Any 2019 Nombre
Certificats acadèmics de Grau i Màster 2.286
Signatura d'actes de notes 7.092
Permisos, llicències i vacances 41.873
Recepció de factures 18.555
Validació interna de factures 18.555
Sol·licituds de títol 2.902
Pròrrogues de contractes de PDI 1.721
Nous contractes de PDI 396
Certificats de docència 144
Servei de prèstec d'equipament audiovisual 761
Servei de prèstec d'ordinadors portàtils 4.382
Total 98.667