El Consell Social de la UPF

Naturalesa, composició i eixos bàsics d'actuació

El Consell Social és l’òrgan de govern universitari que, per Llei, representa la societat catalana en aquesta universitat. Té una naturalesa col·legiada i treballa en ple i en comissions. Hi són representats la mateixa universitat, el govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, les organitzacions sindicals i empresarials majoritàries a la societat catalana, així com els antics alumnes de la UPF. També hi participen càrrecs acadèmics i de gestió universitaris i assessors externs.

D’acord amb les funcions que li atorga la legislació vigent, les principals línies de treball desenvolupades han estat les següents:

  • El plantejament i l’acord sobre el pressupost de la Universitat, el seguiment de l’execució pressupostària i de la situació econòmica institucional, així com l’aprovació dels comptes anuals auditats.
  • La promoció de polítiques d’optimització dels recursos i d’avaluació de l’eficiència.
  • El seguiment de la igualtat d’oportunitats en l’accés als estudis i la permanència, el rendiment acadèmic i les pràctiques dels estudiants.
  • La col·laboració amb l’adaptació de l’oferta docent a les necessitats socials, la inserció laboral dels titulats i el programa d’antics alumnes.
  • L’impuls a la innovació i la internacionalització de la docència, la recerca i la gestió. 
  • L’articulació d’estratègies i de mecanismes per a una millor contribució de la formació i de la producció científica al desenvolupament i el benestar socials.

Aquest treball s’ha complementat amb altres col·laboracions i iniciatives pròpies, que es relacionen a continuació.

La contribució al govern i a la gestió de les universitats

En relació amb els sistemes universitaris català i estatal, el Consell Social participa a la Junta i la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, a l’Assemblea General de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, al Consell de Govern de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i a la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

A més, durant el curs 2017-2018, ha estat convidat pel govern català a participar en els treballs per elaborar el Pacte Nacional per a la Universitat. 

En l’àmbit de la UPF, participa en el Consell de Govern, en algunes comissions institucionals i consells assessors de facultats, així com en els patronats de la Fundació UPF i de la Fundació Institut d’Educació Contínua.

La col·laboració en la projecció i la responsabilitat social institucionals

El Consell Social ha col·laborat en els actes de graduació dels nous titulats de grau i de postgrau i amb la 13a. edició de la fira d’ocupació de la Universitat, UPFeina.

També ha contribuït a la realització d’una nova edició dels Diàlegs Humanístics, un espai de reflexió i de trobada entre la societat i la comunitat universitària.

Així mateix, ha estat partícip de la celebració institucional de l’Any Pompeu Fabra, per commemorar el 150è. aniversari del naixement de l’il·lustre filòleg que va prestigiar la llegua catalana i de qui la Universitat en duu el nom.

Conjuntament amb el Vicerectorat per a Projectes per al Compromís Social i la Igualtat, ha convocat una nova edició del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària, que s’adreça als membres de la comunitat universitària i a les entitats de l’entorn institucional.

En l’àmbit d’aquest vicerectorat, també ha contribuït a la convocatòria dels ajuts a projectes d’activitats solidàries dels membres de la comunitat, que forma part del programa marc d'UPF Solidària.

A més, ha donat suport a la nova edició de la Lliga de Debat en el Centre Penitenciari Brians 2, organitzada pel Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària per afavorir les competències comunicatives dels interns.  

També ha donat suport a iniciatives dels estudiants, com el Torneig Internacional de Debat de l’associació Barcelona Debating Society; les conferències TEDxUPF, promogudes per estudiants de diverses titulacions, i la participació en la European Student Conference 2018, organitzada a la Universitat de Yale.

La col·laboració amb la docència, la recerca i la transferència de coneixement

En aquest marc, el Consell Social ha convocat una nova edició del Premi a la Qualitat en la Docència, per promoure i reconèixer els projectes docents innovadors i les trajectòries exemplars.

Així mateix, ha convocat una nova edició del Premi a la Transferència de Coneixement, adreçat als projectes de comercialització dels resultats de la recerca i a la promoció d’una major orientació de la investigació a les necessitats socials.

També ha donat suport a la materialització del projecte UPF Ventures, una start-up creada per augmentar les relacions entre les empreses i la Universitat.

