La UPF va posar en marxa l'any 2015 el programa UPFund - Patrocini i Mecenatge, amb l’objectiu d’articular una iniciativa institucional orientada a la captació de recursos externs, donant un nou impuls a les relacions de la Universitat amb el teixit social i empresarial.

Objectius

El programa UPFund - Patrocini i Mecenatge té com a objectiu general  crear vincles estables entre la UPF i les empreses o institucions que puguin generar valor afegit a la creació, la gestió i la transmissió del coneixement i que, a més, aportin recursos a la Universitat.

A partir d’aquesta premissa, els objectius específics del programa són els següents:

  • Promoure la relació estable amb empreses i institucions (reforçant la xarxa de relacions de la UPF) per facilitar la seva implicació en projectes d’interès mutu.
  • Consolidar, donar suport i impulsar noves accions de patrocini.
  • Fomentar i interioritzar la cultura del fundraising dins de la UPF.
  • Facilitar el reconeixement públic de la col·laboració rebuda d’organitzacions i donants individuals que ens atorguen la seva confiança.

Estructura i línies d'actuació

El programa ha estructurat les seves línies d’actuació en quatre àmbits:

  • Per què col·laborar amb la UPF?

En aquest àmbit s'exposen una relació d’arguments (reconeixement, prestigi, notorietat, exclusivitat, captació de talent...) pels quals les empreses i les institucions poden estar interessades a col·laborar amb la UPF, bé sigui mitjançant una aportació econòmica, bé sigui amb accions de patrocini i mecenatge, i amb la garantia que aquestes accions seran reconegudes públicament i adequadament per la Universitat.

  • Destinació dels ajuts

Catàleg dels projectes UPF que estan oberts a rebre aportacions de recursos externs, classificats en:

Projectes singulars: projectes que compleixen el requisit de la singularitat pel seu objectiu, pel seu plantejament o per la destinació dels resultats, i que tenen també caràcter estratègic com a conseqüència del benefici col·lectiu que persegueixen, perquè afavoreixen la competitivitat en el sector productiu, o pel seu interès socioeconòmic en l'escenari nacional. S'hi inclourien, com a exemple, activitats genèriques d'investigació, desenvolupaments tecnològics, impuls d'infraestructures, demostració de tecnologies, o difusió i realització d'activitats socialment responsables.

Projectes de recerca: una mostra de l’activitat investigadora de la UPF que necessita cert suport de recursos externs. Els projectes d’aquesta secció responen a un perfil amb certs paràmetres en comú, com ara la joventut o l'experiència dels investigadors, els continguts del projecte (previsió d’impacte en la societat), la novetat o l'oportunitat del projecte o bé la dificultat d'accés a recursos econòmics.

Càtedres d’empresa: un dels instruments més adequats per establir una bona relació entre universitat i empresa, i l’eina ideal per formalitzar col·laboracions estables i a llarg termini. Les relacions que s’estableixen a través d’aquests acords van més enllà de l’àmbit estrictament econòmic i permeten desplegar amplis objectius en docència, recerca i/o transferència de tecnologia i coneixement.

Projectes internacionals: els vincles i els projectes internacionals amb les millors universitats del món constitueixen un dels actius més importants de la Universitat Pompeu Fabra. Per això volem impulsar encara més la internacionalització dels nostres estudiants i la participació en grans projectes amb altres institucions nacionals i internacionals.

Beques UPF: un instrument de la Universitat que permet disposar de recursos permanents per finançar diferents programes d'ajuts a l'estudi. El Fons de Beques UPF es nodreix d’aportacions d’empreses i d'institucions, d’aportacions dels mateixos estudiants UPF en el moment de matricular-se, d’aportacions dels Alumni, dels ciutadans en general i del mateix pressupost general de la UPF.

Projectes solidaris: s’impulsa l’acció social i les activitats de solidaritat a la UPF de manera participativa, transversal i compromesa, en el marc de les accions de responsabilitat que tenim envers la societat, recollint aportacions per a projectes relacionats amb la solidaritat que s'apleguen, s'impulsen i es gestionen des del programa UPF Solidària.

