Sistema de Garantia Interna de la Qualitat: adaptació als centres

Durant aquest curs, l’UCA de Dret, l’UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge, l’UCA de Comunicació, l’UCA d’Enginyeries i Tecnologies de la Informació i l’UCA d’Economia i Empresa han personalitzat el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la UPF, fent-ne una adaptació a les seves característiques i actualitzant els seus plans de millora de l'SGIQ.

Per altra banda, l’UCA d’Humanitats, l’UCA de Ciències Polítiques i Socials, l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida, l’UCA de Dret i l’UCA Enginyeries i Tecnologies de la Informació van fer, durant aquest curs, la primera revisió dels seus SGIQ personalitzats, amb diferents modificacions sobre la composició de les seves comissions de qualitat, la participació dels grups d’interès, l'elaboració de nous processos, el seu pla de millora, entre d’altres.

En tots els casos, totes les UCA han documentat i han incorporat processos relatius als doctorats als seus SGIQ, que durant aquest curs han iniciat el procés d’acreditació.

Pel que fa als centres adscrits durant aquest curs, l’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM), la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA), l’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI), la Barcelona School of Management (BSM) i els tres centres de Tecnocampus han revisat (o es troben a data d’avui en procés de revisió) el seu SGIQ i han actualitzat el seu pla de millora del SGIQ.

A més, aquest curs s’han fet dues formacions amb els responsables de qualitat del centres propis i adscrits, sobre els SGIQ i el procés de certificació de la seva implantació.

L’objectiu final és doble: tenir un sistema de qualitat adequat per assolir l’acreditació de l’estàndar 3 en els processos d’acreditació i preparar cada centre per al procés d’avaluació necessari per obtenir, per part de l’AQU, la certificació de la implantació del seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

Finalment, des de l’OTQ s’ha començat a treballar per identificar la manera de reduir i simplificar els processos dels SGIQ dels centres, per facilitar-ne la gestió i l’avaluació per part de l’AQU.

Acreditació

Durant el segon semestre del 2017, s’han enviat a l’Agència els autoinformes i les evidències de nou titulacions, vinculades a l’UCA d’Humanitats, l’UCA de Dret, la Barcelona Graduate School of Economics (BGSE), l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS), l’Escola Superior de Ciències de la Salut i de l’Empresa (ESCSE) i la Barcelona School of Management (BSM). Paral·lelament, s’ha iniciat l’elaboració dels autoinformes i les evidències relatius als nou programes de doctorat de la UPF.

Durant el primer semestre del 2018, s’han enviat a l’Agència els autoinformes i les evidències d’un màster de l’Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona (ELISAVA) i un altre màster de l’UCA d’Enginyeria i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Addicionalment, s’han enviat a l’AQU els autoinformes i les evidències dels nou programes de doctorat. En aquest mateix semestre ha tingut lloc la visita d’avaluació externa de les deu titulacions de grau i màster esmentades anteriorment així com de tres dels programes de doctorat. A més, s’ha iniciat la preparació dels autoinformes i les evidències que es presentaran a l’AQU a finals del 2018 referents a l’UCA d’Humanitats, l’UCA de Comunicació, l’UCA de Ciències de la Salut i de la Vida, l’UCA de Ciències Polítiques i Socials i la Barcelona School of Management, amb un total de 15 titulacions implicades.

Pel que fa als resultats, aquest curs s’han rebut els informes definitius d’acreditació de tres titulacions, tots favorables, dels quals un amb la qualificació d’excel·lent. En síntesi, fins a data d’avui s’han acreditat un total de 63 titulacions, 40 de centres propis i 23 de centres adscrits. De les titulacions de centres propis, més de la meitat (53%) han obtingut la qualificació d’excel·lència, i ha estat la UPF la universitat amb més alt percentatge de titulacions acreditades amb excel·lència (61% dels graus i 45% dels màsters) de les universitats catalanes.

Seguiment

Durant el primer semestre del 2017 s’ha iniciat el procés d’elaboració dels informes de seguiment que avaluen les dades del curs acadèmic 2016-2017. Es tracta d'informes conjunts de centre adaptats als estàndards del procés d’acreditació.

