Durant el curs 2019-2020, s'han contractat 13 nous servidors al núvol d'Amazon Web Services i 10 al CPD consorciat del CSUC. Podeu consultar-ne l'evolució anual a la taula següent: