El curs 2017-2018 ha estat el primer amb el nou equip de govern de la UPF, constituït arran de les eleccions a rector de l’abril del 2017. A continuació es presenten els principals projectes que la Universitat prepara per a aquest mandat, juntament amb les principals actuacions endegades aquest curs acadèmic.

Pel que fa a la comunitat universitària, aquest curs ha estat marcat per les convocatòries de concursos tant per a professors com per a personal d’administració i serveis. Després de cinc anys sense possibilitat de promoció, enguany s’han resolt els concursos per a l’accés a catedràtic, que han finalitzat amb la incorporació de 18 nous professors en aquesta categoria. Aquest curs també s’ha consolidat el model de carrera acadèmica i s’han incorporat els primers professors tenure-track (23), seleccionats amb aquest nou sistema de captació i retenció de talent. Pel que fa al PAS, s’han convocat oposicions per a 39 places de gestió del subgrup A2 de PAS funcionari (tant de promoció interna com de torn lliure). Des d’un punt de vista estratègic, aquest curs s’han definit les tres grans línies d’actuació de la política de PAS per als pròxims anys (estabilització, consolidació i promoció) i s’ha començat a treballar per reforçar un sistema de gestió per competències. D’altra banda, es continua treballant amb els representants dels treballadors per aprofundir en temes vinculats a la igualtat, la formació o les condicions laborals. Pel que fa als estudiants, s’han posat en marxa diversos projectes per conèixer millor el seu grau d’ús i satisfacció en relació amb els serveis que els ofereix la Universitat. L’objectiu és establir un nou model de relació amb estudiants i antics alumnes (que ja sumen prop de 37.000 graduats) en l’àmbit no estrictament docent. Alhora, la Universitat continua treballant per garantir l’accés i la igualtat d’oportunitats a través de programes de beques propis, finançats per tota la comunitat, i de programes amb la col·laboració d’entitats financeres.

En l’àmbit de la docència, s’ha començat a definir el projecte EDvolució, el nou model educatiu amb què la Universitat vol respondre als actuals reptes de coneixement i aprenentatge. Aquest projecte, obert a la participació de tota la comunitat universitària, vol dotar els estudiants de les capacitats, els coneixements i les habilitats necessaris per encarar els reptes actuals i futurs. En aquesta mateixa línia d’innovació en la docència, s’ha aprovat la nova normativa de mínors, una formació complementària que permet als estudiants ampliar coneixements en àmbits diferents dels de la seva titulació. Pel que fa a l’oferta d’estudis, aquest curs s’ha ampliat amb un grau i tres noves titulacions de màster, entre les quals hi ha dos Erasmus Mundus. Les noves propostes responen a necessitats socials concretes i delimitades, un principi que regeix tots els graus de la UPF. Més enllà dels projectes, destaca l’increment global de la demanda dels estudis de grau de la UPF que, en el 82% dels casos, ha superat l’oferta. També el nivell dels estudiants de nou accés es manté a l’alça (un 16% hi accedeix amb matrícula d’honor al batxillerat), fet que influeix en nombrosos indicadors de qualitat docent (com la taxa de graduació o la taxa de rendiment), que situen la UPF al capdavant del sistema català.

En l’àmbit de la recerca i la innovació, destaca l’increment de finançament obtingut el 2017, que s’ha situat en 45,9 milions d’euros, la xifra més alta assolida fins ara. Aquest s’explica, fonamentalment, per l’augment del finançament europeu, que s’ha triplicat respecte al 2016 i que ja representa la principal font d’ingressos en recerca de la Universitat. En aquest camp, convé destacar els excel·lents resultats dels investigadors a les convocatòries del European Research Council, en què s'han obtingut 9 projectes dels programes Advanced, Consolidator i Starting Grants. Així mateix, s’han obtingut 40 projectes del Pla Estatal i, en l’àmbit de Catalunya, l’AGAUR ha reconegut 74 grups de recerca.

La incorporació d’investigadors s’ha vehiculat amb èxit a través de convocatòries competitives i, per als futurs doctors, destaca la posada en marxa d’un nou programa de beques predoctorals de ‘La Caixa’ per als centres Severo Ochoa i María de Maeztu. En l’àmbit del doctorat, es continua incentivant la transferència de coneixement al sector productiu. L’obtenció, aquest curs, de 8 ajuts de doctorat industrial incrementa fins a 26 el nombre total de beques atorgades per aquest programa des del 2013. Alhora, el nombre de tesis i la seva internacionalització es consoliden a l’alça (230 tesis llegides, de les quals un 70% són en anglès).

