El total d’estudiants matriculats el curs 2019-2020 a la UPF és de 12.710. Als graus se’n matriculen 10.366, dels quals 2.564 són estudiants de nou ingrés a primer curs, i a postgrau, 2.344, dels quals 1.229 són de màster i 1.115, de doctorat.

Tenint en compte tot el Grup UPF1 la matrícula augmenta fins als 20.290 estudiants, 15.880 de grau i 4.410 de postgrau.

Graus

Aquest curs s’ofereixen 2.415 places, trenta-cinc menys que el curs passat, ja que Enginyeria en Informàtica i Enginyeria en Sistemes Audiovisuals han reduït vint places cadascuna, i Biologia Humana n’incrementa cinc.

La demanda en primera preferència ha estat de 4.305 sol·licituds. Això significa que la ràtio D/O és de 1,8, és a dir, gairebé dues places sol·licitades en primera preferència per cada plaça oferta. Tot i que respecte a l’any passat disminueix, la ràtio D/O sempre ha anat oscil·lant entorn el 2, uns anys situant-se per sobre i d’altres per sota.

En el 71% dels estudis oferts a la UPF la demanda és superior a l’oferta (20 dels 28, mentre que el curs passat van ser 23), i en el 50% dels estudis la demanda supera en més de la meitat les places ofertes (ràtio D/O superior a 1,5; el curs passat, el 57%). En 8 estudis la demanda en primera preferència és inferior a l’oferta de places (28,5%, mentre que el curs passat van ser cinc).

La nota de tall ha augmentat en la majoria d’estudis integrats, fins i tot, en algun cas, en aquells estudis en què la demanda en primera preferència no ha arribat a superar l’oferta. L’augment de la nota de tall, per tant, no s’explica només per un augment de la demanda en primera preferència, sinó que també és motivat pel fet que cada vegada més els estudiants accedeixen a la universitat amb notes més elevades, segurament a causa de les proves específiques i voluntàries d’accés. En gairebé el 66% dels estudis (18 de 27), la nota de tall és superior a 9 (la puntuació màxima és 14).

El nombre total d’estudiants matriculats a grau ha anat augmentant els darrers cursos, fins a situar-se entorn els 10.400. El seu perfil és d’un 61% de noies i un 39% de nois, de 20,6 anys d’edat de mitjana, i residents a Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana (67,5%).

Màsters i doctorats

El curs 2019-2020 s’han matriculat 988 estudiants de nou ingrés als màsters universitaris de la UPF; la xifra més alta dels últims anys. Globalment, la matrícula de nou ingrés cobreix el 88% de l’oferta. Respecte al curs anterior hi ha hagut un increment, ja que llavors se'n va cobrir el 78%.

El curs 2019-2020, als màsters universitaris de la UPF s’han matriculat un total de 1.229 estudiants, xifra similar a la dels darrers cursos, que oscil·la entorn els 1.200 matriculats. A la majoria de màsters la matrícula es manté molt estable respecte a la del curs anterior.

El 10% dels estudiants de màster provenen de la UPF i el 38%, d’alguna altra universitat catalana. Els estudiants procedents d’universitats espanyoles són l’11,5%, i el 40% restant vénen d’universitats estrangeres.

Com en els darrers cursos, es manté el percentatge següent: 62% de dones, 38% d'homes, de 26 anys d’edat de mitjana.

A la UPF s’ofereixen 9 doctorats. El curs 2019-2020 s'hi han matriculat 1.115 estudiants: un 52% de dones i un 48% d'homes; els estudiants de nou accés han estat 244. El 52% dels estudiants de doctorat són estrangers, bàsicament d’Europa (19%), de Llatinoamèrica (14%) i d’Àsia (12%).


1 Pel que fa a la docència, el Grup UPF inclou els estudis oficials oferts per la Universitat (estudis integrats) i els oferts pels centres adscrits.