El total d’estudiants matriculats el curs 2020-2021 a la UPF és de 13.015. A grau se’n matriculen 10.419, dels quals 2.567 són estudiants de nou ingrés a primer curs; i a postgrau, 2.596, dels quals 1.279 són de màster i 1.317, de doctorat.

Tenint en compte tot el Grup UPF [1] la matrícula augmenta fins als 20.954 estudiants, 16.023 de grau i 4.931 de postgrau.

Graus

Aquest curs s’han ofert 2.415 places de 27 graus. La demanda en primera preferència ha estat de 4.785 sol·licituds. Això significa que la ràtio D/O és de 1,98, és a dir, gairebé dues places sol·licitades en primera preferència per cada plaça oferta, valor similar al dels darrers cursos.

En el 81,5% dels graus oferts a la UPF, la demanda és superior a l’oferta (22 dels 27), i en el 63% la demanda supera en més de la meitat les places ofertes (ràtio D/O superior a 1,5). En 5 graus la demanda en primera preferència és inferior a l’oferta de places (18,5%).

La nota de tall ha pujat en la majoria d’estudis integrats, fins i tot, en algun cas, en aquells estudis en què la demanda en primera preferència no ha arribat a superar l’oferta. L’augment de la nota de tall, per tant, no s’explica només per un augment de la demanda en primera preferència, sinó que també és motivat pel fet que cada vegada més els estudiants accedeixen a la universitat amb notes més elevades, segurament a causa de les proves específiques i voluntàries d’accés. En gairebé el 74% dels estudis (20 de 27), la nota de tall és superior a 9 (la puntuació màxima és 14).

El nombre total d’estudiants matriculats a grau ha anat augmentant els darrers cursos fins a situar-se entorn els 10.400. El seu perfil és d’un 61% de noies i un 39% de nois, de 21 anys d’edat de mitjana, i residents a Barcelona o a la seva regió metropolitana (68,5%).

Màsters i doctorats

El curs 2020-2021 s’han matriculat 1.030 estudiants de nou ingrés als màsters universitaris de la UPF; la xifra més alta dels últims anys. Globalment, la matrícula de nou ingrés cobreix el 77% de l’oferta.

El curs 2020-2021 als màsters universitaris de la UPF s’han matriculat un total de 1.279 estudiants, xifra similar a la de l’últim curs. El 65% són dones i el 35%, homes, de 26 anys d’edat de mitjana.

L’11% dels estudiants de màster provenen de la UPF i el 39%, d’alguna altra universitat catalana. Els estudiants procedents d’universitats espanyoles són l’11%, i el 39% restant vénen d’universitats estrangeres.

A la UPF s’ofereixen 9 doctorats. El curs 2020-2021 hi ha hagut 1.317 estudiants matriculats als doctorats (el 52% dones i el 48% homes). El 52% dels estudiants de doctorat són estrangers, bàsicament provinents d’Europa (22%), de Llatinoamèrica (14%) i d’Àsia (11,5%). Els estudiants de nou accés han estat 281.


1 Pel que fa a la docència, el Grup UPF inclou els estudis oficials oferts per la Universitat (estudis integrats) i els oferts pels centres adscrits.