada actuació preveu també uns indicadors de compliment i el calendari previst d’execució.

Aquest pla no recull totes les accions de la gestió ordinària de les unitats de la Universitat, sinó només aquelles que despleguen els projectes estratègics dels membres del Consell de Direcció. Cada unitat té els seus propis plans operatius que complementen aquest pla.