Col·laboració institucional 62
Col·laboració institucional 36
Acord marc de relacions institucionals en la docència, la recerca, la cultura i l'extensió universitària 26
Docència 70
Cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes 5
Col·laboració en l'àmbit de la docència en qualsevol dels seus cicles 9
Col·laboració en els estudis de postgrau 14
Intercanvi i mobilitat d'estudiants o professors 40
Relació amb centres docents d'ensenyament superior adscrits a la UPF 1
Concert amb institucions sanitàries per a la investigació i docència de les ciències de la salut 1
Recerca i activitats científiques 22
Col·laboració per a la realització de jornades, simposis, seminaris o congressos científics 10
Creació de càtedres i aules 2
Col·laboració en l'àmbit de la recerca 9
Programes europeus 1
Serveis 5
Col·laboració en matèria de serveis universitaris (esports, residències, etc.) 5
Millora i comunitat universitària 2
Col·laboració en l'àmbit cultural 2
Econòmics i patrimonials 4
Econòmics i patrimonials 1
Relacions amb entitats financeres 1
Cessió d'espais, instal·lacions o equipaments 2
Convenis de col·laboració empresarial en activitats d'interès general 38
Total 203