  • Com col·laborar amb la UPF?

Aquesta és l’àrea de donatius del programa UPFund - Patrocini i Mecenatge en què s’expliquen les diferents modalitats de pagament que qualsevol donant pot escollir per fer la seva aportació: per via telefònica, per transferència bancària o per PayPal o targeta de crèdit.

També s’expliquen en aquesta secció els beneficis fiscals i els percentatges de deducció aplicables a les donacions fetes a favor de la Universitat.

  • Donants i patrocinadors

Des d’aquesta àrea del programa agraïm als Amics de la UPF, als estudiants i als graduats, a les empreses i a totes les institucions i fundacions que han fet donacions a favor de la UPF la seva generosa col·laboració.

Es recullen les activitats de promoció i de reconeixement als donants que es fan anualment i s’inclouen entrevistes i impressions personals d’alguns dels principals donants de la UPF, així com el “Llistat d’honor de donants”, que aplega els noms dels patrocinadors corporatius (empreses i institucions) i dels donants individuals de la Universitat Pompeu Fabra.

Convenis de patrocini i mecenatge tramitats

Durant l’any 2017 s’han gestionat a la UPF 42 convenis de col·laboració que recullen aportacions corporatives provinents d’empreses privades i/o d'institucions sense ànim de lucre, per un import d'1.522.780,11 euros, i 18 donacions individuals per un import de 35.044,15 euros. Aquests resultats obtinguts són, en gran mesura, fruit de la iniciativa, l'esforç i la col·laboració de tota la comunitat universitària (professors, investigadors i responsables dels diferents àmbits de coneixement i serveis de la Universitat). 

També s’han formalitzat 2 convenis de càtedra d’empresa, un amb la Fundación QUAES per crear una càtedra de Tecnologies Computacionals Aplicades a la Salut, i l'altre amb l'Ajuntament de Barcelona per crear la càtedra Barcelona-UPF de Política i Economia Local.

Convenis de col·laboració signats amb empreses privades i institucions sense ànim de lucre

ADIDAS
AGROLIMEN
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ASOC. DUCHENNE PARENT PROJECT
ASSOCIACIÓ "POMPEUFARRA"
ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY
BANCO DE ESPAÑA
BARCELONA MOBILE VENTURES, SL
BETEVÉ
BIAL FOUNDATION
CORPORACIÓ CAT. DE MITJANS AUDIOVISUALS
DESARROLLOS INFORMATICOS INTELYGENZ, SL
ENGINYERIA EDIF. I PROJECT MANAG. SLP
EVENTING4U, S.L.
FUND. INST. BIOENGINYERIA CATALUNYA (IBEC)
FUNDACIÓ AGRUPACIÓ
FUNDACIÓ BANC SABADELL
FUNDACIÓ CATALUNA "LA PEDRERA"
FUNDACIÓ PALARQ
FUNDACIÓ PRIVADA CELLEX
FUNDACIÓ PRIVADA VILACASAS
FUNDACIÓ RACC
FUNDACIÓN AECC
FUNDACIÓN BBVA
FUNDACIÓN MARCELINO BOTÍN
FUNDACIÓN ONCE
FUNDACIÓN QUAES
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
GOOGLE Ireland, Ltd
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
INSTITUT PERE MATA
MEDIAPRO
NAE COMUNICACIONS, SL
NOVARTIS FARMACÈUTICA
NTENT-HISPANIA, SL
OBRA SOCIAL "LA CAIXA"
OESIA
PAP CONGRESOS, SL
SANTANDER
SCHIBSTED PRODUCTS & TECHNOLOGY, SL
SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIÓN, SL
TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, SA
THOUGHTWORKS ESPAÑA, SL
URIA & MENÉNDEZ

Donacions de particulars

Badia Pujol, Jaume
Boleda Torrent, Gemma
Corretgé Bergua, Roser
Echaniz Soldevila, Maria
Frigola Segimón, Santiago
Gómez Cerdà, Vicenç
Isart Català, Joan
Jover López-Rodó, Montserrat
Lóbez Granados, Eduard
López Conesa, Alexandre
López Rodríguez, Cristina
Mestres Quadreny, Josep M.
Nolla Pujol, Artemi
Pachán Garriz, M. Llüisa
Quer, Josep
Sobrepera Llonch, Rosa Maria
Suárez Rodríguez, Susana
Wing, Rita