I, per impulsar la iniciativa empresarial dels joves estudiants i graduats, ha convocat una nova edició del premi UPF Emprèn, amb les modalitats Empresa i Idea i amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell.

Finalment, s'ha de fer esment de la col·laboració del Consell Social en el projecte Fem Recerca al Barri, de la Unitat de Coordinació Acadèmica de Ciències Experimentals i de la Salut, que pretén apropar la recerca als ciutadans que viuen a prop del campus universitari.

Principals acords

Economia i patrimoni

Acord de 26 d’octubre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), per a l’expedient de contractació dels serveis d’auditoria, assessorament i assistència de la qualitat dels projectes europeus de recerca HDR4EU (ref. 761544) i SAUCE (ref. 780470), coordinats per la Universitat.

Acord de 26 d’octubre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2017-2020), relativa al servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis de la Universitat.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020) per contractar el servei de videoconferència per a la Universitat.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020) per contractar la provisió d’una plataforma de contractació electrònica (Gestió i Tramitació) en tipus “aplicació com a servei” (Software as a Service o SaaS) per a la Universitat.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2019) corresponent al servei d’auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i d’elaboració dels estats financers consolidats del Grup UPF per als exercicis 2017 i 2018.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per contractar els serveis cientificotècnics de microscòpia i genòmica de mostres de models genètics de ratolí i/o humà per al Grup de Biologia Cel·lular del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu del nanocromatògraf líquid nLC 1000 de Thermofisher scientific biociencies GMBH, que manté en exclusivitat THERMOFISHER SCIENTIFIC BIOSCIENCIES GMBH, de la Universitat.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu del microscopi confocal SP8 de Leica Microsistemas S.L., que manté en exclusivitat LEICA MICROSISTEMAS S.L., de la Universitat.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (de l’1 de juny del 2018 al 31 de desembre del 2021) per contractar el servei de recollida de residus sanitaris, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per contractar el servei de recollida i destrucció de paper i de material digital, a preus unitaris, centralitzat a l’Arxiu de la Universitat.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020) per contractar el servei al núvol de la plataforma d’aprenentatge virtual Moodle i serveis relacionats de configuració, migració i integració per a la Universitat.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020) per contractar el subministrament de títols acadèmics oficials i propis per a la Universitat.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu de l'espectròmetre de fluorescència de la Universitat.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu per al microscopi hiperespectral de la Universitat.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per contractar el servei de manteniment preventiu i correctiu i atenció 24 hores dels SAIS de la Universitat.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2019) per contractar els serveis per fer una enquesta de panell en línia amb un tracker de captura de dades d’activitat a Internet dels entrevistats per a la Universitat.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (de l’1 de juliol del 2018 al 31 de desembre del 2019) per contractar el subministrament de mobiliari a preus unitaris, per al conjunt de campus i edificis de la Universitat.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (de l’1 de juliol del 2018 al 31 de desembre del 2021) per contractar el servei de desratització i desinsectació del conjunt de campus i edificis de la Universitat.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (de l’1 de juliol del 2018 al 30 de juny del 2019) per contractar el subministrament de rates i ratolins per a usos experimentals, per a diferents UGA de la Universitat.

Acord de 7 de maig del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (setembre del 2018-desembre del 2021) per contractar el servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat.

Acord de 7 de maig del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (setembre del 2018-desembre del 2021) per contractar les compres de material fungible per al manteniment de les instal·lacions i els elements constructius dels edificis de la Universitat.

Acord de 7 de maig del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (setembre del 2018-desembre del 2021) per contractar el servei de vigilància, operació dels sistemes de seguretat i control d’accessos als diferents edificis de la Universitat.

Acord de 7 de maig del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (de l'1 de maig del 2018 al 31 de gener del 2020) per contractar el servei de gestió i assistència en viatges de la Universitat.

Acord de 7 de maig del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (de l'1 de setembre del 2018 al 31 d’agost del 2020) per contractar el subministrament de reactius per al Servei de Genòmica i altres unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat.

Acord de 10 d’octubre del 2017 pel qual s’aprova l’autorització al rector perquè constitueixi en nom de la Universitat les servituds referents a les vies d’evacuació de l’edifici del carrer Wellington, 32-36.