S’han elaborat 10 informes de seguiment complets (3 de centres propis i 7 de centres adscrits), en què s’han analitzat 21 graus i 19 màsters. Paral·lelament, s’han elaborat 5 versions simplificades o parcials de l’informe de seguiment (3 de centres propis i 2 de centres adscrits), en què s’han analitzat 6 graus i 5 màsters.

Els centres propis que han avaluat alguna de les seves titulacions han estat: Ciències Polítiques i Socials, Ciències de la Salut i de la Vida, Dret, Comunicació, Economia i Empresa, i Humanitats. Pel que fa a centres adscrits, han avaluat alguna de les seves titulacions tots els centres: BGSE, BSM, ESCSET-Tecnocampus, ESPT-Tecnocampus, ESCST-Tecnocampus, ELISAVA, ESIM, ESCI i IBEI.

Eines de suport a la qualitat

Aplicació per a l’avaluació de les titulacions: durant el curs 2016-2017 es va dissenyar des de l’Oficina Tècnica de Qualitat (OTQ), juntament amb el Servei d’Informàtica, una eina per elaborar i revisar els informes de seguiment i d'acreditació dels centres propis i adscrits. Des de la seva creació, en aquesta aplicació s’han elaborat 37 informes, en què s’analitzava el funcionament de 121 titulacions, i en els quals han participat 244 usuaris (entre PDI i PAS).

Durant aquest curs, s’ha estat treballant per afegir noves funcionalitats a l’aplicació, com la revisió del SGIQ dels centres. També s’ha treballat per millorar les funcionalitats existents, en base a les propostes rebudes dels usuaris. Aquestes novetats estaran disponibles entre finals d’aquest curs i començament del següent.

Aplicació per a la gestió del Pla de Millora: aquesta nova aplicació, vinculada a l’anterior, s’ha dissenyat des de l’OTQ, juntament amb el Servei d’Informàtica, i permet la gestió dels plans de millora dels centres, informes i SGIQ. Es troba disponible des del mes de juny del 2018 i ja s’han fet dues formacions a centres propis i adscrits sobre el seu funcionament.  

Aplicació per a la gestió del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat: finalment, des de l’OTQ s’està treballant en el disseny d’una aplicació per a la gestió integral dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), per facilitar als centres la gestió del seu SGIQ i el proper procés d’avaluació de la implantació dels SGIQ dels centres.

Portals d’evidències: durant aquest curs, s’ha treballat en un nou sistema per a la gestió de les evidències vinculades a l’acreditació de les titulacions, mitjançant Google Drive. Aquest sistema simplifica la feina als centres i a l’OTQ en la preparació i la revisió d’evidències que s'han d'enviar a l’AQU per a cada procés d’acreditació. S’ha fet una formació per presentar el nou sistema i explicar-ne el funcionament, als centres propis i adscrits.

Avaluació de la docència

La Universitat disposa d’un model propi d'enquestes d’avaluació de la docència per part dels estudiants (AVALDO), que es fa des de la intranet de la Universitat.

Aquestes enquestes aporten una valuosa informació al professorat i als responsables acadèmics, a més de ser una informació necessària en els processos d’acreditació i d'avaluació del professorat, vinculats a l’atorgament de complements econòmics.

L’AVALDO és la manera més immediata que la Universitat té de conèixer la satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda. Com ja s’ha apuntat, cada trimestre tant els professors que han impartit docència com els responsables acadèmics de les titulacions tenen accés a les valoracions que els estudiants fan de la docència rebuda, i, molt interessant, als comentaris dels alumnes, tant respecte a l’assignatura en el seu conjunt, com respecte al professor en concret. Els estudiants i la comunitat universitària també tenen accés a la valoració de les assignatures.

L'avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com les activitats que desenvolupa el CLIK, que facilita al professorat un suport per a la millora docent, tant pel que fa a cursos com a assessorament individualitzat.

D'aquesta manera, la UPF s'assegura de proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent. Facilita a la institució el retiment de comptes, tant individual com col·lectiu (departament, centre, universitat) i proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda.

Tenen accés als resultats tot el professorat, els degans i directors de centres i estudis, els directors de departament i els vicerectorats responsables. Igualment, tots els membres de la comunitat universitària professors, estudiants i PAS tenen accés a la consulta pública dels resultats de totes les assignatures.