Pel que fa a la transferència, s’han signat prop de 180 contractes amb empreses i institucions. Particularment, destaca la signatura d’una càtedra d’empresa amb l’Ajuntament de Barcelona per treballar en els reptes socials i econòmics del segle XXI, que s’afegeix a les quatre càtedres ja existents.

En l’àmbit de la projecció institucional, aquest 2018 s’ha commemorat el 150è. aniversari del naixement de Pompeu Fabra, una efemèride que la UPF ha recordat amb diverses activitats per divulgar la seva figura i la seva obra. Així mateix, el desembre del 2017, la Universitat va investir doctora honoris causa Dorcas Muthoni, enginyera i emprenedora keniana, reconeixent així una activa tasca en la promoció de les enginyeries entre les dones joves a l’Àfrica. De fet, la Universitat ha promogut diverses iniciatives per potenciar la presència femenina en el món tecnològic, com el concurs Wisibilízalas o l’acte Women in Stem. Ambdues activitats han comptat amb el suport del Consell Social, que col·labora activament en la projecció i la responsabilitat social institucionals.

Comunicativament, s’ha posat en marxa la nova revista institucional, 360.upf, amb un format multimèdia que permet enriquir els textos amb vídeos, àudios i imatges, i que contribueix alhora a reduir la petjada ecològica i a encapçalar noves tendències en comunicació. També s’ha treballat en el desplegament del nou Campus Global, en funcionament el setembre del 2018.

L’esforç de la Universitat per internacionalitzar-se ha estat reconegut amb el Premi de Qualitat de la Internacionalització que atorga SEPIE, el servei espanyol per a la internacionalització de l’educació. Alhora, les dades semblen confirmar-ne la bona direcció. Per exemple, s’ha diversificat la mobilitat entrant i sortint dels estudiants a més de quaranta països, amb estades que, en el cas dels estudiants de la UPF, s’han completat amb beques en un 82% dels casos. Pel que fa als projectes estratègics d’aquest àmbit, enguany s’han obtingut cinc projectes Erasmus+ i s’ha posat en marxa la BISS, la nova escola d’estiu de la Universitat. La rellevància de la internacionalització com a element distintiu de la UPF fa necessari un procés de reflexió sobre aquesta a la Universitat, que culminarà en un pla estratègic específic que definirà les accions, les pràctiques i els valors amb què la UPF es vol distingir en aquest camp.

En l’àmbit de l’economia i el territori, el pressupost del 2017 s’ha liquidat sense dèficit, i el del 2018 ha augmentat en 7,3 milions d’euros, gràcies a l’increment dels recursos competitius. Aquest increment s’explica, també, per l’augment de les aportacions dels centres adscrits.

Pel que fa als campus, s’està treballant per transformar l’àrea Tallers del campus del Poblenou en un espai molt més obert i dinàmic, que incentivi el treball en equip, en sintonia amb els objectius estratègics de la Universitat en docència, recerca, emprenedoria i compromís social.

Pel que fa als serveis a la docència i a la recerca que ofereix la Universitat, es continua apostant per la plena migració d’aquests al núvol. A tall d’exemple, aquest curs s’han migrat el 100% de les assignatures de l’Aula Global, un canvi que també ha comportat importants millores en el disseny i la usabilitat.

En l’àmbit de la governança, s’ha desplegat el Pla d’Actuacions 2018-2020, un document operatiu que concreta els projectes del Consell de Direcció per a l’actual mandat. Aquest document va ser presentat en un Claustre celebrat al novembre. Al mes de maig es va celebrar un altre Claustre per abordar el paper de les universitats en el debat social.

En l’àmbit de la responsabitat social, la Universitat continua treballant per a la seva promoció transversal. Entre les actuacions més destacades d’aquest curs hi ha l’aprovació del segon Pla d’Igualtat Isabel de Villena i el disseny del Pla de Promoció de la Salut. També s’està estudiant com integrar els principis de responsabilitat social a la docència i la recerca.

Finalment, i pel que fa als projectes institucionals de futur, aquest curs s’ha començat a definir el projecte Planetary Wellbeing, que integrarà disciplines de tots els àmbits per cercar solucions als problemes globals del planeta, amb incidència sobre la qualitat de vida de les persones.

Amb aquesta iniciativa, la UPF es planteja el repte d’esdevenir la universitat de referència a l’entorn del concepte de Benestar Planetari. Perquè no és possible concebre l’interès de la ciència si no té en compte alhora l’individu i el planeta.

 

Jaume Casals
Rector de la Universitat Pompeu Fabra