Indicador 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de contractes de llicències i royalties

8

11

8 7 10

Import contractes de llicències i royalties (milers d'euros)

94,5

117,2

57,0 65,9 81,8
Contractes sense contraprestació econòmica 76 66 93 72 79

Nombre de contractes de confidencialitat (CDA/NDA)

24

24

15 26 24

Nombre d'acords de col·laboració / acords marc

18

16

23 10 7

Nombre de MTA / DTA signats

16

19 49 31 38

Nombre d'acords de cotitularitat

4

2 3 2 4

Nombre de llicències sense contraprestació econòmica

4 2 - 2 5

Altres

10

3

3 1 1