Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

67.259.585,00

50,66

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

28.385.922,66

21,38

Capítol III. Despeses financeres

426.588,70

0,32

Capítol IV. Transferències corrents

6.526.415,53

4,92

Capítol VI. Inversions reals

26.868.808,00

20,24

Capítol VII. Transferències de capital

25,00

0,00

Capítol VIII. Actius financers

59.420,00

0,04

Capítol IX. Passius financers

3.244.406,57

2,44

Total

132.771.171,46

100,00