Aquest curs 2020-2021, hi ha hagut canvis importants en aquesta sectorial de cooperació bibliotecaria de les universitats de l'estat espanyol. REBIUN ha passat de ser una sectorial pròpia de la CRUE a formar part de la sectorial I+D+I.

Durant uns mesos hi va haver una comissió gestora. En una assemblea extraordinària celebrada el 14 d'abril es va aprovar el nou reglament de REBIUN i el 27 d'abril es va elegir la Comissió Permanent, per iniciar la nova etapa.  

Participació de la UPF en grups de treball de REBIUN

La Biblioteca de la UPF participa en la línia estratégica 2. Transformación digital y ciencia abierta. En aquest procés de transició s'ha reduït l'activitat dels grups de treball. Concretament s'ha participat en:

-L'estudi per mesurar l'accés obert a les universitats espanyoles.

-El seguiment de la transposició a la legislació espanyola de la Directiva Europea sobre els drets d'autor al Mercat Únic Digital (DEMUD).