Acord de 21 de desembre del 2017 pel qual s'aprova el pressupost de la Universitat per a l’exercici 2018 —que inclou el pressupost del Consell Social— i, de manera conjunta, les tarifes de la Universitat per a aquest exercici, condicionant la seva execució a l’evolució dels ingressos i de les despeses.

Acord d’1 de març del 2018 pel qual s’aprova contribuir al funcionament de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2018.

Acord d’1 de març del 2018 pel qual s'aprova la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 10.000.000 d'euros.

Acords de 10 de maig i de 14 de juny del 2018 pels quals s’aprova la desafectació de material informàtic i fons bibliogràfic, respectivament.

Acord d’11 de juny del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2020) per adjudicar, pel procediment obert, un acord marc per a la prestació de serveis Iaas (Infrastructure as a Service), promoguda pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a la Universitat.

Acord d’11 de juny del 2018 pel qual s’aprova l’autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2018-2021) per contractar el servei de comunicacions corporatives i serveis annexos de la Universitat.

Acord d’11 de juny del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (2018-2022) per contractar conjuntament un servei d’escriptoris virtuals i sessions virtuals al núvol (VDI) en modalitat de pagament per a l’ús per a la Universitat.

Acord d’11 de juny del 2018 pel qual s’autoritza la despesa de caràcter pluriennal (de l'1 de setembre del 2018 al 31 d’agost del 2020) per contractar el subministrament de material fungible de laboratori per a les unitats de recerca del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), així com per a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat.

Preus i tarifes

Acords de 26 d’octubre i de 14 de desembre del 2017 i de 27 de febrer, 10 de maig i 11 de juny del 2018 pels quals s’aproven els preus de matrícula d’estudis propis de la UPF, per als diferents cursos acadèmics.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’aproven les tarifes del 2018 per als programes internacionals de la UPF.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’aproven els imports que s'han de retornar de les activitats d’extensió universitària o d’altres activitats que, en gran manera, s’autofinancien amb les inscripcions dels participants.

Acord de 14 de desembre del 2017 pel qual s’aproven els imports per emetre certificats d’estada per als investigadors visitants, per a les estades que hagin de tenir lloc a partir del 2018.

Acord de 27 de febrer del 2018 pel qual s’aprova el preu dels cursos del Campus Júnior per a l’any 2018.

Acords de 7 de maig i d’11 de juny del 2018 pels quals s’aproven les tarifes i els preus acadèmics als centres docents d'ensenyament superior i instituts universitaris adscrits per a l'exercici 2018, amb efectes des del curs 2018-2019.

Acord de 10 de maig del 2018 pel qual s’aprova la ratificació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’any 2018.

Acord d’11 de juny del 2018 pel qual s'aproven els preus dels crèdits dels ensenyaments de grau per al curs acadèmic 2018-2019, per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a l’estat espanyol.

Acord d’11 de juny del 2018 pel qual s'aproven les bonificacions i els preus diferenciats als màsters universitaris, per al curs acadèmic 2018-2019.

Acord d’11 de juny del 2018 pel qual s’aproven les tarifes i el pla de descomptes del Servei d’Idiomes de la Fundació UPF - Programa Ensenyament d’Idiomes (Idiomes UPF), per al curs 2018-2019.

Acord d’11 de juny del 2018 pel qual s’aproven les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF, els ajuts a l’estudi dels estudiants en pràctiques i les presentacions corporatives, per al curs 2018-2019.

Programació i gestió

Acords de 10 d’octubre del 2017 i d'1 de març, 10 de maig i 14 de juny del 2018 pels quals s’aprova la programació o la modificació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per als diferents cursos acadèmics.

Acord d’1 de març del 2018 pel qual s’estableix informar favorablement la modificació de la denominació de l’Escola Superior Politècnica per “Escola d’Enginyeria”.

Acord d’1 de març del 2018 pel qual s’estableix informar favorablement la modificació de la denominació de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per “Facultat d’Economia i Empresa”.

