Els tres serveis de suport tecnològic a la recerca estan participant, conjuntament amb la Unitat d'Infraestructures i Seguretat, en un projecte que permetrà desplegar clústers de còmput al núvol. D’aquesta manera, els clústers seran més flexibles i modulables al tipus de la docència. Pel fet de tractar-se d’infraestructura com a servei permetrà gestionar millor la despesa adaptant-se als horaris lectius. 

Campus de la Ciutadella

S’ha aprofitat la plataforma d’emmagatzematge de l’entorn de virtualització per tal de donar el servei de disc en xarxa que fins ara portaven a terme cabines de disc. Aquest pas ens permet continuar donant el mateix servei estalviant en manteniment de maquinari específic.

S’han integrat els nodes de còmput de l’antic clúster del Computational Neuroscience Group (CNS) com a nodes del clúster actual. D’aquesta manera, el grup disposa de més cores efectius per fer els treballs de recerca. 

S'ha modificat el sistema de backup dels projectes de recerca per tal de fer-lo compatible amb les darreres modificacions del servei de disc en xarxa, prescindint de les cabines de disc.

Campus del Poblenou

Els serveis transversals oferts als investigadors són els següents:

 • Autenticació amb Directori Actiu: servei d'autenticació centralitzat per a tots els serveis administrats des de la Unitat d'Informàtica del campus del Poblenou i per a alguns servidors propis de diferents grups.
 • Repositoris Bitbucket: unificació de repositoris de versions de codi. Hem passat de gestionar diferents eines que donaven aquest servei a treballar amb una de sola. Donada la flexibilitat i la facilitat d'extensió de permisos d'usuari, tant els administradors de sistemes de cada grup de recerca com els tècnics del campus del Poblenou poden gestionar de manera més ràpida i eficaç els usuaris amb drets d'ús.
 • Espai de disc en xarxa personal i compartit: espai de disc complementari al de la resta de la comunitat universitària, i que funciona per als sistemes operatius Windows, Linux i Mac.
 • Wikis: suport a diferents tipus de wikis, principalment MoinWiki.
 • Servidors virtuals delegats: qualsevol grup de recerca del campus pot demanar servidors virtuals per als seus projectes, amb gran capacitat de personalització.
 • Assessorament tècnic: servei d'assessorament tècnic per als grups de recerca a l'hora de dissenyar els sistemes informàtics d'un determinat projecte en tota la seva amplitud: definició de requisits, arquitectura de sistemes, seguretat, pressupostos per a maquinari, etc.
 • Sistema de backup, tant per a servidors físics i virtuals com per a dades. El backup es fa contra un sistema allotjat al centre de càlcul de Jaume I que, a més, ofereix capacitats de disaster recovery.
 • Sistema de monitorització: configuració d'un sistema de monitorització i d'alertes compost per diferents eines complementàries, com ara Icinga i Cacti.
 • Informes per a la presa de decisions: es va posar en marxa una nova web que permet als caps dels diferents grups de recerca consultar el consum de recursos informàtics que el seu grup està fent.

Durant el curs 2019-2020 es posaran en marxa l’ampliació del clúster de càlcul, així com l'entorn de virtualització i entorn de docker derivat de la licitació de l'ajut obtingut a través de fons FEDER (convocatòria 2017-2018) pel Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Aquest nou maquinari ha implicat:

 • 2 nous nodes de virtualització que renoven l'antic maquinari.
 • 2 nous nodes de docker que consoliden aquest nou model de serveis per als investigadors.
 • 3 nous nodes de clúster HPC amb CPU i GPU.

> Taula 6.52. Serveis de suport a la recerca (campus del Poblenou). 2018-2019 

Campus del Mar

Durant aquest curs, es va posar en producció en un únic sistema tot el maquinari per tal de maximitzar la infraestructura del clúster de còmput. 

El clúster de còmput compta amb 55 servers amb 1.032 cores i 7,4 TB de RAM, que donaran més de 6 Tflops, gestionat amb un  sistema de cues SLURM i amb un repositori de programari gestionat amb mòduls i Easybuild. 

Pel que fa al sistema d’emmagatzemament distribuït, es va actualitzar i ampliar fins a 843 TB de disc compartit, gestionat amb el sistema gestor de fitxers IBM Spectrum Scale amb 424 GB de cache i potenciat amb 7 TB de discos SSD per respondre a una alta demanda de peticions de I/O.

Es van incorporar nou laboratoris en la utilització dels serveis oferts en aquestes infraestructures, que són un total de 56 laboratoris (o grups de recerca).