Durant el curs 2020-2021, s'han reduït en 12 el número de servidors virtuals al centre de càlcul de la UPF. Podeu consultar-ne l'evolució anual a la taula següent: