Servei de Carreres Professionals

La Universitat Pompeu Fabra, a través del Servei de Carreres Professionals (SCP), desenvolupa i coordina un seguit d’activitats per afavorir la transició entre l’etapa de formació acadèmica dels estudiants i graduats i el món laboral. Aquestes activitats estan dissenyades de manera que aportin certa continuïtat al procés d’inserció, d'orientació i de reorientació laboral dels estudiants i dels graduats, des que entren a la universitat fins que la deixen una vegada graduats i inicien la seva etapa professional.

En aquest sentit, l'SCP prepara la transició dels estudiants al mercat laboral a través de quatre instruments:

A. Les pràctiques externes en empreses i/o institucions i la Borsa de Treball

B. El servei d’orientació professional personalitzat

C. El programa de desenvolupament de competències Skills UPF

D. La fira d’ocupació UPFeina

L'SCP treballa per posar a disposició dels estudiants una oferta de pràctiques cada vegada més àmplia i de més qualitat, alhora que ha desenvolupat un nou model integral de gestió i de relació amb les empreses, per establir un marc en el qual els actors implicats (estudiants, graduats, Universitat i empreses) poden cobrir les seves demandes i necessitats. A més, es fa una tasca de prospecció constant amb l’objectiu de donar a conèixer el talent UPF a les empreses i les entitats i oferir, per tant, més oportunitats als seus estudiants i graduats.

Pràctiques acadèmiques i borsa de treball

Pràctiques en empreses i institucions

Per pràctiques acadèmiques externes s'entén l'acció formativa desenvolupada pels estudiants i supervisada per la Universitat, amb l'objectiu d'aplicar i de complementar els coneixements adquirits amb la formació acadèmica, així com per apropar-los a la realitat de l'àmbit en el qual els agradaria desenvolupar la seva carrera professional. Per a les empreses, s'ha convertit en una de les principals vies per captar talent, així com en una oportunitat de retorn a la societat a través de la contribució en la formació pràctica dels estudiants.

Les pràctiques poden ser curriculars, les quals figuren als plans d'estudis amb la corresponent assignació de crèdits, amb independència del seu caire obligatori o optatiu, o bé extracurriculars, que són aquelles que els estudiants poden fer amb caràcter voluntari en el transcurs dels estudis i que no formen part del corresponent pla d'estudis. Tot i aquesta petita diferència, la UPF dóna el mateix tractament i importància a ambdues tipologies.

Durant el curs acadèmic 2017-2018, els estudiants de la UPF (grau, màster i doctorat) han fet 3.285 estades de pràctiques en 1.226 empreses i institucions. Els convenis de pràctiques gestionats han augmentat un 5% respecte a la xifra del mateix període del curs anterior.

Tampoc no ha variat significativament la proporció de pràctiques curriculars (52%) i extracurriculars (48%), que és força similar. La durada mitjana dels convenis és de 381,2 hores. L’àmbit d’estudi que presenta una major durada és el de ciències de la salut i de la vida, amb 547,8 hores de mitjana per conveni.

Els àmbits d’estudi en què es concentra el major volum d’estudiants en pràctiques són el d’economia i empresa (21,6%), dret (21,%) i comunicació (14,5%). S'ha de destacar que ni en el d'economia ni en el de dret tenen pràctiques obligatòries en els seus plans d'estudis.

Pel que fa a la remuneració de les pràctiques, s’han remunerat 2.226 convenis, el 68% del total. S’han remunerat el 82% dels convenis extracurriculars i el 55% dels convenis curriculars. La remuneració mitjana dels convenis remunerats és de 6,55 eruos/hora (6,91 euros/hora les extracurriculars i 6,06 euros/hora les curriculars).

Cal destacar que, a partir del 26 de setembre del 2017, va entrar en vigor la modificació de l’import de l’ajut mínim a l’estudi que rep l’estudiant, que passa a ser 6,00 euros/hora. Aquest increment posa en relleu el valor de la formació dels nostres estudiants i les seves capacitats a l'hora de desenvolupar les tasques assignades.

