Servei d'Assessorament Psicològic

La Universitat Pompeu Fabra posa a disposició dels seus estudiants el Servei d’Assessorament Psicològic (SAP), que té com a finalitat atendre les necessitats dels estudiants i oferir-los recursos adequats que els ajudin a la integració plena en la vida universitària. El servei s’ofereix de manera totalment confidencial i gratuïta, amb l'objectiu bàsic d'afavorir l'adaptació de l'estudiant a la vida universitària, ajudar-lo a mantenir la seva estabilitat personal i assolir un bon rendiment acadèmic.

Els psicòlegs tenen la missió d'orientar, de manera personalitzada i confidencial, sobre diverses qüestions com ara la manera més adient per millorar el rendiment acadèmic i personal o bé saber enfrontar-se a l'ansietat davant dels exàmens. Des del 2016, el servei va a càrrec de la Fundació Vidal i Barraquer. Aquesta entitat ha renovat enguany la prestació del servei fins al 2024, després d'haver estat la guanyadora de la nova licitació. 

El nombre de consultes sol·licitades durant el curs 2019-2020 ha estat de 276. El SAP també ha atès enguany dos assessoraments a professors. Respecte al nombre de derivacions per atenció psiquiàtrica, aquest curs s'han fet un total de 31 derivacions a la Fundació Vidal i Barraquer. 

El nombre total d’hores de prestació de servei per a aquest curs ha estat de 270, repartides en 90 hores cada trimestre, en horari de matí i tarda. S’han ofert dotze visites setmanals durant totes les setmanes lectives del curs acadèmic.

Degut a la pandèmia generada per la covid-19, el SAP ha ofert els seus serveis a través de videotrucades. Del 16 d’abril al 15 de juny s’han fet un total de 68 visites en aquesta modalitat. 

 

Suport a estudiants amb necessitats especials

A través del programa UPF Inclusió, el servei d'atenció als estudiants amb necessitats especials ha atès 186 estudiants (94 homes i 92 dones), dels quals 104 disposen del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya i 10 són estudiants estrangers participants en programes de mobilitat. Per altra banda, degut a la pandèmia generada per la covid-19 i a partir de l’estat d’alarma declarat del 13 d’abril i fins a finals de juny, des del programa UPF Inclusió s’han atès un total de 12 estudiants més. 

El servei vetlla per assegurar la igualtat d'oportunitats als estudiants amb necessitats educatives especials, derivades per discapacitat, trastorn o malaltia, així com per facilitar-los la plena mobilitat i autonomia a les instal·lacions dels campus i garantir-los una participació plena i efectiva durant l'activitat universitària. Entre les activitats que duu a terme el servei, se n'han de destacar les següents:

 • Atenció als estudiants amb necessitats educatives especials i seguiment personalitzat.
 • Préstec de materials tècnics de suport, com ara equips FM. 
 • Adaptació de materials bibliogràfics a través de La Factoria.
 • Revisió de les adaptacions necessàries per millorar l'accessibilitat als diferents campus de la UPF.
 • Exercir d'enllaç entre les necessitats que expressen els estudiants i els diferents àmbits docents o administratius de la UPF.
 • Suport personal als estudiants que així ho requereixin durant els respectius exàmens.
 • Cessió d'ordinadors portàtils preparats per fer els exàmens.
 • Adquisició de programes adaptatius per fer exàmens.
 • Suport als tutors i als professors pel que fa a l'elaboració de materials accessibles, a través de La Factoria.
 • Atenció al personal docent del Pla d'Acció Tutorial i als professors tutors de necessitats especials designats per cada facultat.
 • Suport al professorat pel que fa a les adaptacions que s'hagin concretat que es duran a terme amb els alumnes.
 • Sessions formatives per als professors sobre atenció als estudiants amb necessitats especials a la Universitat, 
 • Gestió de les transcripcions al mètode Braille a través de l'ONCE, quan escau.
 • Gestió d’impressions en 3D per a estudiants amb discapacitat visual.
 • Coordinació de les adaptacions tècniques i materials per a determinades activitats acadèmiques, dintre o fora del campus universitari.
 • Assessorament a les empreses per coordinar les adaptacions necessàries per fer les pràctiques dels estudiants.
 • Gestió del servei d'intèrpret de llengua de signes catalana per a estudiants amb discapacitat auditiva.
 • Gestió del servei de transcripció d’activitats docents per a estudiants amb discapacitat auditiva.
 • Revisió i millora de l’accessibilitat als programes i a les eines digitals que la Universitat ofereix als estudiants.
 • Accions formatives i de millora de les competències adreçades a estudiants segons uns perfils determinats. 

Des del segon trimestre, l’àmbit compta amb un nou recurs digital: es tracta de l’agenda electrònica, a través de la qual els estudiants poden sol·licitar en línia hora d’entrevista amb el personal tècnic. El recurs facilita i agilitza la gestió per als usuaris, principalment en un moment en què s'ha donat especial atenció a la posada en marxa i actualització de les eines digitals.

