El curs 2018-2019 s'han matriculat 12.866 estudiants a la UPF. A grau ho han fet 10.443, dels quals 2.625 són estudiants de nou ingrés a primer curs; i a postgrau, 2.423, dels quals 1.137 són de màster i 1.286, de doctorat.

Tenint en compte tot el Grup UPF[1], la matrícula augmenta fins als 20.426 estudiants, 15.884 de grau i 4.522 de postgrau.

Graus

Aquest curs s’han ofert 2.450 places de nou accés, el mateix nombre que el curs anterior. Juntament amb la UPC, s'ha ofert un nou grau, amb 40 places: Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica; però com que la universitat que coordina aquest grau és la UPC, és a aquesta a qui se li atribueixen les noves places i la seva gestió.

La demanda en primera preferència ha estat de 4.573 sol·licituds. Això significa que la ràtio D/O és de 1,87; és a dir, gairebé dues places sol·licitades en primera preferència per cada plaça oferta. Tot i que respecte a l’any passat disminueix, la ràtio D/O sempre ha anat oscil·lant entorn el 2.

La ràtio D/O ha millorat en la majoria dels estudis: en el 82% dels oferts a la UPF la demanda és superior a l’oferta (23 dels 28; es manté el percentatge del curs passat), i en el 57% la demanda supera en més de la meitat les places ofertes (ràtio D/O superior a 1,5; el curs passat, el 60%).

La nota de tall ha pujat en la majoria d’estudis, fins i tot, en algun cas, en aquells en què la demanda en primera opció no ha arribat a superar l’oferta. En prop del 61% dels estudis (17 de 28), la nota de tall és superior a 9 (la puntuació màxima és 14).

Durant el curs 2018-2019, el total d’estudiants matriculats a grau s’acosta als 10.500. El seu perfil és d’un 60,5% de noies, de 20,6 anys d’edat de mitjana, i residents a Barcelona o a la seva àrea metropolitana (66,4%).

Màsters i doctorats

El curs 2018-2019 s’han matriculat 898 estudiants de nou accés als màsters universitaris de la UPF. La matrícula de nou accés cobreix el 78% de l’oferta. Del conjunt de màsters, 7 cobreixen totes les places; 21, entre el 80 i el 100%, i en 9 no s’arriba a 20 estudiants de nou ingrés.

L’11,4% dels estudiants de màster provenen de la UPF i el 31%, d’alguna altra universitat catalana. Els estudiants procedents d’universitats espanyoles són l’11,5%, i el 46% restant vénen d’universitats estrangeres.

Com en els darrers cursos, es manté el percentatge següent: 61,9% de dones, 38,1% d'homes, de 25,9 anys d’edat de mitjana.

A la UPF s’ofereixen 9 doctorats. El curs 2018-2019 hi ha 1.286 estudiants matriculats als doctorats, dels quals 271 són de nou accés. Pràcticament el 49% dels estudiants de doctorat són estrangers, bàsicament d’Europa (22%), de Llatinoamèrica (13%) i d’Àsia (10%).


[1] Pel que fa a la docència, el Grup UPF inclou els estudis oficials oferts per la Universitat (estudis integrats) i els oferts pels centres adscrits.

[2] Es fa referència als màsters dels centres integrats a la UPF, no als màsters dels centres adscrits.