Mensualment, s’envia un formulari de les pràctiques als tutors de les empreses perquè en facin una avaluació, així com de les competències professionals adquirides pels estudiants. 

Pràctiques acadèmiques a la UPF

A banda dels convenis de pràctiques dels estudiants de la UPF en empreses externes, l'SCP també té encarregada la gestió i la centralització dels convenis dels estudiants que fan pràctiques a la Universitat Pompeu Fabra, bé estiguin matriculats a la UPF bé en altres universitats.

S’han gestionat 312 convenis de pràctiques a la UPF. El 78% (243) corresponen a estudiants de la UPF, i el 22% (69), a estudiants d'altres universitats o institucions educatives que fan pràctiques en serveis i en unitats de la UPF.

Programa de beques Santander, CRUE i CEPYME

El conveni de col·laboració subscrit per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME) i el Banc Santander té l'objectiu de fomentar estades de pràctiques professionals en petites i mitjanes empreses per períodes de tres mesos. Aquesta és la sisena vegada que el Grup UPF hi participa, gestionant un total de 37 beques, de les quals 25 s'han assignat a la UPF; 4, a la Barcelona School of Management; 4, a ESCI, i 4, al Tecnocampus.

En l'edició d'enguany, hi han participat 23 empreses, set més que l'any anterior però una xifra inferior a les tendències anteriors d’aquest programa. Això és degut als canvis en les condicions econòmiques i de durada de les beques.

La participació dels estudiants s’ha tancat amb 377 inscrits en el programa, xifra més elevada que la del curs anterior, degut a l’ampliació del període d’inscripció a les beques. 

S'han publicat un total de 77 ofertes, que s'han concretat en 24 convenis de pràctiques d'estudiants del Grup UPF en 23 empreses diferents.

Pràctiques d'àmbit internacional

El Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) ha convocat durant aquest curs acadèmic set convocatòries de pràctiques en ambaixades i consolats per a estudiants de grau i dues d’específiques. Enguany, la UPF ha participat en aquest programa per setena vegada consecutiva.

Una mostra de la bona acceptació del programa entre els alumnes és el volum d'inscrits en aquestes convocatòries, que ha assolit la xifra de 212 estudiants per a aquest curs acadèmic, un 17% més que l’any anterior. Cal destacar que l'11% (16) dels estudiants inscrits han estat seleccionats per fer l’estada de pràctiques.

El total de convenis internacionals és de 73.

Borsa de Treball

La UPF compta amb una aplicació pròpia, el Campus Treball, per gestionar les pràctiques i les ofertes de la Borsa de Treball. En aquesta plataforma hi tenen accés estudiants, recent graduats, membres del programa UPF Alumni i empreses. Aquesta plataforma ofereix oportunitats a les empreses per captar el millor talent i als graduats per trobar la seva primera feina.

L'aplicació compta amb uns 3.000 usuaris actius i a la cartellera de la Borsa de Treball hi tenen accés els estudiants que han superat el 70% dels crèdits de la seva titulació i tots els graduats que estan donats d’alta al programa UPF Alumni. S'han publicat 1.671 ofertes de treball.

Orientació professional

L'orientació professional és un servei que ofereix la possibilitat, tant per als estudiants com per als graduats, de rebre suport individualitzat i acompanyament en relació amb els aspectes següents del seu projecte professional:

 • Coneixement dels interessos i motivacions, i definició d'objectius professionals.
 • Presa de consciència de les diferents opcions que ofereix el mercat laboral, les sortides professionals i les ocupacions.
 • Identificació dels punts forts i dels aspectes que s'han de millorar en relació amb l'objectiu professional.
 • Elaboració d'un pla d'acció per millorar i aconseguir els objectius establerts.
 • Millora de les eines i del coneixement dels diferents canals per fer una recerca de feina més eficient.

Al llarg del curs acadèmic 2017-2018, un total de 157 usuaris (107 noies i 50 nois) han fet ús del servei individualitzat. Els participants han assistit a una mitjana d’una sessió i mitja. En la majoria de casos han estat necessàries entre una i quatre sessions amb la mateixa persona, en el marc d’un procés d’orientació presencial i, sovint, amb seguiment en línia del mateix procés. Sempre que s’ha considerat interessant, s’ha derivat els usuaris a les activitats del programa Skills UPF per tal de completar les accions individuals.