Com ja és habitual, el servei ha atès les consultes del professorat relatives a les adaptacions dels estudiants amb necessitats educatives especials. Amb la docència no presencial, generada per la pandèmia de la covid-19, s’ha incrementat l’atenció als estudiants amb discapacitats sensorials auditives i visuals, amb trastorns en el desenvolupament i la salut mental. Des de l’àmbit d’Inclusió s’han desenvolupat accions i recomanacions adreçades al professorat per tal de millorar el seguiment acadèmic d’aquests estudiants. 

Respecte al professorat del Grup UPF, s’han continuat fent noves trobades de coordinació i suport amb els professors i els tutors acadèmics, enguany al centre Tecnocampus.

Atenent les accions del programa UPF Inclusió, des de l’àmbit d’Inclusió s’han treballat diverses accions formatives, tot i que el programa formatiu previst inicialment per a aquest curs no s’ha pogut executar de manera completa degut al confinament decretat per l’estat d’alarma. Igualment, i com cada any, adreçada al PAS, s’ha ofert una sessió de presentació del programa UPF Inclusió. Per altra banda, i per segon any, dintre del mateix marc i amb el nom genèric d’Inclusió a les Aules, s’ha organitzat una taller adreçat al PDI sobre trastorns d’aprenentatge TDAH i dislèxia i TEA. I com a novetat, adreçat al col·lectiu d’estudiants amb necessitats especials, enguany s’ha ofert un taller de tècniques d'estudi. Tant la formació adreçada al professorat com a estudiants van anar a càrrec de la Fundació Adana i es va coordinar íntegrament des del Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU). 

Amb la finalitat de millorar l'accessibilitat i la permanència a la Universitat, així com les diverses accions enumerades, la UPF participa en la convocatòria d'UNIDISCAT, que presenta anualment el Consell Interuniversitari de Catalunya i que gestiona l'AGAUR. En l'edició del 2019 de la convocatòria, la quantitat adjudicada ha estat de gairebé 25.000 euros que, sumats al pressupost de la mateixa Universitat dedicat a aquestes iniciatives, han permès, entre d'altres, oferir serveis de transcripció i d’acompanyament, adquirir programes adaptatius, així com fer accions destinades a les adaptacions i condicionaments dels espais de la Universitat.

Com en anys anteriors, el servei continua formant part de xarxes universitàries d'equips de suport a estudiants amb discapacitat. Pel que fa a l’àmbit estatal, a través de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), depenent de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Diversidad y Discapacidad CRUE-Asuntos Estudiantiles. Respecte a l’àmbit autonòmic, a través de la Comissió Tècnica UNIDISCAT depenent del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). Així mateix, el servei continua en contacte amb diverses empreses, fundacions i entitats externes, tant pel que fa a recursos tècnics en general com aquelles relatives a la inserció laboral d’aquests estudiants, com ara la Fundació Prevent, la Fundació Universia i la Fundació ONCE. Cada any, la borsa de contactes s’amplia amb la clara voluntat d’incrementar les oportunitats i poder arribar a un major nombre d’estudiants.

 

Residències

Els estudiants de la UPF tenen la possibilitat d'accés preferent a un total de 2.152 places d’allotjament en residències ben comunicades amb els campus de la Universitat i amb condicions especials per a la comunitat universitària de la UPF.
 

Avantatges per a la comunitat universitària

UPF Avantatges és el portal d'avantatges per a tota la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i Alumni, tant de la mateixa UPF com d’escoles adscrites com són la UPF-BSM i ESCI). Amb l'objectiu de centralitzar tota l'oferta a través d'un portal únic amb més descomptes, més variats i atractius, la Fundació UPF gestiona, des de fa tres anys i mig, un acord amb l'empresa Colectivosvip, experta en negociar avantatges per a col·lectius d'empresa i, per tant, amb més capacitat negociadora que la mateixa universitat.

El portal ordena els descomptes en productes i serveis segons les categories següents: Vacances i viatges; Alimentació i supermercats, Restaurants; De compres (roba, calçat, joieria, regals, etc.); Tecnologia i multimèdia; Perfumeria i cosmètica; Motor; Oci i activitats; Llar; Salut i bellesa; Solidaritat, i Oportunitats.

D'una altra banda, l'àmplia oferta de descomptes amb centres esportius i culturals gestionats pel Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària de la mateixa universitat queda integrada en el mateix portal i es continua gestionant des del mateix servei.
 

Assegurança voluntària

Durant el curs 2019-2020, els estudiants que així ho han volgut han pogut contractar una pòlissa d'accidents sense límit d'edat, d'una durada de 365 dies, amb un àmbit de cobertura internacional i assistència mèdica il·limitada en els centres concertats amb la companyia.