Capítol%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

36.486.454,59

27,22

Capítol IV. Transferències corrents

68.302.989,18

50,94

Capítol V. Ingressos patrimonials

4.620.275,30

3,45

Capítol VI. Alienació d'inversions reals 6.660,61

0,00

Capítol VII. Transferències de capital

24.578.635,82

18,33

Capítol VIII. Actius financers

72.750,61

0,05

Capítol IX. Passius financers

17.888,20

0,01

Total

134.085.654,31

100,00