Pel que fa a l'àmbit d'estudis d’origen, es presenten diferències importants. Seguint la tendència del curs acadèmic anterior, un 26% són de l'àmbit d'economia i empresa, que representa el major percentatge afluència per estudis. Ha augmentat significativament el percentatge d’usuaris dels estudis d’humanitats, que ha passat d’un 5% a un 29% sobre el total de persones ateses aquest curs acadèmic, avançant el nombre d’assistents de dret, amb un 26%. Els estudiants dels àmbits de comunicació, ciències polítiques i traducció presenten un percentatge similar d’assistència, amb una xifra entorn el 10% en els tres casos. Pel que fa als àmbits amb menor afluència, es troba el 3% de l’àmbit de les ciències de la salut i del 6% de les enginyeries. Aquest any s’han atès dos estudiants procedents del Grau Obert. Un 20% de les persones ateses procedeixen dels estudis de postgrau: un 97% de màster i un 13% de doctorat.

S’ha igualat el nombre de col·lectius atesos, un 48% d'estudiants i un 42% de graduats. Un 67% dels estudiants atesos són de tercer i quart curs. El nombre d’estudiants atesos de primer curs és més elevat que el de segon curs.

Les consultes que han motivat l'afluència d'estudiants i de graduats al Servei d'Orientació s'agrupen al voltant de quatre grans temàtiques:

A. Autoconeixement i definició d'objectius professionals: exploració dels interessos i motivacions i del capital competencial. Definició d'objectius professionals. Reorientació de la carrera professional.

B. Coneixement del mercat de treball, així com informació sobre les sortides professionals i ocupacions. Identificació dels punts forts i aspectes que s'han de millorar en relació amb l'objectiu professional. Assessorament en relació amb la possibilitat de continuar formant-se un cop acabada la titulació de grau.

C. Millora de les eines de recerca de feina (currículum, carta de presentació, entrevista de selecció, entre d'altres) i consultes sobre els diferents canals per fer una recerca de feina més eficient (portals d'ocupació, directoris d'empreses, etc.). També en la seva vessant 2.0: construcció de la marca personal a Internet i networking a través de xarxes socials i professionals.

D. Elaboració d'un pla d'acció per millorar competències d'accés a l'ocupació i professionals per assolir els objectius professionals establerts.

També s'han rebut consultes relacionades amb la mobilitat professional, tant per treballar com per continuar formant-se a l'estranger. Durant aquest curs acadèmic han augmentat les consultes relacionades amb l’orientació acadèmica i vocacional, sobretot fruit de les derivacions per part de la coordinació del Grau Obert i del Servei d’Atenció Psicològica de la Universitat (SAP).

La meitat dels usuaris inclouen en el moment d’inscriure’s al servei la necessitat de revisar el seu currículum, mentre que una quarta part demana assessorament per tal de definir els objectius professionals. La informació sobre canals i estratègies de recerca de feina ha estat la necessitat del 15% dels assistents a les sessions. En menor mesura les consultes tenen a veure directament amb l’elaboració de la carta de presentació, del perfil de LinkedIn. 

Pel que fa al nivell de satisfacció la puntuació mitjana obtinguda en els qüestionaris de valoració és d’un 9,18/10.

Aquest servei personalitzat es complementa amb un seguit de sessions grupals; el ja consolidat programa d’activitats Skills UPF, que aquest curs ha ofert 44 activitats grupals per ajudar els estudiants i els graduats a desenvolupar les seves competències per tal d’augmentar la seva ocupabilitat. També se’ls ha animat a participar en els esdeveniments de networking i de reclutament que ofereix UPFeina.

Al passat Saló de l’Ensenyament, el Servei d’Orientació Professional també ha participat a l’estand de la Universitat Pompeu Fabra. S’ha incorporat en aquesta edició una eina en línia elaborada amb el suport d’una consultoria experta en matèria d’orientació professional, per tal de guiar els potencials estudiants de la UPF en la tria dels seus estudis.

