Fons bibliogràfic en diferents suports

  • Monografies: 589.500 exemplars en suport físic (paper, CD, DVD, microformes, etc.) i 36.000 títols en suport digital i en accés remot.
  • Publicacions en sèrie: 12.400 col·leccions (corresponents a 11.600 títols) en suport paper i 22.000 títols en suport digital i en accés remot.

En conjunt, i en termes absoluts, el curs ha suposat, respecte al fons en paper, un lleuger increment del fons de monografies i el manteniment de les col·leccions i els títols de publicacions en sèrie. En paral·lel i respecte als documents d’accés remot, ha significat un increment de 2.000 títols en el cas de les monografies i de prop de 1.000 en el de les publicacions en sèrie. 

Pel que fa a la procedència de les monografies ingressades, el 33%, segons el quadre 6.7, s'han adquirit per compra; el 66,5%, per donació, i el 0,5% restant, per cessió.

Fons transferits al GEPA

S'han continuat transferint fons de baix ús, tant de monografies com de publicacions en sèrie, al magatzem cooperatiu Garantia d'Espai per a la Preservació de l'Accés (GEPA) del CSUC. En finalitzar el curs 2018-2019, la UPF hi té dipositats 67.000 volums de monografies (equivalent a l'11% del seu fons bibliogràfic en paper) i 3.700 col·leccions de publicacions en sèrie (equivalent al 30% de les col·leccions de publicacions en sèrie en paper).

Desafectació de fons

Al llarg del curs s'ha portat a terme un nou procés de desafectació de fons, amb un volum total de 3.845 exemplars que, per diferents motius (obsolets, en mal estat, perduts, duplicats, etc.), restaven valor a la col·lecció.