Accions relatives als estudiants

Representació dels estudiants

Consell d'Estudiants (CEUPF)

Enguany, el CEUPF ha mantingut la seva activitat, entre la qual destaca l'organització del "Mercat de segona mà", el dia 5 de juny del 2018, que consisteix en la venda d'objectes perduts en els diferents campus. La recaptació obtinguda en el mercat es va destinar al Programa d'Ajuts a l'Estudi de la UPF. Es continua amb la publicació trimestral de la revista Àgora. El Secretariat Tècnic del CEUPF manté reunions periòdiques mensuals amb el vicerector de l’equip responsable de relacions amb els estudiants. El CEUPF també ha designat estudiants representants per a diferents òrgans de govern.

Eleccions a delegats

Les eleccions a delegats del curs 2017-2018 mantenen la participació dels estudiants entorn al 49%. El nombre de candidats presentats en el curs 2017-2018 ha estat de 168. En relació amb el curs anterior, la participació ha augmentat un 1%.

Programa UPF d'ajuts a l'estudi (situacions sobrevingudes i complement de la beca equitat)

Ajuts finançats amb aportacions voluntàries dels estudiants de la UPF, d'empreses i d'entitat privades i de la Universitat. Estan adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF, matriculats en ensenyaments oficials de grau, que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder fer front al pagament de la matrícula. Els ajuts en cobreixen l'import sencer o la part no coberta per les beques equitat. També cobreix les despeses per gestió d'impagament.

-33 sol·licituds presentades:

 • 24 concedides
 • 9 denegades

Programa UPF de beques salari per a nous estudiants de grau de la UPF

Els ajuts del programa UPF de beques salari estan destinats a estudiants en condicions d'accedir a la universitat per primera vegada, amb escassos recursos econòmics.

Se'n convoquen cinc places, de les quals tres són de modalitat general i dues, de modalitat Prometeus (Institut Milà i Fontanals i Institut Miquel Tarradell).

Els ajuts tindran la durada dels anys del pla d'estudis del grau en què els beneficiaris obtinguin plaça i formalitzin la matrícula corresponent, i consisteixen en una prestació econòmica de 600 euros mensuals durant els nou mesos del curs acadèmic, renovables durant els anys de durada d'un grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts en cada convocatòria.

-31 sol·licituds presentades a la modalitat general:

 • 2 concedides
 • 29 denegades

-10 sol·licituds presentades a la modalitat Prometeus:

 • 1 concedides
 • 9 denegades

Altres ajuts

Beques equitat: acreditació del tram de renda familiar per minorar els preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2017-2018

Aquestes beques, convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), tenen l'objectiu d'afavorir al màxim l'accés dels estudiants als estudis universitaris, i cobreixen un percentatge de l'import dels crèdits matriculats per primer cop, segons el tram de renda acreditat.

Les beques equitat s'estructuren en sis trams, segons el nivell de renda familiar, els quals van des del tram més baix, 0 i 1, amb un nivell de renda més baix, fins al tram 6, aplicat als estudiants amb el nivell de renda familiar més alt, i per als quals les beques equitat no cobreixen cap import (excepte per als estudiants d'enginyeries).

-2.311 sol·licituds presentades:

 • 1.528 concedides
 • 330 denegades
 • 453 excloses

Ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia

La convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia té com a objectiu facilitar la mobilitat dels estudiants d'aquest grau que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on es troba la seva universitat, prestant especial atenció als estudiants amb menys ingressos econòmics.

Aquests ajuts es financen amb els fons provinents del conveni signat entre l'Aliança 4Universitats i l'Obra Social "la Caixa", dotat amb 600.000 euros per als quatre anys d'implantació del grau, i compten amb dues modalitats: una modalitat general, amb ajuts de fins a 2.000 euros per estudiant, i una modalitat addicional, que arriba fins a 3.000 euros per estudiant.

-57 sol·licituds presentades:

 • 56 concedides a la modalitat general
 • 12 concedides a la modalitat addicional

El grau en Filosofia, Política i Economia és una titulació conjunta entre la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Carlos III de Madrid.

Estadístiques