Composició

(Juliol del 2018)

President

Jaume Casals Pons, rector.

Vocals

Jaume Badia i Pujol, gerent.

Membres del Consell Social

Núria Basi Moré, Milagros Pérez Oliva i Miquel Rubirola Torrent.

Vicerectors

Mònica Figueras Maz, vicerectora per a la direcció de projectes per al compromís social i la igualtat; Cristina Gelpí Arroyo, vicerectora per a la direcció de projectes per a la docència; José Luis Martí Mármol, vicerector per a la direcció de projectes d’innovació; Pablo Pareja Alcaraz, vicerector per a la direcció de projectes d’acollida, participació i acompanyament d’estudiants; Cristina Pujadas Corbi, vicerectora per a la direcció de projectes en l’àmbit del professorat; Enric Vallduví Botet, vicerector per a la direcció de projectes en l’àmbit de la recerca; Isabel Valverde Zaragoza, vicerectora per a la direcció de projectes per a la internacionalització, i Pelegrí Viader Canals, vicerector adjunt al rector.

Membres elegits per i entre els degans i directos de centre, departament i institut universitari

Degans i directors de centre

Jordi Balló Fantova, degà de la Facultat de Comunicació; Anna Caballé Martorell, degana de la Facultat de Dret; Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat d’Humanitats; Walter García-Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Enric Peig Olivé, director de l’Escola Superior Politècnica; Miquel Salvador Serna, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, i Sergi Torner Castells, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació.

Directors de departament 

David Comas Martínez, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Vanesa Daza Fernández, directora del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; José Delgado Ribas, director del Departament d’Humanitats; Anna Maria Espunya Prat, directora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació; Xavier Freixas Dargallo, director en funcions del Departament d’Economia i Empresa; Elena Larrauri Pijoan, directora del Departament de Dret, i David Sancho Royo, director del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

Membres elegits pel Claustre

Professors doctors amb vinculació permanent

Joaquim Albareda Salvadó, Josep Eladi Baños Díez, Josep Blat Gimeno, Consuelo Chacartegui Jávega, Tomàs de Montagut i Estragués, Albert Nodar Domínguez, Vicente Ortún Rubio, Aida Torres Pérez i Olga Valverde Granados.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Lorena Ramírez Ludeña i Antoni Rubí Puig.

Estudiants de grau

Marta Amigó López, Antonio Company Valverde, Roger Frances Duran i Maria Margalida Payeras Sitjar.

Personal d'administració i serveis

Lydia Garcia Escobosa i Maria Queralt Molera Busoms.

Hi assisteixen com a convidats

Lluís de Yzaguirre Maura, representant de la JPDI; Àlex Garcia Domínguez, representant del Comitè del PAS; Àngels Ingla Mas, cap del Gabinet del Rectorat; Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d’Administració i Serveis, i Mercè Oliva Rota, representant del Comitè del PDI.

Secretari

Pere Torra Pla, secretari general.

Reunions

S'han fet sis reunions, els dies 18 d'octubre del 2017, 13 de desembre del 2017, 21 de febrer del 2018, 11 d'abril del 2018, 30 de maig del 2016 i 4 de juliol del 2018. 

 

Principals acords

CENTRES DOCENTS ADSCRITS

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta d’adscripció de BIST Dolors Aleu Graduate Center com a centre d’ensenyament superior adscrit a la UPF.

DISTINCIONS

Acord del Consell de Govern de 18 d’octubre del 2017 pel qual s'aprova la concessió del títol de doctor honoris causa per la UPF a la Sra. Dorcas Muthoni.

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta de concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Carles Singla Casellas, degà de la Facultat de Comunicació (2014-2018).

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta de concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Àlexandre Alsina Keith, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (2011-2018).

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta de concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Miquel Oliver Riera, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2016-2018).

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta de concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra a la Sra. Maria João Pires.

COMISSIONS

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la Comissió de Relacions Internacionals.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF).

DOCÈNCIA

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta d’aprovació del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació en l'Aprenentatge i el Coneixement. PlaCLIK 2018-2019.

ECONOMIA I FINANCES

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l’exercici 2018.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aproven les bases per executar el pressupost 2018 de la Universitat Pompeu Fabra.

ENSENYAMENTS

Acord del Consell de Govern de 18 d’octubre del 2017 pel qual s'aprova  la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2017-2018 i 2018-2019.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2018.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de convocatòria d’ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris (curs acadèmic 2018-2019).

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de calendari acadèmic per al curs 2018-2019.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta de normativa del programa Barcelona International Summer School (BISS).

