Acompanyament a l'estudiant

Una de les funcions del CLIK és promoure accions per facilitar l’estada dels estudiants a la Universitat. Per aconseguir-ho, s'impulsen projectes basats en l’acompanyament, la mentoria i la tutoria de l’estudiant des de l'inici fins al final de la seva vida acadèmica a la Universitat.

Dins del projecte EDvolució es plantegen nous reptes, més enllà de les activitats lectives, com implementar un programa intensiu de tutories i de mentories, fent créixer tant un programa d’acollida com de preparació per al mercat laboral i afavorir els vincles i les xarxes socials que poden repercutir positivament en el futur professional dels estudiants. 

En aquest nou marc, el CLIK ha participat en el grup de treball que ha elaborat un nou programa d’acollida dels estudiants de primer, programa que comença abans del curs 2020-2021 i que substitueix l’anterior Curs d’Introducció a la Universitat (CIU) el pròxim curs. Per al curs acadèmic 2020-2021, el programa s’estructura al voltant de tres “moments”: el període comprès entre l’assignació de plaça i el dia abans a l’inici de curs, el primer dia de curs (inclogui o no docència d’assignatures) i el període comprès entre el segon dia de curs i el final del segon trimestre.

En relació amb el CIU, durant el curs 2019-2020, ha tingut el suport del CLIK en el disseny, el desenvolupament i la revisió dels recursos didàctics i materials educatius situats a l’aula virtual.

 

Revisió de competències per als plans d'estudis

Aquest curs, el CLIK ha continuat amb la revisió i l'assessorament de les memòries de l’AQU dels màsters i dels graus de la UPF i dels centres adscrits. Específicament, el CLIK hi ha participat en relació amb l'elaboració dels plans d'estudis pel que fa a les competències, els objectius, les accions formatives, les coherències entre avaluació, la metodologia i els resultats d'aprenentatge. 

 

Informació per a processos de seguiment i d'acreditació de les titulacions

El CLIK intervé en els processos de seguiment i d'acreditació de les titulacions facilitant als centres informació sobre la formació i els projectes d'innovació docent en què participa el professorat.

  

Coordinació entre responsables d’innovació (RI) i CLIK

Durant el curs 2019-2020, les unitats de suport a la qualitat i la innovació docent (USQUID) s’han transformat. L’acord de Consell de Govern de 19 de febrer del 2020 estableix la figura del responsable d’innovació, i la creació de la xarxa d’innovació com a espai de coordinació entre els responsables d’innovació de les UCA, el vicerector o vicerectora per a projectes d’Innovació i el personal tècnic del CLIK. L'objectiu és fomentar la interacció entre experts del camp de l’educació dins i fora de la Universitat i promoure la cooperació i/o col·laboració. 

En la mateixa línia de cursos anteriors, els responsables d’innovació i el CLIK han treballat conjuntament en la millora de la docència i la innovació docent a la UPF.