Patents
2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de patents prioritàries sol·licitades 

2 8 3 2 2

Espanya

1 2

-

- 0

EUA

-

2

-

1 0

Patent europea

1

4

3

1 2

Nombre de sol·licituds PCT i fases nacionals

5 8 3 3 15

PCT

3

-

3

3

1

USTPO

- 5 - - 3

Altres

2 3

-

- 11
Software  

Nombre de registres o dipòsits de software

4 5 - 2 1