Gràcies als ajuts del PlaCLIK de suport a la qualitat i la innovació en l’aprenentatge i el coneixement, aquest curs acadèmic s’ha engegat el projecte pilot  “Be Global at UPF”, amb caràcter bianual, que pretén afavorir la incorporació d’elements que facilitin als estudiants del grau en Global Studies el desenvolupament, al llarg de tot el grau, de competències rellevants per embarcar-se en una carrera professional d’èxit posant el focus en aquelles que facilitaran als estudiants d’aquest grau l’accés a les oportunitats internacionals.

Enguany, ha finalitzat la implementació de la prova pilot del projecte “Coopera i suma competències” d’incorporació del treball cooperatiu a les aules, per tal de desenvolupar competències rellevants per al mercat de treball, com la creativitat i la comunicació. També gràcies al suport del PlaCLIK, aquest curs acadèmic s’ha donat continuïtat al projecte amb els mateixos estudiants que ja van participar-hi el 2016-2017.

Durant els quatre últims cursos acadèmics, la UPF s’ha beneficiat d'una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement. Aquesta entrada de fons econòmics ha estat possible gràcies a l'adhesió de la Universitat al conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i les universitats catalanes per impulsar la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris.

Activitats Skills UPF

Durant el curs acadèmic 2017-2018, el Servei de Carreres Professionals, amb la col·laboració del programa UPF Alumni, a través del programa Skills UPF, ha continuat oferint activitats als estudiants i als graduats de la Universitat per ajudar-los a definir i aconseguir fer realitat el seu projecte professional. Les activitats, en format taller o xerrada, han estat impartides per professionals externs, empreses i antics alumnes de la Universitat, entre d’altres. Les activitats Skills UPF s’organitzen al voltant de quatre grans blocs: les estratègies de cerca de feina, el coneixement del mercat de treball, el desenvolupament de competències professionals i les activitats de suport a l’emprenedoria.

Les diferents activitats s’han seguit adaptant-les tant als requisits del mercat de treball com a les demandes dels estudiants i dels graduats, segons les enquestes, i també a les estratègies de cerca de feina actuals. Al llarg d’aquest últim curs acadèmic s’ha continuat posant èmfasi en les empreses perquè les seves xerrades aportin valor afegit als participants a través de tallers relacionats amb alguna competència clau important per a l’empresa o que serveixin com a entrenament per als processos de selecció per a les organitzacions del seu sector. També s’han ofert activitats relacionades amb la definició d’objectius professionals a través de les potents eines del coaching i altres tallers relacionats amb la gestió emocional per afrontar millor els moments de canvi, com seria la transició entre els estudis i el mercat laboral.

En total, s’han organitzat 44 activitats Skills UPF, a les quals s’han inscrit un total de 2.155 estudiants/graduats. D’aquests, finalment hi han assistit un total de 1.091. Enguany ha disminuït tant el nombre total d’activitats com, en conseqüència, la xifra d’assistents respecte al curs anterior. Això és degut al fet que s’ofereixen menys activitats però de més interès i qualitat. Així, la mitjana de participants per activitat ha augmentat respecte als anys anteriors, i és de 32 participants/activitat. D’aquests, un 80% són estudiants i la resta, graduats de la Universitat. La mitjana d’assistència ha estat d’un 65% sobre el total d’inscrits.

Gairebé la meitat de les activitats ofertes (21) són transversals i la resta van dirigides a àmbits concrets. Seguint les directrius del Pla Estratègic, se’n continuen organitzant sobre internacionalització de la carrera professional o sobre oportunitats al tercer sector, així com sobre responsabilitat social i sostenibilitat. El bloc "mercat de treball", que acostuma a ser específic per a l’àmbit d’estudi, donat que inclou les activitats ofertes directament per a les empreses que vénen a captar talent (ja sigui via presentació d’empresa, business case o taula rodona sobre sortides professionals, que se solen organitzar conjuntament amb el centre implicat i antics alumnes UPF que treballen a l’empresa).