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2015-2016 i 208-2019.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aproven les places d’ensenyament de grau de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2018-2019.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aproven les places d’ensenyament de màsters universitaris i doctorat de la Universitat Pompeu Fabra del curs 2018-2019.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta d’aprovació del Programa Especial de Dret entre la Universitat Pompeu Fabra i el King’s College London.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta de les bases de la convocatòria del programa UPF d’ajuts a l’estudi. Curs 2017‐2018.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits d’activitats universitàries.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per a l’aprenentatge de llengües en els estudis de grau.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2019-2020.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta de modificació de l’oferta de places dels estudis de grau i màster universitari i doctorat per al curs 2018-2019.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta d'aprovació del Programa UPF de beques salari per a estudiants de grau. Curs 2018-2019.

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2018-2019.

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la programació universitària per al curs 2019-2020.

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s'aprova la proposta de modificació de l’aplicació del requisit d’acreditació d’una tercera llengua per tal d’obtenir el títol de graduat o graduada.

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s'aprova la proposta de modificació de l’oferta de places dels estudis de grau i màster universitari i doctorat per al curs 2018-2019.

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s'aprova la proposta d’aprovació del Programa de beques de Mobilitat en Aprenentatge-Servei (MAPS).

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la programació universitària de títols oficials.

ESTRUCTURA ACADÈMICA

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de modificació del nom de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta d’autorització de canvi de nom del centre docent d’ensenyament superior adscrit Escola Superior de Comerç Internacional.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació del nom de l’Escola Superior Politècnica.

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta d’entrada en vigor de la modificació dels noms de l’Escola Superior Politècnica, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i de la Facultat de Traducció i Interpretació.

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta de creació del centre interuniversitari “Center for Cybersecurity Research of Catalonia (Cybercat)”.

NORMATIVA

Acord del Consell de Govern de 18 d’octubre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la Normativa reguladora de les associacions d’estudiants de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s'aprova la proposta d’aprovació del calendari laboral del personal d’administració i serveis per a l’any 2018.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la UPF.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques dels estudiants de la UPF.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta de Normativa de mínors de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta de modificació del Reglament de catedràtics emèrits.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta de derogació de les bases generals dels processos selectius per a l'ingrés a les escales pròpies de funcionaris de la UPF.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta de nombre de places de la convocatòria d'oposicions de l’escala de gestió del subgrup A2 de PAS funcionari per l’any 2018 en els torns de promoció interna i de torn lliure.

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s'aprova la proposta de Normativa dels estudis propis de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s'aprova la proposta de modificació del Reglament del Consell de Govern i d’ampliació de les funcions de la Comissió d’Ordenació Acadèmica en l’aprovació dels plans d’estudis.

PARTICIPACIÓ EN TERCERES ENTITATS

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s'aprova la proposta de ratificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta d’adhesió a l’associació SICELE (Sistema internacional de certificación del español como lengua extranjera).

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Acord del Consell de Govern de 18 d’octubre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de regulació del contracte d’investigador postdoctoral.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de modificació dels requisits de determinats càrrecs acadèmics.

RECERCA

Acord del Consell de Govern de 18 d’octubre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de reconeixement i de baixes de grups de recerca UPF.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta de Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2018.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta de reconeixement de diverses figures de recerca.

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s'aprova la proposta de reconeixement i baixa de diverses figures de recerca.

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació del Programa de Recercadors Visitants “Visiting Scholars”.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de creació del Fons d’Igualtat de la UPF, que dota de recursos per ajudar econòmicament estudiants en situació de violència masclista o de LGBTIfòbia, i aprovació de les bases per concedir ajuts amb càrrec en aquest fons.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de modificació del Protocol per a la Prevenció, la Detecció i l’Actuació contra la Violència Masclista que afecti els estudiants de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la regulació de la Unitat d’Igualtat.

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017 pel qual s’aprova la proposta de creació de la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta d’adhesió de la UPF a la Red Española de Universidades Saludables.

Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018 pel qual s’aprova la proposta de modificació de la Comissió per a la Revisió i Aprofundiment del Codi Ètic.

Acord del Consell de Govern d’11 d’abril del 2018 pel qual s'aprova la proposta d’aprovació del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria d'assetjament moral en el treball, i del Protocol per prevenir i solucionar conflictes en matèria de violència masclista, homofòbia, bifòbia i transfòbia.

Acord del Consell de Govern de 30 de maig del 2018 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la Unitat d’Igualtat.

Acord del Consell de Govern de 4 de juliol del 2018 pel qual s’aprova la proposta d’aprovació del segon Pla d’Igualtat “Isabel de Villena (2018-2022)”.