Eleccions

Degans i directors

Al llarg del curs 2017-2018 han tingut lloc les eleccions als càrrecs de degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Walter Alfredo Garcia Fontes Badanian), de degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (Joaquin Gea Guiral) i de degà de la Facultat de Comunicació (Jordi Ballo Fantova). També s’han escollit el director del Departament de Comunicació (Jose Fernandez Cavia) i la directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Anna Maria Espunya Prat).

Eleccions al Claustre universitari

Durant el curs 2017-2018 han tingut lloc les eleccions per escollir els representants dels estudiants al Claustre universitari.

Les eleccions es van fer exclusivament mitjançant vot electrònic i els candidats van poder presentar-hi les candidatures telemàticament.

Eleccions al Consell de Govern

Durant el tercer trimestre es van fer les eleccions per escollir els representants dels estudiants claustrals al Consell de Govern. També es va votar amb la plataforma de vot electrònic.

Juntes de centre

Durant el primer trimestre del curs s'han fet les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, dels estudiants i del personal d’administració i serveis de les juntes de centre de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, de la Facultat de Comunicació, de la Facultat d’Humanitats, de la Facultat de Traducció i Interpretació i de l’Escola Superior Politècnica.

Equip de govern

S’han incorporat a l’equip de govern el professor Ramon Villanova Fortuny, com a vicerector encarregat de projectes per a la comunitat universitària, que fins ara havia ocupat el càrrec d'assessor per al procés de reforma dels Estatuts. També s'hi ha incorporat el professor Jose Garcia Montalvo com a nou comissionat per a l'estratègia científica de la UPF.

La professora Tania Verge Mestre ha estat nomenada directora de la Unitat d’Igualtat i la professora Ester Oliveras Sobrevias, delegada del rector per a la sostenibilitat.

Com a assessor del Consell de Direcció ha estat nomenat el professor Jacint Jordana Casajuana (Horitzó UPF 2025).

Altres càrrecs

S’han nomenat els càrrecs següents:

Coordinadora del Programa d'Activitats Acadèmiques Especials (suport als vicerectors en el disseny i la preparació de noves accions docents especials i estratègiques; coordinació acadèmica del programa d'estudis de Grau Obert), Maria Pilar Medina Bravo.

Jaume Bertranpetit Busquets, delegat pels estudis de medicina.

Comissions

Durant aquest curs, s’ha creat la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic de la Universitat Pompeu Fabra (CRAC-UPF), que té com a objectius elaborar una proposta de revisió dels continguts del Codi Ètic de la UPF i el plantejament de mecanismes apropiats per al seu seguiment i actualització periòdics.

S’ha modificat la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes, que ha passat a denominar-se Comissió Institucional de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF), amb l’objectiu d’atorgar-li, entre d’altres, la capacitat preceptiva d'emetre informes de conformitat ètica per als projectes de recerca de la Universitat.

Tanmateix, s’ha modificat la Comissió de Relacions Internacionals, incorporant nous membres a la seva composició, a l’igual que la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere.

Òrgans de govern

Consell de Govern

S’han modificat les funcions de la Comissió d’Ordenació Acadèmica, comissió delegada del Consell de Govern, per tal d’incloure les competències referides als plans d’estudis de grau i de postgrau. Al seu torn, aquesta modificació ha donat lloc a la modificació del Reglament del Consell de Govern sobre delegació de funcions en les comissions.

Claustre

Durant aquest curs acadèmic el Claustre universitari s’ha reunit dues vegades. De la sessió del 28 de maig del 2018 cal destacar el debat que va tenir lloc sobre el tema "Universitat i ciutadania. El paper de les universitats en el debat social".

Igual que en altres cursos, i als efectes que tant els claustrals com la resta de la comunitat universitària conegui el grau d'execució de les mocions que són aprovades en el Claustre, se n'ha elaborat un informe de seguiment.

Estructura acadèmica

Centres integrats

Al llarg del curs 2017-2018, s’han iniciat les propostes de canvis de denominació de diversos centres i una escola de la UPF. Així, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials proposa el canvi de denominació a Facultat d’Economia i Empresa; la Facultat de Traducció i Interpretació passaria a denominar-se Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, i l’Escola Superior Politècnica passaria a denominar-se Escola d’Enginyeria.

Centres acadèmics adscrits

Durant el curs 2017-2018, s’ha iniciat el procés d’adscripció de "BIST Dolors Aleu Graduate Center" com a centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF, amb la finalitat d’impartir estudis universitaris de postgrau d’excel·lència d’impacte internacional.

També s’ha iniciat el procés de canvi de nom del centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UPF Escola Superior de Comerç Internacional pel de Barcelona School of International Studies.

Centres interuniversitaris

S’ha acordat crear el centre interuniversitari Center for Cybersecurity Research of Catalonia (CYBERCAT), integrat per la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, que té com a finalitat la recerca en ciberseguretat i la privadesa de la informació.