Portafoli

El CLIK dona suport a l’elaboració de fitxes per al portafoli digital de l’estudiant, eina de recollida d’informació i documentació, que afavoreix l’anàlisi i la reflexió sobre les activitats i competències que realitza l’estudiant, en les diferents titulacions que van incorporant aquest instrument. Tanmateix, el CLIK i La Factoria, col·labora en la implementació dels e-portafoli dins de l’Aula Global amb l’eina Mahara. 

Actualment estem col·laborant en la millora d’ aspectes de desenvolupament del portafoli de les titulacions de Ciències de la Salut i d’Humanitats i la seva introducció en d’altres titulacions.

 

Projecte Treballs Fi de Grau Integrats

El projecte de TFG integrats, que està desenvolupant el Clik juntament amb la xarxa d’innovació educativa vol promoure una experiència cooperativa i articulada entre estudiants de diferents graus de la UPF. Específicament, els TFG integrats o InTFGrats responen a la proposta de facilitar la creació i tutorització dels Treballs de Fi de Grau que es puguin realitzar per: a) un estudiant que integri coneixements de dos graus o b) dos o més estudiants de dos graus diferents o de dobles graus.

 

Acompanyament a l'estudiant

Una de les funcions del CLIK és promoure accions per facilitar l’estada dels estudiants a la Universitat. Per aconseguir-ho, s'impulsen projectes basats en l’acompanyament, la mentoria i la tutoria de l’estudiant des de l'inici fins al final de la seva vida acadèmica a la Universitat.

Dins del projecte EDvolució es plantegen nous reptes, més enllà de les activitats lectives, com implementar un programa intensiu de tutories i de mentories, fent créixer tant un programa d’acollida com de preparació per al mercat laboral i afavorir els vincles i les xarxes socials que poden repercutir positivament en el futur professional dels estudiants. 

En aquest nou marc, el CLIK ha participat en el grup de treball que ha elaborat un nou programa d’acollida dels estudiants de primer, programa que comença abans del curs 2020-2021 i que substitueix l’anterior Curs d’Introducció a la Universitat (CIU) el pròxim curs. Per al curs acadèmic 2020-2021, el programa s’estructura al voltant de tres “moments”: el període comprès entre l’assignació de plaça i el dia abans a l’inici de curs, el primer dia de curs (inclogui o no docència d’assignatures) i el període comprès entre el segon dia de curs i el final del segon trimestre.

En relació amb el CIU, durant el curs 2019-2020, ha tingut el suport del CLIK en el disseny, el desenvolupament i la revisió dels recursos didàctics i materials educatius situats a l’aula virtual.

 

Revisió de competències per als plans d'estudis

Aquest curs, el CLIK ha continuat amb la revisió i l'assessorament de les memòries de l’AQU dels màsters i dels graus de la UPF i dels centres adscrits. Específicament, el CLIK hi ha participat en relació amb l'elaboració dels plans d'estudis pel que fa a les competències, els objectius, les accions formatives, les coherències entre avaluació, la metodologia i els resultats d'aprenentatge.