Capítol

%

Edificis i altres construccions

477.585,76

19,04

Maquinària i instal·lacions

48.554,08

1,94

Elements de transport

0,00 0,00
Mobiliari i equipaments  

442.808,49

17,65

Equipaments per a procés de dades 1.335.064,66

53,23

Fons de Biblioteca

204.297,71

8,14

Total

2.508.310,70

100,00