Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

81.503.879,19

54,24

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

30.910.786,03

20,57

Capítol III. Despeses financeres

258.656,69

0,17

Capítol IV. Transferències corrents

7.659.951,69

5,10

Capítol VI. Inversions reals

27.416.127,56

18,24

Capítol VII. Transferències de capital

52.020,00

0,03

Capítol VIII. Actius financers

81.010,00

0,05

Capítol IX. Passius financers

2.389.952,21

1,59

Total

150.272.383,37

100,00