Durant aquest curs, s'ha continuat treballant per incorporar millores a les eines de gestió de la producció científica, amb l'objectiu de facilitar-ne la gestió i fer-la més visible. S'ha treballat en les funcionalitats següents:

 • Implementació d'una nova versió del PPC perquè s'integri millor en
  l'e-Repositori, de manera que es millorarà el flux de treball entre aquestes dues eines de gestió de la producció científica de la UPF.
 • Implementació de la tecnologia VIVO al PPC, amb l'objectiu de millorar-ne la usabilitat i les prestacions.
 • Gestió de càrregues automàtiques de registres bibliogràfics de les bases de dades WoS i Scopus.
 • Unificació del personal amb la base de dades del Servei de Gestió Acadèmica.
 • Nou tractament dels preprints per tal de dotar-los de més visibilitat.
 • Noves plantilles de CV personalitzades.

El PPC aplega 1.665 CV d'investigadors de la UPF. Pel que fa al nombre de referències, les dades al final del curs acadèmic són les següents:

 • Articles de revista: 51.133

 • Capítols de llibre: 22.338

 • Llibres: 25.082

 • Projectes: 11.943

 • Convenis: 3.287

 • Tesis dirigides: 4.465

 • Congressos: 55.698

D’altra banda, la informació del PPC ha millorat la seva visibilitat a través de Google i del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC). El PRC ha incorporat tots els centres de recerca de Catalunya, inclosos els centres adscrits a la UPF (IMIM, CRG, ISGlobal i CREI). També ha inclòs més indicadors bibliomètrics i gràfics estadístics.