El total d’estudiants matriculats el curs 2017-2018 a la UPF són 12.705. A grau se’n matriculen 10.364, dels quals 2.800 són estudiants de nou ingrés a primer curs, i a postgrau, 2.341, dels quals 1.173 són de màster i 1.168, de doctorat.

Tenint en compte tot el Grup UPF [1] la matrícula augmenta fins als 19.986 estudiants, 15.555 de grau i 4.431 de postgrau.

Graus

Aquest curs s’ofereixen 2.450 places, 5 més que en l’anterior. El proper curs s’iniciarà el grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades, amb una oferta de 40 places, 35 de les quals provenen del grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació, que redueix l’oferta de 75 a 40 places.

La demanda en primera preferència ha estat de 5.435 sol·licituds. Això significa que la ràtio D/O és de 2,2, és a dir, més de dues places sol·licitades en primera preferència per cada plaça oferta, i suposa la ràtio més elevada de l’era dels graus, si bé sempre ha anat oscil·lant entorn el 2.

La ràtio D/O ha millorat en la majoria dels estudis; en el 82% dels estudis oferts a la UPF la demanda és superior a l’oferta (23 dels 28; el curs passat va ser el 74%), i en el 60% la demanda supera en més de la meitat les places ofertes (ràtio D/O superior a 1,5; el curs passat, el 50%).

L’augment de la demanda en primera preferència es tradueix en un augment en la nota de tall de les titulacions. En gairebé el 61% dels estudis (17 de 28), la nota de tall és superior a 9 (la puntuació màxima és 14).

Durant el curs 2017-2018, el total d’estudiants matriculats a grau superen els 10.000. El seu perfil és d’un 60,4% de noies, de 20,4 anys d’edat de mitjana, i residents a Barcelona o a la seva àrea metropolitana (66,2%).

Màsters i doctorats

El curs 2017-2018 s’han matriculat 938 estudiants de nou accés als màsters universitaris de la UPF, una xifra pràcticament idèntica a la del curs passat. La matrícula de nou accés només cobreix el 81% de l’oferta. Del conjunt de màsters oferts, 4 cobreixen totes les places; 12 màsters cobreixen entre el 80 i el 100% de les places, i en 10 màsters no s’arriba a 20 estudiants de nou ingrés.

El curs 2017-2018, als màsters universitaris de la UPF s’han matriculat un total de 1.192 estudiants, xifra molt similar a la del curs anterior (1.207). A la majoria de màsters la matrícula es manté molt estable respecte a la del curs anterior.

El 10% dels estudiants de màster provenen de la UPF i el 37,5%, d’alguna altra universitat catalana. Els estudiants procedents d’universitats espanyoles són el 13,5%, i el 39% restant vénen d’universitats estrangeres.

Com en els darrers cursos, es manté el percentatge següent: 61,3% dones, 38,7% homes, de 26,4 anys d’edat de mitjana.

A la UPF s’ofereixen 9 doctorats. El curs 2017-2018 hi ha hagut 1.168 estudiants matriculats als doctorats, dels quals 281 van ser de nou accés. El 48% dels estudiants de doctorat són estrangers, bàsicament d’Europa (22%), de Llatinoamèrica (13%) i d’Àsia (10%).

 

[1] Pel que fa a la docència, el Grup UPF inclou els estudis oficials oferts per la Universitat (estudis integrats) i els oferts pels centres adscrits.