Les activitats Skills UPF s’estructuren al voltant de quatre temàtiques:

A. Cerca de feina

Les activitats del bloc “Cerca de feina” consisteixen en tallers pràctics per proporcionar les eines necessàries als estudiants i als recent graduats que s'enfronten al repte de buscar la primera feina. La majoria s'ofereixen durant el primer trimestre del curs, coincidint amb la fira d'ocupació UPFeina, o bé a finals de curs, per a aquells que estan a punt de fer el salt al món professional.

El programa "Prepara't per la fira" inclou activitats en què es treballa el currículum i la carta de presentació, es prepara els participants per afrontar una entrevista curta com la de l'speed-networking i ofereix activitats com conèixer les xarxes socials com a eina per trobar feina.

Aquestes activitats s'ofereixen amb la col·laboració de Barcelona Activa, així com el mateix servei d'orientació professional personalitzat, que també aporta el Servei de Carreres Professionals, o bé professionals independents.

En aquestes 11 activitats, hi han participat un total de 349 persones.

     B. Mercat de treball

Són activitats adreçades als estudiants d'últims cursos i als graduats que s'enfronten a la decisió de definir el seu objectiu professional. Aquestes sessions es porten a terme amb la col·laboració dels responsables de les UGA, representants d'empreses col·laboradores i testimonis de graduats de la Universitat.

Durant aquest últim curs, s'han ofert 22 activitats d'aquest tipus (amb un total de 640 participants), que van des de xerrades sobre sortides professionals per àmbit d’estudi o grau concret, fins a activitats amb empreses, tant individualment com amb grups d’empreses que generen col·loquis o taules rodones, fins a sessions d'entrevistes de curta durada (speed-networking), al mateix campus el dia de la fira d’ocupació, UPFeina.

C. Competències clau

En un mercat laboral altament competitiu, les competències professionals dels candidats s'han transformat en un element determinant a l'hora d'incorporar nous professionals a les seves plantilles. Juntament amb les empreses que col·laboren amb la Universitat i professionals independents, així com en col·laboració amb Barcelona Activa, s’ofereixen aquest tipus d’activitats.

Enguany, però, només s’ha ofert 1 activitat dins d’aquest bloc, “Eines per parlar en públic”, que ha comptat amb la participació de 33 estudiants i graduats de la Universitat.

D. Emprenedoria

Aquest curs, i coincidint amb el calendari acadèmic del programa per a emprenedors del programa Explorer del Banco Santander, s’han continuat oferint les activitats que tenen per objectiu donar suport a tots aquells que tenen una idea de negoci i que volen dur-la a terme; en definitiva, als qui volen emprendre com a opció de futur.

En coordinació amb la Unitat d'Innovació UPF Business Shuttle, el Servei de Carreres Professionals i UPF Alumni, ha organitzat dues sessions sobre creativitat i una sobre marca personal. Així mateix, es va organitzar una taula rodona sobre emprendre en el sector de la moda. El total d’activitats d’aquest bloc ha comptat amb la participació de 69 estudiants i graduats.

Fira d'ocupació: UPFeina

La fira d’ocupació UPFeina ha tornat un any més a la Universitat per convertir-se en el punt de trobada entre els estudiants i els graduats que es volen incorporar al món laboral i que busquen tant estades en pràctiques com ofertes laborals, i les empreses i institucions que busquen nous professionals.

La 13a. edició de la fira ha tingut lloc el 7 de febrer al pati de l’edifici Roger de Llúria i al vestíbul de l’auditori del campus de la Ciutadella.

Han estat presents a la fira un total de 48 empreses i 17 institucions i altres entitats. Aquest any s’han incorporat, per primera vegada, nou empreses: Airning, Allen & Overy, Celsa Group, Gesdocument, Grifols, Grupo ISS, Leroy Merlin, Mazars Auditories i Suez. Repetint l’experiència del curs anterior, s’ha mantingut “l’espai verd” amb entitats del tercer sector (cooperatives i ONG), que vénen a buscar el millor talent UPF.

Entre els actes programats per la fira ha destacat l’activitat "Comunica’t bé i troba feina", en què membres de Barcelona Activa han explicat com millorar i desenvolupar les habilitats comunicatives verbals i no verbals per trobar feina. 

