Els tres serveis de suport tecnològic a la recerca estan participant, conjuntament amb la Unitat d'Infraestructures i Seguretat, en un projecte que permetrà desplegar clústers de còmput al núvol. D’aquesta manera, els clústers seran més flexibles i modulables al tipus de docència. Pel fet de tractar-se d’infraestructures com a servei permetrà gestionar millor la despesa adaptant-se als horaris lectius. 

 

Campus de la Ciutadella

S'ha millorat l'entorn de virtualització instal·lat de discos NVME. Això ha permès augmentar les cachés per a les màquines virtuals, així com dedicar aquest tipus de disc per a necessitats específiques que requereixen d'altes prestacions, com és el cas d'algunes bases de dades.

S'ha actualitzat Proxmox i el clúster de disc per solventar algunes deficiències detectades i garantir el servei als usuaris. Aquest espai s'utilitza per a diversos serveis destinants als usuaris finals, com és el disc en xarxa, la virtualització, HPC i serveis d'hosting i web.

 

Campus del Poblenou

Els serveis transversals oferts als investigadors són els següents:

 • Autenticació amb Directori Actiu: servei d'autenticació centralitzat per a tots els serveis administrats des de la Unitat d'Informàtica del campus del Poblenou.
 • Repositoris Bitbucket: unificació de repositoris de versions de codi. Hem passat de gestionar diferents eines que donaven aquest servei a treballar amb una de sola. Donada la flexibilitat i la facilitat d'extensió de permisos d'usuari, tant els administradors de sistemes de cada grup de recerca com els tècnics del campus del Poblenou poden gestionar de manera més ràpida i eficaç els usuaris amb drets d'ús.
 • Espai de disc en xarxa compartit: espai de disc complementari al de la resta de la comunitat universitària, i que funciona per als sistemes operatius Windows, Linux i Mac.
 • Wikis: suport a diferents tipus de wikis, principalment MoinWiki.
 • Servidors virtuals delegats: qualsevol grup de recerca del campus pot demanar servidors virtuals per als seus projectes, amb gran capacitat de personalització.
 • Assessorament tècnic: servei d'assessorament tècnic per als grups de recerca a l'hora de dissenyar els sistemes informàtics d'un determinat projecte: arquitectura de sistemes, seguretat, pressupostos per a maquinari, etc.
 • Sistema de backup, el contingut de la cabina que dóna servei a la virtualització i l'espai compartit de dades El backup es troba al CPD consorciat del CSUC, en modalitat de pagament per ús.
 • Sistema de monitorització: configuració d'un sistema de monitorització i d'alertes compost per diferents eines complementàries, com ara Icinga i Cacti.

 

Pel que fa al maquinari, durant el curs 2020-2021 s'ha renovat i ampliat part del maquinari. Concretament, les accions han estat:

 • 1 nou node de clúster HPC amb CPU i GPU.

> Taula 6.52. Serveis de suport a la recerca (campus del Poblenou). 2020-2021

 

Campus del Mar

A l'inici de curs es van posar en marxa dos nodes mixtos de computació/virtualització/IA. Aquests nodes diposen de 48 cores, 1.5TB de memòria i 1 GPU connectats al sistema d'emmagatzemament. Amb aquests nodes es vol donar resposta a la creixent demanda en:

 • Processos amb ús molt elevat de memòria
 • Visualització d'imatges generades per sistemes 3D+temps
 • Processos IA que necessitem de GPUs