La Biblioteca de la UPF participa intensament (comissions, grups de treball, etc.) en aquestes dues àrees d’activitat:

Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació

Aquest curs acadèmic 2019-2020, s’ha treballat intensament en l'elaboració dels requisits tècnics per renovar el sistema de gestió bibliotecària de les institucions usuàries del CSUC. Aquests requisits van ser treballats per un grup reduït de tècnics de la UB, la UPC, la UPF i l’oficina del CSUC. El concurs es va publicar el mes de març, i el mes de juliol es va adjudicar a l'empresa Ex-Libris. Aquesta adjudicació significa que, seguint els terminis i els procediments previstos, substituirem els actuals Sierra i Encore (UPFinder) de l'empresa Innovative pels futurs Alma i Primo de l'empresa Ex-libris. Segons els calendaris fixats, la implementació durarà tot el curs vinent.

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) comptava, a finals del curs acadèmic, amb més de 5.726.521 registres bibliogràfics.

Un any més, els productes d’informació més ben valorats pels usuaris han estat les revistes electròniques que ofereix la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), de les quals s’han descarregat més de 4 milions d’articles durant l’any 2019.

També ha funcionat amb normalitat el programa PICA, que gestiona el préstec consorciat i el préstec interbibliotecari en l’àmbit del CSUC. El PUC permet als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del CSUC i col·laboradores accedir a documents que no es troben en les seves biblioteques. El 2019, el nombre de préstecs consorciats PUC va ser de de 36.996, que suposen un decrement del 12% respecte a l’any 2018. Aquest servei que en els seus inicis va créixer de manera continuada, des del 2016 està experimentant un lleuger decrement d’ús, tal com està passant en els serveis de préstec de les biblioteques d'arreu del món.

L’ocupació del GEPA a finals del 2019 va arribar als 14.650 metres de prestatges, el qual suposa el 63% de la previsió total màxima de l’equipament.
 

Àrea de Ciència Oberta

El Portal de la Recerca de Catalunya ha incorporat les dades de recerca de 12 nous centres que formen part dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) i que se sumen als altres 12 que ja hi participaven. Al final del curs acadèmic, el PRC proporciona dades de 12 universitats i 24 centres de recerca. En total, referencia 17.287 investigadors (mitjançant l’identificador ORCID), 600.222 publicacions, 1.751 grups de recerca, 45.167 projectes de recerca i 32.408 tesis doctorals.

Per a Joan Gómez Pallarès, director general de Recerca, “el PRC posa en valor la recerca que es fa a Catalunya. Mostra en quins àmbits, com s’està fent i qui la fa”. A més, ”incrementa l’accés i la visibilitat del treball dels investigadors, millora els processos de gestió unificada de les dades de la recerca per a les universitats i centres participants, i facilita la projecció de la potencialitat del conjunt del sistema català de recerca”.

El 2019 ha estat el quart any de funcionament del servei de suport a la gestió de dades de recerca, que s’orienta a donar resposta als dos requisits que demana la Comissió Europea (CE): elaborar plans de gestió de dades (Data Management Plans, DMP) i publicar en obert les dades de recerca seguint els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Per una banda, s'ha elaborat el pla de treball i la memòria econòmica per crear un repositori de dades. D’una altra banda, s'han revisat i actualitzat les Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca i s'ha publicat la tercera edició del document Plans de gestió de dades: versió 3, juny del 2019, que té com a objectiu servir de suport als investigadors a l’hora de crear els seus plans seguint els principis FAIR. Aquesta guia es troba implementada a l’eina Research Data Management Plan - Pla de Gestió de Dades de Recerca, que va canviar la seva denominació per la d'eiNa DMP amb l’objectiu d’identificar-la millor. Durant el 2019, l’eiNa DMP ha tingut 306 usuaris, que han elaborat 51 nous plans de gestió de dades.

Durant l'any 2019 ha continuat creixent el nombre de documents als repositoris consorciats. El repositori de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) ha arribat a les 30.571 tesis incorporades, de 15 universitats participants. Aquest repositori ha tingut més de 27 milions de consultes. El Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) amb 165.779 documents de recerca (un 20% més que el 2018) de 28 institucions participants. El repositori de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) ha arribat a les 506 revistes incorporades, amb un total de 227.134 articles (el 90% disponibles a text complet) de les 96 institucions editores i han tingut gairebé 9 milions de consultes el 2019. El repositori de la Memòria Digital de Catalunya (MDC) donava accés a més de 2 milions d’imatges/documents de 169 col·leccions de 36 institucions participants. Els usuaris n'han consultat més de 700.000 pàgines. Finalment, el repositori Materials Docents en Xarxa (MDX), amb 6.581 materials i recursos digitals resultants de l’activitat docent de les 10 universitats que hi participen i han rebut gairebé 200.000 consultes.

El Grup de Treball de Bibliotecaris en Humanitats Digitals (HD) va celebrar dues reunions en què es va acordar revisar, a través d’una comissió d’especialistes, els estàndards de digitalització amb què s’haurien de digitalitzar els textos per fer possible la seva reutilització; crear una prova pilot de directori on s’inclouran per a cada universitat un màxim de cinc dels projectes de recerca en HD més emblemàtics, i repetir el curs Humanitats Digitals i Biblioteques.

També ha continuat l’activitat de grup de treball de Mendeley, que el 2019 ha comptat amb 28.759 usuaris.
 

Formació

  • Curs Gestión de Datos en la Práctica Científica: el Rol de los Data Stewards (15 de novembre del 2019).
  • Intensiu Digital 2020. Jornada d'intercanvi d'experiències en col·leccions digitals (17 de juny del 2020).