Capítol

%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

36.080.290,85

27,17

Capítol IV. Transferències corrents

66.303.950,24

49,94

Capítol V. Ingressos patrimonials

4.512.350,37

3,40

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 11.510,00

0,01

Capítol VII. Transferències de capital

24.256.025,00

18,27

Capítol VIII. Actius financers

30,00

0,00

Capítol IX. Passius financers

1.607.015,00

1,21

Total

132.771.171,46

100,00