Capítol

%

Capítol I. Despeses de personal

69.098.495,66

52,16

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

27.212.533,83

20,54

Capítol III. Despeses financeres

368.039,21

0,28

Capítol IV. Transferències corrents

7.274.535,06

5,49

Capítol VI. Inversions reals

24.986.244,14

18,86

Capítol VII. Transferències de capital

87.269,86

0,07

Capítol VIII. Actius financers

75.106,39

0,06

Capítol IX. Passius financers

3.371.292,61

2,54

Total

132.473.516,76

100,00