Càtedres d'empresa

NOVES CÀTEDRES D'EMPRESA

Càtedra Fundación QUAES-UPF de Tecnologies Computacionals Aplicades a la Salut

La UPF i la Fundación QUAES van signar el 16 de maig del 2017 un conveni per crear la càtedra Fundación QUAES-UPF de Tecnologies Computacionals Aplicades a la Salut, amb l’objectiu de fomentar la docència, la recerca i la divulgació dels coneixements en aquest àmbit.

La càtedra tindrà la seu al campus de la UPF i la Universitat contribuirà a les activitats de la càtedra aportant-hi personal docent i investigador, infraestructura científico-tècnica i administrativa, i establirà el reconeixement acadèmic dels cursos que s’imparteixin. Per la seva banda, la Fundación QUAES es compromet a fer una aportació econòmica de 30.000 euros per cadascun dels tres anys de durada del conveni, a potenciar les pràctiques dels estudiants de la UPF a les instal·lacions de la fundació i a donar el suport o assessoria necessaris.

Les actuacions que portarà a terme la càtedra inclouran activitats, en primer lloc, de divulgació i transferència de coneixement, entre les quals, l’organització de jornades, la divulgació i promoció d’activitats fetes per la càtedra, la potenciació i impuls de publicacions de recerca, i la transferència de coneixement entre les àrees de recerca i l'explotació industrial.

En segon lloc, activitats de formació, com ara la creació de beques predoctorals i postdoctorals; l’organització de tallers formatius; els premis a projectes de fi de carrera (tant al grau com al màster); els plans de pràctiques en empreses, o la cooperació en el disseny i la docència d’assignatures en els plans de formació afectats per la càtedra, especialment en el grau en Enginyeria Biomèdica i el màster en Enginyeria Biomèdica Computacional.

Finalment, activitats de recerca, en què destaquen la definició i el desenvolupament de línies de recerca conjunta, sobretot en aspectes d’imatge mèdica, genètica i genòmica; l’ús de tècniques de bioinformàtica, o la realització de tesis doctorals conjuntes.

Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local

El 25 d'octubre del 2017 la UPF i l’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local, van signar un conveni per crear la càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local, amb l’objectiu de promoure la recerca aplicada en aquest àmbit i donar cobertura teòrica i instrumental perquè es pugui traduir en polítiques concretes que millorin la qualitat de vida de la ciutadania.

En total, l’Ajuntament de Barcelona aportarà cada any 118.000 euros per finançar les activitats del projecte que es complementarà amb una dotació de 60.000 euros anuals per part de la UPF.

En una primera fase, els focus d’interès de la nova càtedra per al trienni 2017-2019 se centraran en la renovació de l’ensenyament de l’economia vers una major pluralitat d’enfocaments, la construcció d’una economia plural metropolitana, els factors clau de desenvolupament de les economies urbanes del segle XXI, el futur del treball i els reptes que hi imposa la tecnologia i els canvis en la societat, la innovació en les polítiques locals de desenvolupament econòmic, la detecció de riscos d’exclusió social i desigualtat i les mesures per revertir-ho, i els instruments normatius i fiscals al servei de l’administració local per promoure l’activitat econòmica i l’ocupació.

Es preveu establir convenis o contractes amb grups de recerca, doctorands, institucions i empreses generadores de coneixement per posar en marxa la recerca i l’anàlisi corresponent. En aquest sentit, es promourà la constitució de l’Observatori de les fons d’ocupació per impulsar la investigació i el coneixement científic sobre els sectors i subsectors que crearan oportunitats de feina i sobre els nous perfils professionals que es buscaran en el mercat laboral.

