El marc econòmic

Els pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2017 van ser aprovats el 27 de juny, després d’haver passat per un període de gairebé sis mesos de pròrroga pressupostària. Amb la seva aprovació, el govern de l’Estat pretenia continuar amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat financera de totes les administracions públiques, enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia espanyola i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària.

L'assoliment d'aquests tres objectius anava encaminat a consolidar el marc d'una política econòmica orientada al creixement econòmic i la creació de l'ocupació. En aquesta línia es perseguia l'objectiu prioritari de continuar reduint el dèficit públic i de complir els compromisos de consolidació fiscal amb la Unió Europea, en un context de ferm creixement econòmic, d'increment dels recursos tributaris i de confiança dels mercats a Espanya, gràcies a aquest mateix compromís i a les mesures adoptades pel govern en els últims anys.

A Catalunya, els pressupostos generals van ser aprovats el 28 de març, gairebé tres mesos després d’un altre període de pròrroga pressupostària, en un context d’inestabilitat política, però que econòmicament i socialment es caracteritza per la recuperació de l'activitat econòmica i la reducció de la taxa d'atur, després d'anys de recessió i d'augment de la desocupació i les desigualtats.

Tanmateix, aquest creixement econòmic encara no ha aconseguit revertir completament les conseqüències de la crisi econòmica en els nivells d'atur ni en els ingressos i per tant, tampoc en la capacitat de despesa de la Generalitat.

Malgrat tot, els pressupostos de la Generalitat per al 2017 es caracteritzaven per una millora dels ingressos respecte als exercicis anteriors que, combinada amb una reducció dels tipus d'interès, havien de permetre incrementar els recursos destinats a les polítiques socials, la promoció econòmica, l'equilibri territorial i la protecció ambiental.

Política pressupostària i financera

La Universitat Pompeu Fabra gestiona el seu patrimoni i les seves finances d'acord amb criteris administratius i pressupostaris. L’execució del seu pressupost s’ha dut a terme respectant els principis d’eficàcia i eficiència, de manera transparent, tot complint el marc legal vigent. Als efectes de normalització comptable, l'execució s'ha adaptat a les normes que, amb caràcter general, resulten d'aplicació al sector públic; en conseqüència, tot acte o operació amb transcendència econòmica ha estat enregistrat i justificat documentalment.

El pressupost de la Universitat per a l’exercici 2017 va ser aprovat pel Consell Social en sessió de 20 de desembre del 2016 per un import de 132.771.171,46 euros, molt similar al de l’exercici 2016.

El pressupost s’ha liquidat pràcticament en equilibri amb un romanent genèric de 87 mil euros. El romanent de tresoreria ha totalitzat 29,5 milions d’euros, dels quals 36,8 compten amb afectació a finalitat. En conseqüència, el romanent genèric acumulat en aquesta data és negatiu, per un import de 7,3 milions d’euros.

El 2017 ha estat un any de continuïtat pel que fa als principals fluxos d’ingressos i despeses, que s’han vist incrementats en uns 2 milions d’euros respecte a l’any 2016, la qual cosa representa un 1,5% de variació.

La Universitat ha executat el seu pressupost d’acord amb les previsions establertes en el document aprovat pel Consell Social. Les principals variacions han respost a factors externs a la capacitat de decisió de la institució, com són la devolució de part de la paga extra del 2012 i l’increment retributiu de l’1%, ambdós efectes de caràcter neutre, ja que la Generalitat de Catalunya ha subvencionat la UPF per un import equivalent al de la despesa generada.

D’altra banda, la Universitat ha continuat assumint el compromís de liquidar el deute contret com a conseqüència de la concessió de bestretes reintegrables destinades al finançament d’infraestructures científiques, havent afrontat el pagament del deute ajornat que va vèncer al llarg de l’exercici pressupostari.

Pressupost i execució d'ingressos

El pressupost d’ingressos, aprovat per un import de 132,8 milions d’euros, s’ha incrementat en 39,1 milions com a conseqüència d’haver incorporat 35,6 milions de romanents afectats provinents d’exercicis anteriors i per haver incorporat 3,5 milions d’ingressos destinats sobretot a la devolució parcial de la paga extra del 2012 i l’increment retributiu de l’1% (1,6 milions).

El pressupost s’ha liquidat per un import de 134,1 milions d’euros, i la desviació global respecte al pressupost definitiu –romanents al marge– ha estat de -2,2 milions d’euros, concentrada principalment en els 1,6 milions previstos com a ingressos de bestretes reintegrables per avançar subvencions de projectes de recerca, finalment no materialitzats.