També s’ha ofert la xerrada “Emprendre en una era digital: innovant en sectors tradicionals”, a càrrec dels dos guanyadors de les últimes edicions del Programa Yuzz Jóvenes Emprendedores de la UPF. 

En aquesta edició, la sessió sobre oportunitats a l’estranger ha comptat amb la presència de Marta Puig-Samper, que ha treballat durant vuit anys en institucions públiques i privades a l’estranger i que ha explicat com encarar amb èxit una recerca de feina en l’àmbit internacional.

Com a novetat i amb la voluntat d’adaptar la fira als nous temps i a les noves formes de comunicar-se, l’Elevator-Pitch s’ha fet de manera prèvia i virtual. Es tracta de micropresentacions de no més d’un minut i mig de les empreses participants per donar-se a conèixer. Els vídeos es troben disponibles al canal de Youtube de la Universitat.

 

Eventia: oficina d'organització d'activitats i congressos

Eventia, l'oficina d'organització de congressos de la Universitat Pompeu Fabra, ofereix un servei integral d'assessorament, organització i coordinació per als diferents esdeveniments (reunions, seminaris, jornades i congressos) que s'organitzen en els campus de la UPF.

Eventia ha col·laborat en l'organització de 52 esdeveniments, donant suport a prop de 8.000 [1] participants.

El servei està especialment dirigit a la comunitat universitària de la UPF, donat el gran volum d'esdeveniments que s'hi celebren i la necessitat de suport logístic que tenen les unitats acadèmiques que promouen les diferents activitats. Eventia ofereix la cobertura d'aquestes necessitats amb la seva experiència en organització d'esdeveniments i la coneixença i disposició dels recursos necessaris, tant externs com interns, per portar-los a terme.

Entre d'altres, Eventia ofereix els serveis següents:

 • Assessorament pressupostari i gestió financera.
 • Portal web de gestió de congressos (fins a tres idiomes).
 • Gestió de la secretaria tècnica (tarifes, inscripcions, serveis addicionals, passarel·la de pagament electrònic i gestió de cobraments/facturació, etc.).
 • Gestió de viatges de ponents i participants (viatge, allotjament, transport).
 • Gestió de proveïdors: serveis de restauració, espais i equipaments, mobiliari, serveis gràfics i altres.
 • Programa social i programa d'acompanyants.
 • Suport administratiu i suport in situ durant el congrés.

Eventia estudia cada proposta d'activitat individualment i proposa als organitzadors la millor solució segons les característiques de l'esdeveniment.

Esdeveniments en els quals Eventia ha col·laborat durant el curs acadèmic 2017-2018:

 • 11th Pan European Conference on International Relations

Del 12 al 16 de setembre del 2017, al campus de la Ciutadella
Participants: 1.400 persones

Direcció: IBEI

 • Foro Usuarios UXXI-RRHH

Del 30 de novembre a l’1 de desembre del 2017, al campus de la Ciutadella

Participants: 60 persones

Direcció: Oficina de Cooperación Universitaria (OCU)

 • LEO-NET Annual Barcelona Seminar and CONSORTIA Meeting

Del 5 al 7 d'abril del 2018, al campus de la Ciutadella

Participants: 22 persones

Direcció: LEO-NET, Universitat Tècnica d’Eindhoven

 • 3rd. European Conference on Translational Bioinformatics: Biomedical Big Data Supporting Precision Medicine - ECTB 2018

16 i 17 d’abril del 2018, al campus del Mar
Participants: 101 persones

Direcció: GRIB (IMIM-UPF)

 • 5th Summer School on Survey Methodology - Escola d’Estiu

Del 23 de juny al 6 de juliol del 2018, al campus del Poblenou
Participants: 95 persones

Direcció: RECSM - Research and Expertise Centre for Survey Methodology (UPF)

Altres

Càtedres d'empresa

Les càtedres d'empresa es defineixen com a instruments idonis per formalitzar i fer públics acords durables de col·laboració d'ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o institucions. I per a la comunitat universitària, professors, estudiants, investigadors, faciliten la relació amb empreses de primer nivell, propiciant una àmplia comunicació en el marc de les activitats de formació, recerca i difusió del coneixement.

