L’entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic (LCSP) i, en concret, la dràstica reducció de la contractació directa (contracte menor) ha obligat a fer un important esforç de reorganització i de posada en marxa de procediments que afavoreixin l’eficàcia i l'agilitat en la tramitació d’expedients de contractació.

En aquesta línia, s’ha dissenyat un procediment, implantat per Resolució del gerent, que recull els requisits mínims pel que fa a la tramitació de contractes menors. Aquest procediment disposarà en breu d’un sistema automatitzat al programa de gestió econòmica (desenvolupat pel Servei de Pressupostos i Finances), per facilitar les comprovacions respecte als llindars que preveu l'LCSP.

Amb l’entrada en vigor de l'LCSP també s’ha considerat convenient i necessària l’adhesió de la UPF a acords marc promoguts per la Generalitat de Catalunya que donen cobertura a la contractació de certs serveis sense que es considerin contractes menors (per exemple, en matèria de gestió de viatges) i, per altra banda, participar en compres i acords marc consorciats amb altres entitats (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya - CSUC i Institut Mar d’Investigacions Mèdiques).

També durant aquest curs s'ha estat estudiant la viabilitat del projecte de transformació d’una part de la cafeteria de la plaça Gutenberg del campus del Poblenou en un espai de restauració més definitiu. Aquesta actuació es planteja fer-la durant el pròxim curs acadèmic.

Per altra banda, i en aplicació del Pla de Sostenibilitat, es manté el compromís de contenció de la despesa energètica, tant pel que fa a la contractació com pel que fa al control i l'optimització dels diferents consums, amb la consegüent reducció de la petjada ecològica de la Universitat.

En aquest àmbit, cal destacar que a principis del 2018, amb l’entrada en vigor del nou concurs de subministrament elèctric (consorciat dins del CSUC), la Universitat compra el 100% de l’electricitat provinent de fonts d’energia renovable.

Per últim, el curs 2018-2019 es contractarà el projecte tècnic per poder instal·lar panells fotovoltaics a la coberta de l’edifici Roger de Llúria. L’estudi de viabilitat preveu que una part important de l’energia necessària per climatitzar l’edifici provingui d’aquesta font d’energia solar.