Per naturalesa de l’ingrés, amb gairebé 93 milions d’euros, els provinents de transferències corrents i de capital han tornat a ser els més significatius, i representen un 69% de l’import total reconegut en l’exercici. La Generalitat de Catalunya, directament o indirectament mitjançant agències o altres organismes, torna a ser l’Administració amb un import més gran subvencionat (66 milions), seguida a distància de la Unió Europea i de l’Estat, amb 12,5 i 10,2 milions d’euros, respectivament.

Els drets reconeguts per matrícula (30 milions, amb un increment d’1,3 milions respecte al 2016), les prestacions de serveis (6,1 milions) i els ingressos procedents de concessions administratives (4 milions) han estat els altres ingressos més remarcables de l’exercici.

Pressupost i execució de despeses

El pressupost de despeses de l’any 2017 té consignats 102,6 milions d’euros per a operacions corrents, 26,9 milions per a operacions de capital i 3,3 per a operacions financeres.

Les modificacions més significatives han estat conseqüència de la incorporació de romanents (31,4 milions d’euros en accions de recerca i 4,2 en altres activitats) i de l’ampliació de crèdits pressupostaris per un import de 3,5 milions d’euros.

Les desviacions pressupostàries més importants s’han produït en les partides en què s’ha incorporat romanent (32,7 milions en programes de recerca i 1,1 milions en beques i altres ajuts), en la despesa de personal (1,8 milions) i en la inversió material (1 milió).

En relació amb l’execució del pressupost d’operacions corrents, destaquen els 69,1 milions d’euros de despesa de personal i els 27,2 milions d'euros de despesa corrent en béns i serveis, que representen un 93% de tota la despesa corrent de l’exercici. En total, s’han liquidat 104 milions d’euros en operacions corrents, import lleugerament superior als 100 milions del 2016.

Pel que fa a les operacions de capital, s’han invertit 2,5 milions d’euros en actius materials, import molt similar al de l’any anterior. També s’han gastat 22,5 milions en programes de recerca, import superior en 1,3 milions al del 2016.

S’han pogut amortitzar 3,4 milions d’euros d’operacions d’endeutament, 2,8 relatius a bestretes reintegrables provinents de convocatòries estatals per al finançament d’infraestructures de recerca i 0,6 per liquidar definitivament el préstec subscrit el 2013 amb el Banc Sabadell per tal d’avançar el cobrament d’un ajut FEDER, també destinat al finançament d’infraestructures de recerca.

Inversió material

S’han invertit 2,5 milions d’euros en infraestructures i equipaments, destinats majoritàriament a actuacions de renovació i millora. En destaquen els 1,3 milions d’inversió en equipaments per al processament de dades. També s’ha fet despesa d’inversió en edificis, construccions i instal·lacions (0,5 milions), en mobiliari i equipaments (0,5 milions) i en fons bibliogràfic (0,2 milions).

Situació financera i patrimonial

L’any 2017 la Universitat ha presentat un balanç amb 231 milions d’euros d’actiu, 184 dels quals corresponen al valor net del seu immobilitzat. Els ingressos per distribuir, constituïts per les subvencions de capital rebudes pendents de ser traspassades a resultats, són –amb 118 milions d’euros– la partida més significativa del passiu.

L’actiu i el passiu s’han incrementat en 8 milions d’euros com a conseqüència principal de l’increment en l’actiu circulant (10 milions, sobretot en tresoreria) i en el passiu circulant (11 milions d’euros).

El resultat ha estat d’1,1 milions d’euros, que ha mantingut la tendència d’obtenir resultats positius evidenciada al llarg dels últims exercicis. Amb aquest resultat, els fons propis de l’entitat se situen al voltant dels 10,5 milions d’euros.

Aprovació de comptes i auditoria

El compte general i els estats comptables (balanç, compte del resultat econòmico-patrimonial i memòria) de l’any 2016 van ser aprovats pel Consell Social en sessió plenària del 20 de juliol del 2017, un cop auditats per Faura-Casas Auditors, que han elaborat un dictamen sense excepcions en què opinen que aquests documents expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Universitat.

En la data d’elaboració d’aquesta memòria, el compte general i els estats comptables de l’any 2017 estan formulats a l’espera que siguin auditats un cop adjudicat l’expedient d’auditoria financera, actualment en tràmit de licitació.