Comunitat universitària

Acords de 10 d'octubre del 2017 de resolució de les sol·licituds de permanència, de progressió i d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acords de 26 d’octubre i de 14 de desembre del 2017 i de 27 de febrer del 2018 pels quals s’aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió del professorat de la Universitat.

Acords de 26 d’octubre i de 14 de desembre del 2017 i de 27 de febrer, de 7 de maig i d’11 de juny del 2018 pels quals s’aproven modificacions de l'RLT i les despeses que comporten.

Acord d’1 de març del 2018 pel qual s’aprova la convocatòria 2018 del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària i dels Premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència, adreçat al personal docent i investigador; a la Transferència de Coneixement, adreçat al personal docent i investigador; a la Iniciativa i Innovació en Administració i Serveis, adreçat al personal d’administració i serveis; i el premi UPF Emprèn, adreçat als estudiants, graduats i postgraduats del Grup UPF.

Acord de 10 de maig del 2018 pel qual s’aprova elevar al secretari d’Universitats i Recerca la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Altres acords

Acords de 21 de desembre del 2017, de 10 de maig i de 14 de juny del 2018 pels quals s’aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d’aquest Consell a altres òrgans.

Acord d’1 de març del 2018 pel qual s’acorda informar favorablement sobre l’adscripció de “BIST Dolors Aleu Graduate Center” com a centre d’ensenyament superior adscrit a la Universitat.

Acord de 10 de maig del 2018 pel qual s’aprova informar favorablement la proposta d’adhesió de la Universitat a la Magna Charta Universitatum.

Acord de 14 de juny del 2018 pel qual s’acorda la ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Composició

Ple

Núria Basi Moré, presidenta

Jaume Casals Pons, rector

Jaume Badia Pujol

Maria Basora Sedó (fins al 21 de desembre del 2017)

Judit Carrera Escudé

Lydia Garcia Escobosa

Salvador Garcia Ruiz

Xesús B. González López

Jordi Marín Puigpelat 

Cèsar Molins Bartra (des del 21 de desembre del 2017)

Carmen Mur Gómez

Ezequiel Navarro Pérez (fins al 21 de desembre del 2017)

Maria M. Payeras Sitjar (des del 21 de desembre del 2017)

Milagros Pérez Oliva

Miquel Rubirola Torrent

Josep Tarradas Faja

Pere Torra Pla 

Pelegrí Viader Canals 

Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2017-2018, el Ple s'ha reunit 6 vegades

Comissió Acadèmica

Miquel Rubirola Torrent, president

Maria Basora Sedó (fins al 21 de desembre del 2017)

Judit Carrera Escudé

Salvador Garcia Ruiz

Cristina Gelpí Arroyo 

José Luis Martí Mármol 

Cèsar Molins Bartra (des del 21 de desembre del 2017)

Teresa Monllau Jaques

Carmen Mur Gómez

Ezequiel Navarro Pérez (fins al 21 de desembre del 2017)

Maria M. Payeras Sitjar (des del 21 de desembre del 2017)

Milagros Pérez Oliva           

Coro Pozuelo Batista 

Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2017-2018, la Comissió Acadèmica s'ha reunit 4 vegades

Comissió Econòmica

Josep Tarradas Faja, president

Jaume Badia Pujol

Carles Castells Oliveres

Lydia García Escobosa

Xesús B. González López

Jordi Marín Puigpelat 

Ezequiel Navarro Pérez (fins al 21 de desembre del 2017)

Jordi Ollé Palou

Francesc Posas Garriga (fins al 18 d'abril del 2018)

Carles Ramió Matas

Enric Vallduví Botet 

Pelegrí Viader Canals (des del 14 de juny del 2018)

Daniel Vidal Canellas

Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2017-2018, la Comissió Econòmica s'ha reunit 6 vegades

Comissió de Promoció

Salvador Ruiz Garcia, president 

Jaume Badia Pujol 

Mònica Figueras Maz

Domingo Jaumandreu Ros

Josep Jofre Santamaria

Teresa Monllau Jaques

Josep M. Piqueras Folch

Ferran Sanz Carreras

Daniel Serra de la Figuera

Anaís Tarragó Guarro 

Maria Isabel Valverde Zaragoza

Daniel Vidal Canellas

Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2017-2018, la Comissió de Promoció no s'ha reunit