Visualització del contingut web

El Pla d'Inclusió de la UPF vetlla, d’una banda, per assegurar la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, així com facilitar-los la plena mobilitat i autonomia per les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva en la vida universitària. D’altra banda, preveu les accions per garantir la igualtat d’oportunitats per raons econòmiques entre els estudiants o aspirants a estudiants a la UPF.

Inclusió per a persones amb necessitats especials

La Universitat va aprovar durant el curs anterior el Segon Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d'exclusió socioeconòmica a la UPF 2017-2021, amb l'objectiu de continuar la revisió i la millora dels procediments que regeixen l'atenció als estudiants amb necessitats especials, tenint en compte els principals recursos de què disposa, a través del servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, i treballant de manera conjunta i coordinada amb els tutors experts i el Servei d'Assessorament Psicològic. Atenent les directrius del pla, en aquest curs s’ha conformat la comissió de seguiment del pla d’Inclusió, amb la intenció d’establir prioritats i terminis d’execució en les seves accions. La comissió, de tipus tècnic i transversal, té previst reunir-se dues vegades per curs acadèmic.

Durant aquest curs acadèmic, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials, a través del seu programa UPF Inclusió, ha ofert suport a 162 estudiants, dels quals 103 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya. Respecte als estudiants participants en programes de mobilitat, aquest curs s’han atès 20 estudiants estrangers. Des del programa també s’han atès un total de 8 consultes de professorat de diversos centres del Grup UPF. Entre les accions realitzades, destaquen la revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat dels diferents campus a la UPF, l'atenció i el seguiment personalitzat d'aquests estudiants, el préstec de materials tècnics de suport com ara equips FM, l'adaptació de materials bibliogràfics i l'atenció als docents del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors en matèria de discapacitat designats per cada facultat, així com el suport al professorat en general respecte a les adaptacions que s’hagin concretat amb els alumnes i que es duran a terme durant el curs. Des del programa es fomenta l'impuls de pràctiques curriculars i extracurriculars per als estudiants amb discapacitat. En aquest sentit, el programa ofereix assessorament a les empreses per coordinar les adaptacions necessàries per a la realització de les pràctiques dels estudiants.

Pel que fa a les intervencions en matèria d'adaptacions, la participació a la convocatòria UNIDISCAT, a càrrec del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha comportat un finançament de prop de 10.000 euros que, sumat al pressupost de la mateixa Universitat dedicat a aquestes iniciatives, ha permès, entre d'altres, l'adquisició de programes adaptatius, serveis de transcripció i d'acompanyament, així com diverses adaptacions per a estudiants amb discapacitat visual i física.

Respecte a les relacions amb entitats d'aquest àmbit, s'ha continuat mantenint la participació de la UPF en les xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat: SAPDU (Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad), en l'àmbit estatal, i d'UNIDISCAT (dins de l'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya), en l'àmbit autonòmic. Així mateix, en matèria de recursos tècnics, el servei està en contacte amb diverses fundacions i entitats pel que fa a la inserció laboral dels estudiants amb discapacitat, entre d'altres, la Fundació Prevent, la Fundació Universia i la Fundació ONCE.

Inclusió per a estudiants amb necessitats econòmiques especials

La convocatòria 2017-2018 del programa d’ajuts a l’estudi, aprovada per acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018, es va resoldre el mes de juny, amb l’aprovació de 24 de les 33 sol·licituds presentades, que van rebre un total de 28.568 euros. Aquests ajuts van adreçats als estudiants de la UPF matriculats en ensenyaments oficials de grau i de màster que es troben davant de dificultats econòmiques importants per poder assumir el cost total o parcial de la matrícula.

D’altra banda, l’11 d’abril el Consell de Govern va aprovar el programa UPF de beques salari per a estudiants de grau de la UPF del curs 2018-2019. En data 11 de juliol s’ha resolt provisionalment, amb l’atorgament de cinc beques salari en modalitat general i dues en modalitat Prometeus, és a dir, vinculades al projecte Prometeus que se centra en estudiants dels instituts Milà i Fontanals i Miquel Tarradell.  

Sensibilització. Cursos amb la Fundació Catalana Síndrome de Down

Arran del conveni amb la Fundació Catalana Síndrome de Down, es van impartir les segones edicions dels cursos professionalitzadors d’auxiliar de producció de programes de ràdio i d’auxiliar de museus, impartits pels professors Marta Narberhaus i Francesc Miquel Ponsa, del Departament de Comunicació, i Josep Vicenç Mestre, del Departament d’Humanitats, acompanyat de Ion Gràcia. Un total de 22 estudiants van completar aquests dos cursos i van recollir el diploma acreditatiu durant l’acte de lliurament, que va tenir lloc el 12 d’abril a l’auditori del campus del Poblenou.