Any 2020 Nombre
Certificats acadèmics de Grau i Màster 2.779
Signatura d'actes de notes 8.186
Permisos, llicències i vacances 29.253
Recepció de factures 14.327
Validació interna de factures 14.327
Sol·licituds de títol 2.947
Pròrrogues de contractes de PDI 1.774
Nous contractes de PDI 253
Certificats de docència 172
Servei de prèstec d'equipament audiovisual 603
Servei de prèstec d'ordinadors portàtils 3.428
Total 78.049