DataWarehouse

El DataWarehouse (DWH) és un sistema de gestió de la informació que permet recollir les dades dels sistemes operacionals on han estat registrades pels diferents serveis i unitats de gestió de la Universitat, i endreçar-les en funció de les necessitats i l’establiment de les relacions entre els diferents conjunts de dades dels diversos àmbits de gestió.

El DataWarehouse es va posar en marxa operativa el curs 2011-2012, i al llarg d’aquest curs s’ha consolidat com a suport en el proveïment de les dades necessàries en el procés de seguiment i acreditació de les titulacions. Al llarg d’aquest curs s’ha avançat en la integració del DWH i l’eina de suport al seguiment i acreditació de les titulacions per tal que les dades que el DWH pot proveir estiguin disponibles en el moment de generar l’autoinforme de les titulacions.

En el mateix sentit, s’ha avançat en la integració dels informes generats pel DWH i les diferents webs de dades i indicadors que es publiquen a la web de la UPF (UPF en Xifres, Indicadors per Estudis, etc.).

Amb la incorporació de dades al DataWarehouse, es consolidarà com la principal eina proveïdora de dades i informació cap a l’exterior i també en l’àmbit intern, habilitant l’establiment de protocols de tramesa dels informes cap als òrgans de govern de la Universitat per a la presa de decisions, i cap a agents externs (Generalitat, ministeris, etc.) amb els quals hi ha compromisos de transparència i d'intercanvi d’informació.

Augmentar la difusió i la utilització per part de tots els usuaris potencials de la Universitat continua sent un altre dels interessos estratègics del DataWarehouse.