El Programa de Promoció i Empresa s'encarrega de la gestió econòmica i administrativa d’alguns d’aquests convenis, alhora que també mira de proporcionar la màxima visibilitat i projecció a les altres càtedres ja existents.

Actualment, el director acadèmic Daniel Serra està gestionant la càtedra UPF sobre Diversitat Social. El director executiu de la càtedra és Josep-Lluís Carod Rovira.

La UPF i l'Obra Social "la Caixa" van signar l'1 de setembre del 2011 un conveni de col·laboració per crear la càtedra UPF sobre Diversitat Social, amb la missió d'analitzar la diversitat com a factor i oportunitat per al desenvolupament de la societat i esdevenir càtedra UNESCO.

Els objectius de la càtedra són:

 • Analitzar la diversitat de la societat globalment.
 • Fomentar la gestió de la diversitat, en els diferents àmbits, com a instrument per resoldre reptes socials.
 • Promoure bones pràctiques a l'entorn de la protecció i la promoció de la diversitat.
 • Promoure la diversitat com a factor d'innovació social, econòmica i cultural.
 • Potenciar els intercanvis de coneixement i d'experiències entre agents de la diversitat.
 • Incorporar el món dels negocis en l'estudi de la diversitat.
 • Definir indicadors a l'entorn de la diversitat, en la seva globalitat i en cada un dels seus àmbits i analitzar noves maneres de governança que respectin aquesta diversitat.

Activitats

 1. Revista digital divÈrsia.
 2. Debats i conferències al palau Macaya.
 3. Articles i treballs publicats pel director executiu de la càtedra.
 4. Conferències fetes pel director executiu de la càtedra.
 5. Projecte de recerca sobre la segona confessió religiosa del país.
 6. Projecte editorial a l'entorn de la recerca sobre diversitat.
 7. Altres activitats del director executiu de la càtedra.
 8. Constitució de la Plataforma de Suport als Cristians Perseguits.

Botiga UPF

Coincidint amb el llançament de la nova marca de la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació UPF va posar en marxa, el gener del 2013, UPFShop: un espai per vendre el marxandatge de la Universitat.

Per tal d'evitar inversions i productes obsolets, i estalviar recursos (espai d'emmagatzematge, enviaments...), es va optar per externalitzar el servei, sempre sota la supervisió i la coordinació de la Fundació UPF. Així doncs, el proveïdor, l'empresa Emedé, comercialitza els productes a través de les botigues que la cooperativa Abacus té als campus, i també a través de la venda en línia.

La vintena de productes que actualment estan a la venda s'emmarquen en les categories de tèxtil, escriptura, bosses i complements. Els productes més venuts al llarg d’aquest últim curs acadèmic continuen la tendència dels quatre anys de funcionament, i són: el tèxtil (dessuadora i samarreta), seguit per l'escriptura (bolígraf, llapis i llibreta). Dels complements, els que més èxit continuen tenint entre el públic són la memòria USB de 4 Gb, la tassa i la bossa de cotó.

Després de quatre anys de funcionament, s'han continuat retirant del catàleg els productes que menys sortida tenien (tovallola, got tèrmic, ventall, bossa d’esport i estoig) i es fan promocions puntuals amb els estocs que en queden. Paral·lelament, s’han redissenyat productes ja existents (samarretes, dessuadores, llibretes, bossa ecològica, imants i tassa). Aquest nou disseny ofereix una imatge moderna i molt urbana, sobre els tres campus de la Universitat i com encaixen dins la ciutat de Barcelona, i es complementa amb la marca de la UPF.

Més del 90% dels productes s'han venut directament des de la web i les botigues d'Abacus, i la resta s'ha venut en línia, a través de la pàgina web oficial shop.upf.edu, que té una funció més de promoció o de catàleg de productes que no pas de punt de venda.

La compra d'aquest material per part de les diferents unitats i serveis de la UPF es fa a través de la web de material d'oficina d'Abacus.