Durant el curs acadèmic 2017-2018, amb la finalitat de dotar les unitats de l’estructura adequada per optimitzar i millorar la prestació dels serveis i, d'acord amb els objectius estratègics de la Universitat, s’han instat mitjançant resolucions del rector les modificacions següents:

  • Creació de l'Àrea de Recursos Econòmics, Contractació i Patrimoni, a la qual s’adscriuen el Servei de Pressupostos i Finances i el Servei de Gestió Patrimonial i Contractació.
  • Adscripció de la Unitat de Projectes i Estudis i Qualitat (UPEQ) a la Gerència.
  • Adscripció de l’Assessoria Jurídica al secretari general.
  • Creació de la figura del delegat o delegada de protecció de dades, que s'adscriu al secretari general.

Com a conseqüència dels canvis anteriors, s’ha modificat el nom de l’Àrea de Recerca i Economia, que passa a anomenar-se Àrea de Recerca i Innovació, així com també s’ha dut a terme l’actualització de les seves funcions.

D’altra banda, i amb l'objectiu d’impulsar la transformació digital, s’ha definit una nova organització del Servei d’Informàtica, que s'estructura en les unitats següents: Unitat de Projectes, Unitat de Gestió de Recursos, Unitat de Desenvolupament i Operacions, Unitat d’Infraestructures i Seguretat TIC, i les tres unitats de campus que constitueixen el front-office del Servei.

Pel que fa a l’àmbit dels processos, cal destacar el desenvolupament de l’aplicació del Gestor del Mapa de Processos (GMP), que permet consultar en línia la informació associada als processos que estan identificats i desplegats i, alhora, permet a les unitats responsables dels processos actualitzar la informació que hi està relacionada. L’aplicació també permet consultar el catàleg de tràmits associats a cadascun dels processos. Cal assenyalar que està desplegat el mapa de processos de gairebé totes les unitats administratives (únicament en falten dues). En conjunt, el mapa de processos conté un total de 959 processos operatius actius de tercer nivell, dels quals 212 estan diagramats (22%). 

Alhora, s’han continuat documentant processos específics de tots els centres relacionats amb el doctorat i amb el Sistema de Garantia Interna de Qualitat dels quatre centres que faltaven: Traducció i Ciències del Llenguatge, Comunicació, Economia i ETIC.

En global, aquest curs s’han documentat 134 processos. Cal destacar que la diagramació de processos és clau per al bon funcionament de l’organització de les unitats.