A més, per tal de treballar en xarxa amb altres universitats, empreses i institucions, es preveu organitzar congressos, seminaris i jornades, així com cursos específics per analitzar les transformacions socials i el seu impacte amb l’objectiu de difondre el coneixement que es generi i enriquir les propostes i el debat. També es valorarà la possibilitat de donar suport a activitats de formació específica i benchmarking, la publicació de quaderns i monogràfics, la difusió d’experiències d’èxit i bones pràctiques o l’impuls a projectes innovadors, entre d’altres. 

CÀTEDRES D'EMPRESA JA EXISTENTS

La càtedra Telefónica-UPF Social Innnovation in Education, dirigida per Miquel Oliver, professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, s'ha convertit ja en un referent en l'àmbit de la innovació educativa, tant per la seva investigació sobre l'impacte en la societat de les noves formes educatives en línia, com per l'estudi de les estratègies de les universitats i les empreses al voltant dels cursos massius oberts i de les eines digitals. Entre les activitats d’aquest darrer curs, ha destacat la participació en el HackForgood, una trobada interuniversitària que s'organitza a l'ETSI de Telecomunicació de la UPM i que promou Telefónica a través de la seva xarxa de càtedres, en la qual Hackers "for good" de tot Espanya desenvolupen solucions tecnològiques innovadores per donar resposta a una sèrie de reptes socials per tal de construir un món millor.

La càtedra OESÍA-UPF de Logística i Data Analytics, dirigida pel professor Daniel Serra, també director acadèmic d'UPF-IDEC i d'UPF-Barcelona School of Management, i especialitzada en els camps del Big Data i Business Analytics, aplicats al sector de la logística ha donat continuïtat a la seva programació d’activitats, fent seminaris, jornades i congressos relacionats amb temes de Business Analytics, Data Science i logística, amb la finalitat de desenvolupar productes i serveis que s'anticipin a les necessitats del mercat i ajudin a millorar la presa de decisions estratègiques que afecten la cadena de subministrament.

La càtedra Obra Social “la Caixa”-UPF sobre Diversitat Social es gestiona des del Programa de Promoció i Empresa de la Fundació UPF. El director acadèmic de la càtedra és també el professor Daniel Serra, mentre que el director executiu és Josep-Lluís Carod Rovira. La càtedra analitza la diversitat com a factor i oportunitat per al desenvolupament de la societat en la seva globalitat (social, cultural, lingüística, nacional, religiosa, de gènere) i té l’objectiu d’esdevenir càtedra UNESCO.

La càtedra Santander-UPF de Finances, dirigida pel catedràtic d'Economia i Empresa de la UPF, el professor Xavier Freixas, té com a objectiu principal fomentar la docència i la investigació sobre economia bancària, i difondre coneixement en l'àmbit de les finances. Durant el seu segon any, l'activitat de la càtedra s’ha centrat en l'organització d'activitats de gran projecció, l'organització de seminaris amb ponents d'una elevada trajectòria internacional, la contractació de personal de suport a la gestió de la càtedra i l'assistència a congressos internacionals, entre d'altres.

Altres activitats

Campanya de micromecenatge: "Petites grans idees"

El programa UPFund va endegar durant el mes de novembre una campanya de micromecenatge, anomenada “Petites grans idees”, amb l’objectiu d’aconseguir finançament col·lectiu per a projectes innovadors en els seus àmbits i, alhora, projectar a la societat el compromís de la UPF amb el desenvolupament científic i tecnològic.

La iniciativa, que es va portar a terme entre novembre del 2017 i gener del 2018, va donar a conèixer cada setmana una de les sis idees escollides a través d’un vídeo i d’una fitxa que recollien els principals objectius, els avantatges de tirar la idea endavant i els principals beneficiaris finals.

Es tracta d’una prova pilot que hauria de servir per avaluar la viabilitat d’establir en el futur la campanya anualment, a través d’una convocatòria oberta de presentació d’idees. En aquesta primera edició es van recollir 2.628,55 euros, que s'han repartit entre els 6 projectes impulsats, amb idees dels àmbits de tecnologies de la informació i les comunicacions, ciències experimentals i de la salut, traducció i ciències del llenguatge i comunicació.